วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการอบรมธรรมทายาทในภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

โครงการอบรมธรรมทายาทในภาคฤดูร้อน
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

โครงการอบรมธรรมทายาทในภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

      วัดพระธรรมกายดำเนินโครงการอบรมธรรมทายาทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ผลจากความพยายามและความตั้งใจพัฒนาหลักสูตรอบรมธรรมะมาตลอดสี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาทำให้มีการพัฒนาก้าวหน้ามาโดยลำดับ มีหลักสูตรอบรมธรรมะที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย มีครูสอนศีลธรรมที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการอบรมธรรมะหลากหลายสาขาตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงที่ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด มีการประเมินผลตลอดหลักสูตรซึ่งผ่านบทพิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างคนให้เป็นคนดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติมากมาย
 

โครงการอบรมธรรมทายาทในภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

       เคล็ดลับความสำเร็จในการสร้างคนให้เป็นคนดีของวัดพระธรรมกายอยู่ตรงไหน ผู้ที่สนใจหาคำตอบได้จากโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ทุกโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งในภาคฤดูร้อนปีนี้จัดขึ้นถึง ๙ โครงการ ได้แก่
 

โครงการอบรมธรรมทายาทในภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

โครงการอุปสมบทหมู่พระพี่เลี้ยงสามเณรล้านรูป ศูนย์ฝึกอบรมวัดพระธรรมกาย
      เป็นโครงการอบรมพระพี่เลี้ยงเพื่อเป็นกำลังหลักในการฝึกฝนอบรมสามเณรล้านรูปทั่วประเทศ รับสมัครผู้จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.๖ ขึ้นไป อายุ ๒๐-๕๐ ปี ระยะเวลาในการอบรมตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม - ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รวม ๕๔ วัน) ณ วัดพระธรรมกาย
 

โครงการอบรมธรรมทายาทในภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย (ภาคฤดูร้อน)
      เป็นโครงการสำหรับลูกผู้ชายอายุระหว่าง ๒๐-๕๐ ปี จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.๓ ขึ้นไป ระยะเวลาในการอบรมตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม - ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รวม ๕๖ วัน) อบรมที่วัดและศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ อุปสมบทพร้อมกันทั่วประเทศที่วัดและศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ

โครงการบรรพชาสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๑
      เป็นโครงการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ อบรมระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม - ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๖๐ คน

โครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๕
      เป็นโครงการสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๑ อบรมระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม - ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐ คน
 

โครงการอบรมธรรมทายาทในภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๔
     เป็นโครงการสำหรับนักเรียน โดยแบ่งเป็นโครงการ ๑ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อายุระหว่าง ๑๓-๑๘ ปี โครงการ ๒ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา อายุระหว่าง ๑๑-๑๓ ปี อบรมระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม - ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๑ คน
 

โครงการอบรมธรรมทายาทในภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

โครงการอบรมธรรมทายาทในภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท นานาชาติ รุ่นฤดูหนาว (IDOP Winter 2016) ภาคภาษาอังกฤษ

      เป็นโครงการสำหรับชาวต่างชาติผู้มีความสนใจในพระพุทธศาสนา จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ - ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๗ คน จาก ๗ ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา สวีเดนสหราชอาณาจักร ศรีลังกา จีน เนปาล และไทย

 

โครงการอบรมธรรมทายาทในภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ AEC รุ่นที่ ๑
      เป็นโครงการสำหรับชาวต่างชาติในกลุ่มประชาคมอาเซียนที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้มีระยะเวลาในการอบรม ๑๖ วัน อบรมตั้งแต่วันที่ ๒-๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีชาวไทย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม ฯลฯ จำนวน ๖๕ คน เข้าร่วมโครงการ
 

โครงการอบรมธรรมทายาทในภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรม ๗๒ ปี พระเทพญาณมหามุนี
      เป็นโครงการสำหรับลูกผู้ชายที่ปรารถนาบวชบูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ในวาระครบ ๗๒ ปีของท่าน อบรมระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม - ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย รวม ๕๔ วัน มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๑ คน
 

โครงการอบรมธรรมทายาทในภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

โครงการ “หน่อแก้วเปรียญธรรม” รุ่นที่ ๕
      เป็นโครงการสำหรับเยาวชนชายอายุระหว่าง ๑๑-๑๓ ปี จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม - วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (รวม ๓๖ วัน) มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๕๕ คน
 

โครงการอบรมธรรมทายาทในภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

   นอกจากโครงการบรรพชาอุปสมบทดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ ยังมีการบวชของกัลยาณมิตรบีจยะ ศากยะ คหบดีชาวเนปาลเชื้อสายศากยวงศ์ ประธานสมาคมธรรมทายาทนานาชาติประเทศเนปาล ซึ่งเดินทางลัดฟ้าจากดินแดนประสูติของพระพุทธองค์มาบวชบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีกด้วย พิธีบรรพชาอุปสมบทจัดขึ้น ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
 

โครงการอบรมธรรมทายาทในภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

      ในโอกาสนี้ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายขออนุโมทนาบุญกับผู้มีส่วนแห่งความสำเร็จของโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นคณะพระอาจารย์ ผู้ทุ่มเทเสียสละเวลามาถ่ายทอดความรู้อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย พระพี่เลี้ยงผู้เคี่ยวเข็ญให้ผู้บวชหมั่นฝึกฝนอบรมตนเอง ตลอดจนญาติโยมผู้ให้การสนับสนุนทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์และกำลังสติปัญญา จนกระทั่งได้ดาวแห่งความดีดวงใหม่ที่เปล่งประกายเจิดจรัสเป็นความหวังของโลกใบนี้สืบต่อไป

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล