วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ทั่วโลกรวมใจ ประกาศคุณพระเทพญาณมหามุนี เนื่องในวันคุ้มครองโลก

เรื่องเด่น
เรื่อง : ทีมงานสำนักต่างประเทศ

 

ทั่วโลกรวมใจ ประกาศคุณหลวงพ่อธัมมชโย
เนื่องในวันคุ้มครองโลก

        ภารกิจเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นดินแดนที่เปี่ยมด้วยสันติภาพเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ภารกิจหนึ่งของมวลมนุษยชาติ และไม่อาจเป็นจริงได้ด้วยความปรารถนาของมนุษย์เพียงไม่กี่คน หากแต่ “ประชาชนของโลก” จะต้องมีความปรารถนาร่วมกัน ภารกิจนี้จึงจะกลายเป็นจริงแต่เนื่องจากตลอดระยะเวลายาวนานที่ผ่านมา มนุษย์ทั้งโลกยังไม่เคยคิดฝันไปในทิศทางเดียวกันจึงทำให้สงคราม ความขัดแย้ง และความทุกข์ร้อนไม่เคยสร่างซาไปจากโลกใบนี้ ดังจะเห็นได้จากประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ว่า มนุษย์ทำร้ายกันเองในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดมา จนกระทั่งโลกตกอยู่ในสภาพมืดมนเกินจะเยียวยา ขณะนี้มีเพียงการเปลี่ยนแปลงใจของมนุษย์เท่านั้นที่จะทำให้โลกพลิกจากยุคมืดมาเป็นยุคสว่าง เปลี่ยนจากยุคแห่งการเบียดเบียนทำร้ายกันมาเป็นยุคแห่งสันติภาพ
 

        ด้วยเหตุนี้ หลวงพ่อธัมมชโย จึงดำริให้มีโครงการต่าง ๆ ขึ้นหลากหลายโครงการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างสันติสุขที่แท้จริงแก่มวลมนุษย์และสร้างสันติภาพที่แท้จริงแก่โลกใบนี้ โดยเริ่มต้นจากการสร้างสันติสุขภายใน (World Peace through Inner Peace) แก่ผู้คนทั่วทุกมุมโลก ดังนั้นโครงการต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่าพันโครงการที่ท่านดำริขึ้นนับตั้งแต่สร้างวัดพระธรรมกายขึ้นมา จึงมีการทำ สมาธิเป็นหัวใจหลัก ควบคู่ไปกับการปลูกฝังเรื่องทาน (การให้) และ ศีล (ธรรมที่พึงประพฤติเป็นปกติของมนุษย์) ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

      เมื่อมนุษย์มีใจที่เปี่ยมด้วยความสงบสุขจาก “สมาธิ” เว้นขาดจากการไม่เบียดเบียนกันด้วย “ศีล” และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันด้วย “ทาน” ปัญหาความขัดแย้งทั้งหลายก็จะหมดสิ้นไป โลกนี้ก็จะสงบร่มเย็นอย่างแท้จริง
 

      ผลงานที่เกิดจากความทุ่มเทอย่างสม่ำเสมอคงเส้นคงวาตลอดระยะเวลาเกือบ ๕๐ ปี ของหลวงพ่อธัมมชโย ที่เอื้อประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและมหาชนชาวโลก ก่อให้เกิดการยอมรับจากวิญญูชนเป็นจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวาระวันคล้ายวันเกิดครบ ๗๒ ปีของหลวงพ่อธัมมชโย และตรงกับวันคุ้มครองโลก จึงมีองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศรวม ๔๐ ประเทศ ๙๗ องค์กรเดินทางมามุทิตาสักการะท่าน พร้อมทั้งนำ 46 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณมาถวายท่านในฐานะบุคคลสำคัญที่มุ่งมั่นจะสร้างสันติสุขแก่โลกใบนี้

        อีกทั้งยังเป็นการตอบแทนน้ำใจ ให้กำลังใจ และประกาศเกียรติคุณให้ทั่วโลกรับรู้ว่า พระเทพญาณมหามุนีเป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริง และสามารถทำได้สำเร็จจริงดังที่ตั้งใจไว้ สมควรแก่การเป็นบุคคลต้นแบบในการนำมหาชนสร้างสันติภาพโลก
 

      คณะผู้มีเกียรติที่มาถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแด่หลวงพ่อธัมมชโยประกอบด้วยคณะสงฆ์ ผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งสื่อมวลชนจาก ๔๐ ประเทศ ซึ่งหลายองค์กรและบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับระดับโลก เช่น มหาเถรสมาคม สภาสงฆ์ สมัชชาสงฆ์ รัฐบาล รัฐสภา กระทรวง ทบวง กรม พรรคการเมือง สมาคม ชมรม มูลนิธิสถานีโทรทัศน์ สื่อสารมวลชน สถาบันการศึกษาศูนย์ปฏิบัติธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคริสตจักรที่เป็นเพื่อนต่างศาสนิกตั้งใจมาร่วมประกาศเกียรติคุณด้วยเช่นกัน

       เหตุผลหลักที่ท่านเหล่านี้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลนำโล่และใบประกาศเกียรติคุณมาถวาย ก็เพราะพระเทพญาณมหามุนีได้สร้างคุณูปการแก่ประเทศและองค์กรทั้งหลายโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ด้วยพันธกิจ “สันติภาพโลกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิ” ซึ่งบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของมหาชนทั่วโลกว่าจักนำสันติภาพมาสู่โลกใบนี้ได้จริง นอกจากนี้ท่านยังให้ความช่วยเหลือในเรื่องการฟื้นฟูและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในหลายประเทศรวมทั้งยังช่วยบรรเทาทุกข์แก่ประเทศต่าง ๆ ในยามที่เกิดภัยธรรมชาติอีกด้วย
 

โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจาก
สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เตป วงษ์ แห่งประเทศกัมพูชา
โดยมีสมเด็จพระมหาอริยวงศาเสา จันทอล เป็นผู้แทนมอบ

 

โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจาก
สมเด็จพระสังฆนายกสุทธานันทะ มหาเถโร แห่งประเทศบังกลาเทศ

 

โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณจาก
พระเวดารุเวะ อุปาลี รองสังฆราช สยามโมบาลี ฝ่ายอัสกิริยา ประเทศศรีลังกา

 

ใบประกาศเกียรติคุณจาก
รองสมเด็จพระสังฆราชแห่งเชียงตุง มอบโดยพระสาม อาทิจสยามทิพ

 

เจดีย์จำลอง
ทำจากทับทิม มอบโดยพระภัททันตะ เขมาสะระ


โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณจาก
มหาเถรสมาคมเนปาล มอบโดยพระธรรมคุปตะ รองประธานมหาเถรสมาคมเนปาล

 

ใบประกาศเกียรติคุณจาก
ลามะดัมบะจาว รองประธานสงฆ์มองโกเลีย

 

โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณจาก
พระปุญฺญสนฺโต ประธานสภาสงฆ์เถรวาทแห่งประเทศเกาหลี

 

โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณจาก
รัฐสภาเนปาล ถวายโดยท่านจันกา บาฮาดูร์ กูรุง อุปทูตเนปาลประจำประเทศไทย

 

สารแสดงความขอบคุณจาก ท่านเบนิกโน อาคีโน ที่ ๓ ประธานาธิบดีประเทศฟิลิปปินส์
ถวายโดยนายราฟาเอล เซกูอิส ปลัดกระทรวงต่างประเทศ

 

สารแสดงความขอบคุณจาก อาร์ชบิชอป ลากดามีโอ ประเทศฟิลิปปินส์
ถวายโดยบาทหลวงโรแบร์โต มาเซลิโน จูเนียร์

 

   ตลอดระยะเวลายาวนานที่ผ่านมาหลวงพ่อธัมมชโยและคณะศิษยานุศิษย์ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงโลกให้พลิกผันไปสู่โลกแห่งสันติสุข ด้วยหวังว่า “โลก” บ้านหลังใหญ่ที่มนุษย์จะต้องอาศัยอยู่ร่วมกันอีกยาวนานนี้จะมีความสงบสุขมากขึ้น จะมีเสียงหัวเราะกับรอยยิ้มมากขึ้น อีกทั้งบาดแผลในดวงใจเสียงร่ำไห้ และหยาดน้ำตาของสมาชิกในบ้านหลังนี้จะลดปริมาณลง

      อย่างไรก็ตาม การจะเปลี่ยนโลกให้เป็นโลกในอุดมคติเหมือนสวรรค์บนดิน เราทุกคนจะต้องหันกลับมาดูแลจิตใจตนเองก่อน โดยการนำใจกลับมาหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ จนเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายใน แล้วช่วยกันแนะนำวิธีการที่ถูกต้องแก่ชาวโลก สักวันหนึ่งเมื่อมนุษย์ทั่วทุกมุมโลกได้พบกับความสุขด้วยการหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย ใจของทุกคนจะหลอมรวมกันเป็นหนึ่ง ประดุจโลกนี้มีเพียงชนชาติเดียว คือ มนุษยชาติ เมื่อนั้นความรักและปรารถนาดีอย่างแท้จริงต่อเพื่อนมนุษย์ก็จะบังเกิดขึ้น การเบียดเบียนกันแม้เพียงเศษเสี้ยวแห่งความคิดก็จะไม่มี และเมื่อถึงวันนั้น สันติภาพโลกที่มนุษย์ปรารถนาก็จะมิใช่ความฝันอีกต่อไป
 

     ในวาระวันคุ้มครองโลกปีนี้ การที่ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนำโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณมาถวายพระเทพญาณมหามุนีนั้นนอกจากเป็นการถวายกำลังใจแด่ผู้ตั้งใจทำความดีแล้ว ยังแสดงให้เห็นจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมของทุกท่าน ที่มีความซาบซึ้งและระลึกถึงน้ำใจของพระเทพญาณมหามุนี ที่เคยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้ จะเป็นประดุจสะพานที่เชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้ยั่งยืนสืบไป และจะได้ร่วมกันทำงานสร้างสรรค์สันติภาพโลก จนกว่าโลกของเราจะมีสันติภาพอย่างแท้จริงตลอดไป

 

--------------------------------------------------------------------

 

     " ชาวโลกยังไม่เข้าใจตรงนี้และไม่ได้เฉลียวใจเลยว่า เรามีส่วนในการรักษาโลกใบนี้ และทำให้โลกนี้มีสันติสุขได้ โดยเริ่มต้นที่ภายในตัวเรา ซึ่งเป็นการลงทุนที่ประหยัดที่สุด ไม่เสียเงินเสียทองเลยเพียงแค่ทำใจหยุดนิ่ง หลับตาเบา ๆ สบาย ๆ เดี๋ยวสิ่งดี ๆ ก็จะเกิดขึ้น ถ้าทุกคนทั่วโลกลองทำกันอย่างนี้ ขอยืนยันว่าสิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้นแน่นอน ถ้าทำวันนี้ก็เกิดขึ้นวันนี้ ถ้าทำพรุ่งนี้ก็เกิดขึ้นพรุ่งนี้ ทำปีหน้าก็จะเกิดขึ้นปีหน้า ถ้าทำอีกพันปีข้างหน้าก็เกิดขึ้นพันปีข้างหน้า เพราะฉะนั้นโลกอยู่ในกำมือของเรา อยากจะให้โลกใบนี้เป็นอย่างไรก็แล้วแต่เรา ” 

หลวงพ่อธัมมชโย
๑๔ กันยายน ๒๕๔๗

 

คำกล่าวขอบคุณของหลวงพ่อธัมมชโย
ในพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
๙๗ รางวัล จาก ๔๐ ประเทศ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

     กราบถวายความเคารพแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆนายกสุทธานันทะ มหาเถโรพระเถรานุเถระจากทั่วโลก เจริญพรตัวแทนองค์กรระหว่างประเทศผู้มีเกียรติทุกท่าน

 กระผมรู้สึกปีติยินดีและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวนถึง ๙๗ รางวัล จาก ๔๐ ประเทศ แก่กระผมและหมู่คณะ จากเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชคณะสงฆ์จากนานาประเทศ พระมหาเถรานุเถระและองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะมีพระมหาเถระระดับเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชพระมหาเถรานุเถระ และท่านผู้มีเกียรติจำนวนมาก เดินทางมามอบรางวัลประกาศเกียรติคุณและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหาสมาคม สภาธรรมกายสากลแห่งนี้ อันเป็น
การแสดงถึงความร่วมมือของเหล่าพุทธบุตรและพุทธบริษัททั้งสี่ ที่จะร่วมมือกันกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้ย้อนคืนกลับมารุ่งเรืองเหมือนครั้งสมัยพุทธกาล

      ทั้งนี้ กระผมและหมู่คณะมีความตั้งใจที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมประชาชาติทั่วโลก จึงได้ตั้งใจทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกไปในประเทศต่าง ๆ ซึ่งโครงการดังกล่าวคงไม่สามารถสำเร็จได้ หากไม่ได้รับความเมตตาจากพระมหาเถรานุเถระและองค์กรระหว่างประเทศทั้งหลายให้คำแนะนำและสนับสนุนเป็นอย่างดีจนทำให้พุทธธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขจรขจายไปทั่วโลก

      รางวัลเหล่านี้ถือเป็นกำลังใจแก่กระผมและหมู่คณะวัดพระธรรมกาย ในการที่จะทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายพร้อมที่จะร่วมมือกับคณะสงฆ์และทุกองค์กรนานาชาติทั่วโลก เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญของพระพุทธศาสนาไปสู่อนาคตให้ยิ่งยืนนานสืบไป

     กระผม ในนามวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ตลอดจนกัลยาณมิตรทั่วโลกกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนามายังท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช พระมหาเถรานุเถระทุกรูป และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและกราบขออาราธนาบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงอำนวยพรแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช พระมหาเถรานุเถระ ให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีอายุขัยยืนยาว เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จในมโนปณิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่โลก เพื่อยังสันติภาพอันไพบูลย์ให้เกิดขึ้นและขอท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจงประสบแต่ความสุขสงบร่มเย็น ด้วยการเข้าถึงพระธรรมกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันจงทุกท่านเทอญ

       กราบถวายความเคารพและขอเจริญพร

 

--------------------------------------------------------------------

 

โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจาก ๔๐ ประเทศ

๑. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก Reverend Loknayak Ashva Ghosh Mahanayaka / พระโลกะนายก อัสวา โกสฮ์ มหานายก International Buddha Education Institute / สถาบันพุทธศาสน์ระหว่างประเทศ ประเทศอินเดีย

๒. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก H.H. Sanghanayaka Suddhananda Mahathero / สมเด็จพระสังฆนายกสุทธานันทะ มหาเถโร Bangladesh Bouddha Kristi Prachar Sangha / องค์กรบังกลาเทศพุทธะกริสติประชาสงฆ์ ประเทศบังกลาเทศ

๓. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Bhadanta Tilawkar Bivamsa / พระภัททันตะ ติโลกะ ภิวังสะ Ywama Pariyatti Institute, Insein / สถาบันปริยัติศึกษายวมา เมืองอิ๊นเส่ ประเทศเมียนมาร์

๔. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Dr. Thich Thien Tam / พระทิช เถี่ยน ตึม Vietnam Buddhist Sangha and Pho Minh Temple / เวียดนามสังฆสภา และวัดโฝมินห์ ประเทศเวียดนาม

๕. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Mya Kyauk Sayar Daw Bhaddanta Khaymarsara / พระสยาดอว์ เขมาจาระ Ahtulamaha Mya Kyauk Zedidaw Yankin Taung Jei Temple Mandalay Division / วัดอะตุละ มหา เมียะจ้าว เซดีดอว์ เขตมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์

๖. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Pharkru Sam Jyotik / พระครูสาม โชติก Maha Myat Muni Temple Kyaing Tong, Myanmar / วัดราชฐานหลวงหัวข่วง เขต ๓ เขมารัฐ นครเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์

๗. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Wedaruwe Upali Anunayaka Mahathero / พระเวดารุเวะ อุปาลี อนุนายก มหาเถโร Syamopali Maha Nikaya, Asgiriya Chapter / สยามโมบาลีมหานิกาย ฝ่ายอัสกิริยา ประเทศศรีลังกา

๘. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก H.H. Samdech Preah Aggamahasangharajadhipati Tep Vong / สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เตป วงษ์ ประเทศกัมพูชา

๙. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Jnanapunnik Mahathera / พระเดชพระคุณหลวงพ่อ-ญาณะปุณณิกะ All Nepal Bhikkhu Association / มหาเถรสมาคมประเทศเนปาล ประเทศเนปาล

๑๐. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Punyasanto / พระปุญญสันโต The Korea Theravada Maha Sangha Sapha / สภาสงฆ์เถรวาทแห่งเกาหลี ประเทศเกาหลี

๑๑. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก H.H. Dharmasen Mahathero / สมเด็จพระสังฆราชธรรมเสน มหา-เถโร ประเทศบังกลาเทศ

๑๒. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Tah Eun Fahzue / พระธรรมาจารย์ ต้าเอินฝ่าซือ Ta Chue Szu Chentu Szechuan / วัดต้าฉือซื่อ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน

๑๓. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Dambajav Choijiljav / องค์ลามะดัมบะจาว ชอยจิลจาว Tashichoiling Monastery / วัดดาชิชอยลิง ประเทศมองโกเลีย

๑๔. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Dr. Thich Tri Quang / พระธรรมาจารย์ ทิช ตริ กวง National Vietnam Buddhist Sangha / เวียดนามสังฆสภา ประเทศเวียดนาม

๑๕. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Chandrarin Jinadhammo / สาธุใหญ่จันทริน จินธัมโม องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว แขวงหลวงพระบาง อพส. แขวงหลวงพระบาง / Lao United Buddhist Association - Luang Prabang ประเทศลาว

๑๖. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Ven. Zawana / พระสะวะนะ Myoe Lal Monastery / เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์เกาะสอง เขตตะนาวศรี ประเทศเมียนมาร์

๑๗. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Ven. B. Sri Saranankara Nayaka Mahathero / พระสะระนังกะระ Sri Lanka Buddhist Temple, Kuala Lumpur, Malaysia / วัดพุทธศรีลังกา ประเทศมาเลเซีย

๑๘. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Phrakittisophonvites / พระกิตติโสภณวิเทศ Union of Thai Sanghas in Oceania / สมัชชาสงฆ์ไทยแห่งภูมิภาคโอเชียเนีย ประเทศ นิวซีแลนด์

๑๙. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Phramaha Chaipichit Thanoottaro / พระมหาชัยพิชิต ฐานุตตโร
The Royal Thai Temple, Argentina / วัดหลวงอาร์เจนตินา ประเทศอาร์เจนตินา

๒๐. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Ven. Aludeniye Subodhi Thero / พระอลุเดนิเยสุโพธิ เถโร
The Shraddha TV / สถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาศรัทธาทีวีแห่งประเทศศรีลังกา ประเทศศรีลังกา

๒๑. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Dhammika / พระธัมมิกะ World Buddhist Sangha Youth (WBSY), Europe / องค์การยุวพุทธสงฆ์โลกภาคพื้นทวีปยุโรป ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

๒๒. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Sanghasena / พระสังฆเสนะ
Mahabodhi International Meditation Center / ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติมหาโพธิ ประเทศอินเดีย

๒๓. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Ven. Buddharakkhita / พระพุทธรักขิตะ Uganda Buddhist Centre / ศูนย์พระพุทธศาสน์แห่งอูกานดา ประเทศอูกันดา

๒๔. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Phra Khru Sobhon Dharmpal Mahathero / พระครูโสภณธรรมปาล มหาเถโร Shree Shakya Singha Vihar / วัดศรีศากยสิงห์ ประเทศเนปาล

๒๕. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Rev. Tapassi Dhamma Shrestha / พระทะปัสสี เศรษฐา
Charumati Buddha Vihar and resident of Charumati Buddhist mission Nepal / วัดจารุมาติวิหาร ประเทศเนปาล

๒๖. โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จาก Prof. Dr. Mitomo Kenyo / ศ.ดร. มิโตโมะเกนโย
พระมหาเถระระดับสูง นิกาย Nichiren Rissho University / มหาวิทยาลัยริชโช ประเทศญี่ปุ่น

๒๗. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Khenpo Tshering Dorji / พระเกนโป เซอริงก์ดอร์จี
Tango University of Buddhist Studies / มหาวิทยาลัยพุทธศาสตร์ตังโก ประเทศภูฏาน

๒๘. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก GuangJiSi, China Jilin / 吉林省 吉林市 广济寺 /
วัดกว่างจี๋ซื่อ เมืองจี๋หลิน มณฑลจี๋หลิน ประเทศจีน

๒๙. โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จาก Ven. Shih Hui In / ภิกษุณีฉือ ฮุ่ย อิน ฝ่าซือ
Wei Zhong Buddhist Education Association of Taiwan / สมาคมพุทธศาสตร์เว่ยจ้ง ประเทศไต้หวัน

๓๐. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Ven. Shih Ming Yu / ภิกษุณีฉือ หมิง อวี้ ฝ่าซือ Chinese
Young Buddhist Association / สมาคมยุวพุทธศาสนิกจีน ประเทศไต้หวัน

๓๑. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Anagarika Dhammawati, Nyanawati / แม่ชีธรรมวตี และแม่ชีญาณวตี International Nun Association / สมาคมแม่ชีเนปาล ประเทศเนปาล

๓๒. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก President Benigno S. Aquino III / ประธานาธิบดี เบนิกโนอากีโน ที่ ๓ The Philippines / ประเทศฟิลิปปินส์

๓๓. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Archbishop Lagdameo / อาร์ชบิชอป ลากดามีโอ The Philippines / ประเทศฟิลิปปินส์

๓๔. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Hon. Mr. Ganga Prasad Yadav / ท่านกังกาปราสาด ยาดาฟ Legislature Parliament of Nepal / รัฐสภาประเทศเนปาล ประเทศเนปาล

๓๕. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Ven. Nigrodha / นิโครธา Lumbini DevelopmentTrust,
Ministry for Culture, Tourism and Civil Aviation / กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการบินพลเรือน ประเทศเนปาล

๓๖. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Dr. Jeffrey Wilson / ดร. เจฟฟรีย์ วิลสัน Buddhist Federation of Australia / สภาองค์กรพุทธศาสนิกชนแห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย

๓๗. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Ms. Betsy B. Mathieson / คุณเบทซี พี. มาทธิสัน
The Bahrain Federation of Expatriate Association / องค์กรศูนย์รวมสมาคมชาวต่างชาติแห่งประเทศบาห์เรน ประเทศบาห์เรน

๓๘. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Sabuj Barua / คุณชาบุช บารัว Nirvana Peace Foundation / มูลนิธินิพพานและสันติภาพ ประเทศบังกลาเทศ

๓๙. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Chinmoy Barua / คุณชินมอย บารัว Bangladesh
Bouddha Juba Parishad / องค์กรพุทธจูบาปาริชาดแห่งบังกลาเทศ ประเทศบังกลาเทศ

๔๐. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก H.E Oknha Moha Upaseika Bandhidt Nhek Buntha /
อุบาสิกาเนี้ยก บุญทา Buddhist Cultural Center of Cambodia / ศูนย์วัฒนธรรมชาวพุทธแห่งกัมพูชา ประเทศกัมพูชา

๔๑. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Mr. Zhao Chun Sen / คุณจ้าว ชุน เซิน Thai-Chinese Cultural Exchange Center / ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน กรุงเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

๔๒. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Si He / 思和法师 / พระธรรมาจารย์ซือเหอ
The Buddhist Academy Of China / สถาบันพุทธศาสตร์จีน / 中国佛学院 北京市 ปักกิ่ง
西城区 เขตซีเฉิง ประเทศจีน

๔๓. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Yin Xing / 印兴法师 / พระธรรมาจารย์อิ้นซิ้ง Lingguang Temple / วัดหลิงก่วง / 八大处灵光寺 石景山区 เขตสือจิ่ง ประเทศจีน

๔๔. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Mr. Li Rongyu / 李荣玉 / หลี่หลงอวี้ Famous calligrapher
/ นักเขียนพู่กันจีน / 著名书法家 昌平区 เขตฉางผิง ประเทศจีน

๔๕. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Mr. Li Chuanxing / 李传星 / หลี่ฉวนซิง Chinese Buddha ornaments culture Academy and Miao Yin Temple / สถาบันวัฒนธรรมเครื่องประดับพระพุทธรูปจีนและวัดเมี่ยวเหยา 中国佛饰文化研究院和妙音寺 河南省 เขตเหอหนาน ประเทศจีน

๔๖. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Dr. Jeet Liuzzi / ดร. จีด ลิอุซซี Institute for Intuitive Intelligence / สถาบันเพื่อการพัฒนาปัญญาจิตใต้สำนึก ประเทศเยอรมนี

๔๗. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Ivy Chan / คุณไอวี ชาน Hong Kong Artists and Life Education Association / สมาคมศิลปินและการศึกษาวิชาชีวิตแห่งฮ่องกง ฮ่องกง

๔๘. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Mr. Andrew Luen-Cheung Wong / คุณแอนดรู เลิน เธิน วอง The Institute of Maitreya Studies (Hong Kong) and Maitreya Educational & Cultural Foundation / มูลนิธิและสถาบันการศึกษาไมตรียะ ฮ่องกง

๔๙. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Mrs. Siti Hartati Murdaya / คุณสีติ ฮาร์ตาตี มุรดายา Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) / องค์กรพุทธศาสนิกชนเปอร์วากิลัน แห่งประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย

๕๐. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Agus Jaya / คุณอากูส จายา Majelis Mahanikaya Indonesia (MBMI) / สมาคมพุทธมหานิกายแห่งประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย

๕๑. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Anto Kie / คุณอันโต คี Pusdiklat Yayasan Bunyanithi / ศูนย์กลางศึกษาและอบรมชาวพุทธเมืองเตอบิงติงกี สุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย

๕๒. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Ven. Sonam Dorji / ลามะโซนัม ดอร์จี Druk Ngawang Thubten Choling, Buddhist Institute / วัดภูฏานแห่งพุทธคยา ประเทศอินเดีย

๕๓. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Dott. Rafaele Sammarco / คุณราฟาเอล แซมมาร์โก 
Istituto di Psicologia Subbliminale / สถาบันจิตวิทยาเเละสมาธิ ประเทศอิตาลี

๕๔. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Dr. Aye H. Thwin / ดร.ไอ ทวิน Buddha Wisdom Society /
สมาคมพุทธปัญญา ประเทศจาไมกา

๕๕. โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จาก Dr. Masaru Sotani / ดร. มาซารุ โซตานิ
Thai Culture Exchange Center, Tokyo, Japan / ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

๕๖. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Mr. Thongwan Sisupan - ท่านทองวัน สีสุพัน /
Mr. Buapan Bhubpha - ท่านบัวพัน ปุบผา Department of Education and Sport, Luang Prabang Laos / แผนกศึกษาธิการและกีฬา แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว

๕๗. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Veraphan Rachapin ท่านวีระพันธุ์ ราชะพิน Savan Institute of Management / สถาบันบริหารศาสตร์สะหวัน ประเทศลาว

๕๘. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Emilija Andonova / เอมิเลีย อันโดโนวา Center for Regional
Sustainable Development / ศูนย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันยั่งยืน ประเทศมาซิโดเนีย

๕๙. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Seow Lee Ean Huan / คุณเซียว หลี่ เอี้ยน ฮวน F&G Group N’ Care International SDN BHD / บริษัท F&G แคร์ ระหว่างประเทศ ประเทศมาเลเซีย

๖๐. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Goh Mee Mee / คุณเก๊าะ มีมี Cheun Shing SDN BHD /
บริษัท ชวน ซิงค์ เซินเดอเรียน เบอฮา ประเทศมาเลเซีย

๖๑. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Michael Heah Theng Hwang / คุณไมเคิล เฮ เทง ฮวง
IRC Group Of Companies / กลุ่มบริษัทไออาร์ซี ประเทศมาเลเซีย

๖๒. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Shi Ben Zhi / ซื้อ เปิ่น ฉือ Xi Ling Temple, Mu Se, Myanmar / วัดซีหลิง ประเทศเมียนมาร์

๖๓. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Mr. Rajesh Shakya / คุณราเจช ศากยะ Young
Men’s Buddhist Association of Nepal (YMBA) / สมาคมยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งประเทศเนปาล ประเทศเนปาล

๖๔. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Mr. Sanjeeb Tuladhar / คุณซันจีป ทูลาดาร์ Bodhi TV, Nepal /
สถานีโทรทัศน์โพธิแห่งประเทศเนปาล ประเทศเนปาล

๖๕. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Hari Rai / คุณฮารี รัย Lumbini Journalist Association /
สมาคมนักข่าวแห่งเมืองลุมพินี ประเทศเนปาล

๖๖. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Asst. Prof. Will Sweetman / ผศ.ดร.วิว สวีทแมน The
Department of Theology and Religion, University of Otago / ภาควิชาเทววิทยาเเละศาสนาทั่วไป แห่งมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์

๖๗. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Prof. Jens Braarvig / ศาสตราจารย์ เจน บราวิค The Norwegian Institute of Palaeograghy and Historical Philology / สถาบันอักขรวิทยาและประวัติภาษาศาสตร์แห่งนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์

๖๘. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Mrs. Song Ly Eng Chenda / คุณสง ลี เอง เชนดา
Melaka Buddhist Lodge and Udumbara Mission / องค์กรพุทธมะละกาและอุดุมบาระประเทศสิงคโปร์

๖๙. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Mr. Plasid Thuzer / คุณปลาสิด ทูเซอร์ Tenavatu School /
โรงเรียนเทนาวาตู หมู่เกาะโซโลมอน

๗๐. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Mr. Ratnasiri Mutukumara / คุณรัตนสิริ มูทุกุมาระ
World FellowShip of Buddhist Youth Sri Lanka / องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งประเทศศรีลังกา

๗๑. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Anuruddha Thero Karuwelagaswewa / อนุรุทธะเถโร
Zurich Buddhist Vihara (ZBV) / วัดพุทธซูริกช์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

๗๒. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Fo Guang Shan / วัดฝอ กวง ซาน ประเทศไต้หวัน

๗๓. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Gen. Maj. Chainaj Yatchimplee / พลตรี ดร.ไชยนาจ ญาติฉิมพลี World Alliance of Buddhist Leaders, Thailand Chapter / องค์กรผู้นำพุทธโลกประเทศไทย

๗๔. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Col. Boonchu Srikleub / พ.อ.(พิเศษ) บุญชู ศรีเคลือบ
Pali Graduate Association of Thailand / เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ประเทศไทย

๗๕. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Mr. Saner Bamrungnumai / นายเสนอ บำรุงหนูไหม
Protection of Buddhism in the South Club / ชมรมพุทธรักษาจังหวัดยะลา ประเทศไทย

๗๖. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Mrs. Thida Wannaluk / นางธิดา วรรณลักษณ์
Protection of Buddhism in the South Club / ชมรมพุทธรักษาจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย

๗๗. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Mrs. Prapawan Chaowanich / นางประภาวัลย์ เชาวน์วาณิชย์ Passion for Goodness Association of Pattani / สมาคมรักความดีจังหวัดปัตตานี ประเทศไทย

๗๘. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Mr. Bush Cze / คุณบุช เช Republican National Committee /
คณะกรรมการพรรครีพับลิกันแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา

๗๙. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Professor Z. Tarzi and Nadia tarzi / ศ. ทาร์ซี และคุณนาเดีย ทาร์ซี Association for the Protection of Afghan Archaeology, USA / สมาคมเพื่อการพิทักษ์โบราณคดีอาฟกานิสถาน ประเทศสหรัฐอเมริกา

๘๐. ใบประกาศเกียรติคุณและจดหมาย จาก Dr. Wendy Nickerson / ดร. เวนดี นิคเอร์สัน
International Health Coaching Enterprises / สถาบันแนะนำสุขภาพระหว่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา

๘๑. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Prof. Collett Cox and Richard Salomon / ศ. คอลเล็ท คอกซ์
และริชาร์ด ซาโลมอน College of Art and Science, University of Wanshington / วิทยาลัยศิลปะและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

๘๒. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Austrian Buddhist Society / สมาคมพุทธออสเตรีย ประเทศออสเตรีย

๘๓. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก H.R.H. Dr. Molinge Ikome David / เจ้าฟ้า ดร.โมลิงเกะ อิคอมเม เดวิด Upper Muea-Buea, Camerooon / เขตโมยา โบยา ประเทศแคเมอรูน

๘๔. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Sergio D. Gatti / เซอร์จิโอ กัตติ Buddhist Society of Chile /
สมาคมพุทธแห่งประเทศชิลี ประเทศชิลี

๘๕. จดหมายขอบคุณ จาก Ven. Bodhi Raja Sapanno / พระโพธิราชา สปัญโญ Buddhist Sangha of Republic Democratic of Congo / สังฆสภาแห่งประเทศคองโก ประเทศคองโก

๘๖. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Lama Ganchen / องค์ลามะกังเชน Lama
Gangchen World Peace Foundation, Italian Republic / มูลนิธิลามะกังเชนเพื่อสันติภาพโลก 
ประเทศอิตาลี

๘๗. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Yoshimizu Daichi / พระโยชิมิทสึ ไดชิ
All Japan Pure Land Buddhist Association / สมาคมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แดนบริสุทธิ์ ประเทศญี่ปุ่น

๘๘. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Dongguk University / มหาวิทยาลัยดงกุก ประเทศเกาหลี

๘๙. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Tan Tian Lian / คุณตัน เตียน เหลียน Jinapanchorn Chanting Group / กลุ่มสาธยายมนต์ชินบัญชร ประเทศมาเลเซีย

๙๐. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Mr. Lionel John Theron / คุณไลโอเนล จอห์น เธอรอน
Buddhist Theravada Sanctuary / ศูนย์ปฏิบัติธรรมเถรวาท ประเทศแอฟริกาใต้

๙๑. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Ms.Aya Chebbi / คุณอายา เชบบี African Youth Movement /
องค์การเยาวชนแอฟริกา ประเทศตูนิเซีย

๙๒. จดหมายขอบคุณ จาก Phra Dr.Khammai Dhammasami Dphill (Oxford) Oxford Buddha Vihara / วัดออกซ์ฟอร์ดพุทธวิหาร ประเทศอังกฤษ

๙๓. จดหมายขอบคุณ จาก Dr. Jotika Khur-Yearn Phd (SOAS London) / ดร. โชติกะ คูร เยอร์น SOAS - School of Oriental and African Studies University of London / ภาควิชาตะวันออกและแอฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

๙๔. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Phrathepbuddhivides / พระเทพโพธิวิเทศ
The Council of Thai Bhikkhus in U.S.A / สมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา

๙๕. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Rev. Dr. T. Kenjitsu Nakagaki / พระดร. เคนจิตสึ นากาคากิ
Buddhist Council of New York / สมัชชาพุทธศาสนิกแห่งนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

๙๖. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Jennifer Yarro, Joshua Jayindo / เจนนิเฟอร์ ยาโร และโจชัวร์ ชยินโท Frog Lotus Yoga / ศูนย์ฝึกโยคะฟอร์กโลตัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

๙๗. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Mahamandal Welfare Organization (MWO) /
องค์การมหามานดาล เวลแฟร์ ประเทศบังกลาเทศ

 

--------------------------------------------------------------------

 

ส่วนหนึ่งของกำลังใจ

พระเดชพระคุณหลวงพ่อบี ศรี สะระนังกะระ นายกะ มหาเถระ
ประธานสังฆนายกเถรวาท มาเลเซีย

     หลวงพ่อต้องสละเวลาและกำลังเพื่อสื่อสารไปยังมนุษยชาติในโลกน่าปลื้มใจอย่างยิ่งกับงานที่ท่านทำ ทั้งด้านพระพุทธศาสนา กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา สังคมสงเคราะห์ งานบุญกุศลต่าง ๆ และที่เกี่ยวข้องกับความเชื่ออื่น ก่อให้เกิดความสมัครสมานของมนุษยชาติ หลวงพ่อเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคุณจากผลงานต่าง ๆ ที่ท่านทำมา องค์กรพุทธของอาตมามีมติที่จะเชิดชูเกียรติผลงานที่หลวงพ่อทำทั้งในด้านการสังคมสงเคราะห์ ด้านการกุศล และงานธรรมทูตเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และงานทุก ๆ ด้านที่ท่านทำเพื่อชาวโลก เพื่อให้ชาวโลกเข้าถึงการปฏิบัติได้ง่าย ๆ

    อาตมาเห็นว่าหลวงพ่อเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไม่เพียงแต่ในประเทศไทย เรายงั เหน็ สาขาของวดั กระจายไปทั่วทุกแห่งของโลกเพื่อทำงานอุทิศใหแก่ชาวโลกส่วนเรื่องการบริจาค ถ้าเราบริจาคถูกที่และใช้ไปในช่องทางที่ถูกต้องอย่างเช่นที่หลวงพ่อนำมาใช้ในการบริหารงานอย่างเหมาะสม ก็จะก่อให้เกิดผลงานที่มีประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ท่านตั้งไว้

 

พระครูโสภณธรรมบาล (หลวงพ่อธัมมปาโล)
เจ้าอาวาสวัดศรีศากยสิงห์ ประเทศเนปาล

      อาตมามาจากประเทศเนปาล ประเทศที่พระพุทธองค์ประสูติ แต่พระพุทธศาสนาในเนปาลหายไป ๕๐๐ กว่าปี และเพิ่งฟื้นฟูมาได้ ๘๐ กว่าปีนี้เอง เมื่อ ๕ ปีก่อน ครั้งแรกมากราบหลวงพ่อองค์ใหญ่ และหลวงพ่อทัตตชีโวด้วย หลวงพ่อทัตตชีโวท่านแนะนำว่า ประเทศที่พระพุทธองค์ประสูติต้องมีพระสงฆ์เยอะ ๆ ฉะนั้นต่อไปเราต้องจัดบวชเณรบวชพระตามที่ท่านแนะนำ บวชเณรครั้งแรกเมื่อ ๕ ปีก่อน ๑๑๑ รูป และหลังจากจัดบวชสำเร็จแล้ว ต่อไปมีโครงการบวชเณร ๑,๑๑๒ รูป ทั้งชาวบ้าน อุบาสก และอุบาสิกาเห็นพระเณรทั้ง ๑,๑๑๒ รูปแล้วรู้สึกดีใจ ที่สามารถทำอย่างนี้ได้ก็เพราะวัดพระธรรมกาย เพราะว่าหลวงพ่อธัมมชโยท่านเมตตา หลวงพ่อทัตตชีโวท่านก็ให้กำลังใจด้วย ต่อไปจะบวชเณรเยอะ ๆ

       ปีนี้หลวงพ่อธัมมชโยครบรอบอายุ ๗๒ ปี ท่านเป็นผู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วโลก ไม่เฉพาะในประเทศไทย เผยแผ่ในประเทศเนปาลและต่างประเทศด้วย เลยมีความรู้สึกดีใจ มีปีติ รู้สึกปลื้มใจที่หลวงพ่ออายุถึงขนาดนี้แล้ว ทั้ง ๆ ที่กำลังกายท่านอาจไม่แข็งแรงพอ แต่ท่านต่อสู้เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนามานาน ในวันนี้อยากจะถวายของที่ระลึกจากประเทศเนปาลขออนุโมทนาสาธุ ด้วยบุญบารมีที่อาตมาสร้างไว้ ขอให้หลวงพ่อธัมมชโยพ่อสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเพื่อพระพุทธศาสนาต่อไป

 


พระอลุเดนิเย สุโพธิ เถโร
สถานีวิทยุและโทรทัศน์พระพุทธศาสนา Shraddha TV

     เรามาจาก Shraddha TV ศรีลังกา โทรทัศน์และวิทยุสำหรับชาวพุทธแห่งแรกของศรีลังกา ปัจจุบันมีผู้รับชมจำนวนมาก ศรีลังกา เป็นเมืองพุทธ ประชาชนจำนวนมากสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและในรายการ Shraddha TV เราพยายามที่จะสอนพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องแก่พวกเขา ดังนั้นเราจึงเดินทางจากศรีลังกามาประเทศไทย เพื่อร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อธัมมชโยพระมหาเถระซึ่งอุทิศตนทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศไทยและประเทศทั่วโลก เรามาเพื่อช่วยปกป้องท่านและถวายรางวัลอันทรงเกียรติ ด้วยเห็นในความเพียรพยายามเผยแผ่พระธรรมคำสอนในประเทศไทยและทั่วโลก

  DMC ภายใต้การนำของหลวงพ่อธัมมชโยนั้น ทำให้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถขยายในประเทศไทยและประเทศทั่วโลก เรา Shraddha TV และ DMC Channel ได้ทำข้อตกลงระหว่าง ๒ สถานีในการแลกเปลี่ยนเนื้อหาธรรมะและอื่น ๆ และในปีที่ผ่านมา เราได้นำรายการจากช่อง DMC ออกอากาศเป็นภาษาสิงหล ซึ่งชาวศรีลังกาหรือแม้แต่เด็ก ๆ ก็รู้จักมูลนิธิธรรมกายและช่อง DMC

      จากการรับชมรายการผ่าน DMC พวกเราได้เห็นการอุทิศตนที่ยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อธัมมชโยและเนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันเกิด ๗๒ ปีของท่าน เราได้ถวายรางวัลอันทรงเกียรติแก่ท่านด้วยเห็นในคุณูปการที่ท่านได้กระทำไว้ แม้ว่าท่านจะป่วยและประสบกับปัญหารอบด้าน ท่านก็ยังหยัดยืนในการเผยแผ่งานพระพุทธศาสนา เราประทับใจและชื่นชมเป็นอย่างมาก มีหลาย ๆ ส่วนที่เราได้มีส่วนร่วมในการขยายพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก ผ่าน Shraddha TV เราอยากจะแบ่งเบาภาระของหลวงพ่อธัมมชโย และขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีอายุขัยยืนยาวและประสบความสุข ความสำเร็จ ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ
 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล