วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ร่วมสวดธรรมจักร ร่วมรักษ์พระพุทธศาสนา

เรื่องจากปก
เรื่อง : จันทร์ซีโร่

ร่วมสวดธรรมจักร ร่วมรักษ์พระพุทธศาสนา

วารสาร , อยู่ในบุญธันวาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , ร่วมสวดธรรมจักร ร่วมรักษ์พระพุทธศาสนา , ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

      การสวดมนต์เป็นหนทางนำมาซึ่งบุญกุศลอันประเสริฐ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขสงบและสมาธิขึ้นภายในใจ โดยเฉพาะ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” ซึ่งถือว่าเป็นแม่บทแห่งพระพุทธธรรมคำสอน หากใครได้สวดย่อมจะก่อให้เกิดความอัศจรรย์แก่ตน ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ประดุจได้ดื่มกินและสัมผัสถึงรสแห่งพระธรรมกว่าจะบังเกิดบทสวดอันศักดิ์สิทธิ์บทนี้ขึ้น ต้องใช้เวลาไม่ใช่นับร้อยปี แต่นับกัปนับอสงไขยปี “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” จึงเลิศล้ำค่ายิ่งกว่ารัตนอัญมณี ที่จะประดับและประทับอยู่ในใจ และสามารถนำเราไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพาน
 

วารสาร , อยู่ในบุญธันวาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , ร่วมสวดธรรมจักร ร่วมรักษ์พระพุทธศาสนา , ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ทางสายกลางที่ถูกเปิดให้กระจ่างสว่างไสว

      สาระธรรมจากธัมมจักกัปปวัตนสูตรกล่าวถึงเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้พระอริยสัจธรรม แล้วเสด็จไปสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เพื่อเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์พระองค์ทรงชี้ให้เห็นการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นด้วยทางสายกลาง เพราะหย่อนเกินไปก็ไม่ใช่ ตึงเกินไปก็ไม่ใช่ แต่ทุกข์ทั้งหลายดับได้ด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ อันได้แก่ สัมมาทิฐิ(ความเห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ (ความดำริชอบ) สัมมาวาจา (วาจาชอบ) สัมมากัมมันตะ(การงานชอบ) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) สัมมาวายามะ (ความเพียรชอบ) สัมมาสติ(ความระลึกชอบ) สัมมาสมาธิ (ความตั้งจิตชอบ)หาใช่ดับด้วยการทรมานกายหรือการเสพสุขจนสุดโต่ง พลันที่พระธรรมเทศนาจบลงพระอัญญาโกณฑัญญะก็เกิดดวงตาเห็นธรรม

     ดังนั้น ธรรมจักรหรือกงล้อแห่งธรรมอันประกอบด้วย ๘ ซี่ คือ มรรคมีองค์ ๘ ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้น จึงเป็นประดุจการหมุนกงล้อแห่งธรรมให้บังเกิดขึ้นบนโลกและย่อมเป็นที่อนุโมทนาสาธุการทั้งแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย


วารสาร , อยู่ในบุญธันวาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , ร่วมสวดธรรมจักร ร่วมรักษ์พระพุทธศาสนา , ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

อนุโมทนาสาธุการ สวดธรรมจักรหลายล้านจบ

    ที่วัดพระธรรมกายมีการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรกันเป็นประจำ โดยเฉพาะปีนี้มีการสวดอย่างต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษา โดยตั้งใจจะร่วมกันสวดธรรมจักรล้านจบให้ได้ในพรรษานี้ เริ่มสวดตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เพื่อเป็นต้นบุญต้นสมบัติทั้งภายนอกและภายใน ทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์ สวด ๑ ล้านจบ เพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ทรงสอนเรื่องธรรมจักร ทางสายกลางทั้งสิ้น

      ระหว่างสวดก็ทำใจให้ใส ๆ ทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศล ให้กระแสธารแห่งบุญไหลผ่านเข้าไปในตัวของเรา การสวดธรรมจักรแต่ละครั้ง ประดุจเป็นปรมาณูแห่งความดีที่หล่นมาจากกลางใจ จะระเบิดทำลายสิ่งไม่ดีทั้งหลายตลอดจนวิบากกรรม วิบากมาร ทุกข์ โศกโรคภัย และสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ที่ติดมากี่ภพกี่ชาติให้มลายหายสูญ


วารสาร , อยู่ในบุญธันวาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , ร่วมสวดธรรมจักร ร่วมรักษ์พระพุทธศาสนา , ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

บรรลุเป้าหนึ่งล้าน มุ่งไปถึงสองล้าน วันเข้าถึงธรรมกาย

      ผ่านไปเพียงไม่กี่วัน การสวดธรรมจักรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์และตามศูนย์อบรมทั่วประเทศและต่างประเทศ ก็บรรลุสู่เป้า ๑ ล้านจบ ก่อนถึงวันธรรมชัย (๒๗ สิงหาคม) และกลายเป็นบุญอันท้าทายที่จะร่วมกันสวดไปให้ถึง ๒ ล้านจบในวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๖ กันยายน อันเป็นวันรำลึกถึงวันเข้าถึงพระธรรมกายของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญและถือว่าเป็นวันที่ทำให้การปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงธรรมกายถูกค้นพบ และพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็นำออกเผยแผ่และสั่งสอนให้ผู้คนทั้งหลายได้รู้และปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงธรรมกายในตน เพราะธรรมกายคือกายตรัสรู้ธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในวาระสำคัญครั้งนี้ มีสิ่งที่น่าปีติอย่างยิ่งก็คือ การสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรที่สะสมจำนวนต่อเนื่องมาจากวันธรรมชัยบรรลุเป้าหมายในวันนี้แล้ว และสวดได้เกิน ๒ ล้านจบ ซึ่งถือเป็นความอัศจรรย์ที่น่าอนุโมทนาสาธุการพร้อมทั้งมุ่งเป้าหมายให้ครบ ๔ ล้านจบต่อไป

 

ก้าวต่อไปไม่หยุด ถ้ายังไม่ถึงที่สุดแห่งธรรม

     วันที่ ๑๐ ตุลาคม นอกจากจะเพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันเกิดด้วยกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ คือ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) แล้ว ทุกคนต่างพร้อมเพรียงกันไปบำเพ็ญบุญกุศลที่วัดพระธรรมกาย และน้อมจิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร เพื่อให้กงล้อแห่งธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หมุนไปเพื่อโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมั่นคงยั่งยืนนาน

     เมื่อเวลาประมาณสี่ทุ่ม พิธีกรประกาศว่าบัดนี้การสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรมีจำนวนเกินกว่า ๔ ล้านจบไปแล้ว และจากนั้นก็มีการตั้งเป้าการสวดไปสู่ ๕,๕๕๕,๕๕๕ จบ ต่อมาเป็น ๖,๖๖๖,๖๖๖ จบ และ ๗,๗๗๗,๗๗๗ จบ ตามลำดับ


วารสาร , อยู่ในบุญธันวาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , ร่วมสวดธรรมจักร ร่วมรักษ์พระพุทธศาสนา , ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

วันลอยกระทง เป้า ๖,๖๖๖,๖๖๖ จบ สวดครบเที่ยงคืน

     การสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรกลายเป็นกระแสที่แต่ละวัดทั้งในและต่างประเทศนิยมนำมาสวดในการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่นก่อนจะมีการทอดกฐิน หลายวัดจะมีการสวดธรรมจักรก่อน เพราะถือว่า การทอดกฐินเป็นพระบรมพุทธานุญาตเพื่อการทำนุบำรุงและสืบต่อการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนา การสวดธรรมจักรก็คือ การตอกย้ำที่จะร่วมกันหมุนกงล้อแห่งธรรมให้ดำเดินต่อไปไม่หยุดยั้ง

        ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ อันเป็นวันลอยกระทง ที่วัดพระธรรมกายมีการเวียนประทักษิณและสวดธรรมจักรถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์ พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ซึ่งเป็นไปตามความคาดหมายว่า นอกจากพิธีกรรมต่าง ๆ จะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามแล้ว เมื่อการสวดธรรมจักรดำเนินไปถึงเวลาเที่ยงคืน ก็มีการประกาศว่า บัดนี้พวกเราสวดธรรมจักรได้เกินเป้า คือ สวดได้กว่า ๗,๐๐๐,๐๐๐ จบ

วารสาร , อยู่ในบุญธันวาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , ร่วมสวดธรรมจักร ร่วมรักษ์พระพุทธศาสนา , ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

       ต่อมา ร่วมกันสวดจนกระทั่งครบ ๗,๗๗๗,๗๗๗ จบ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายนพร้อมกันนี้ก็มีมโนปณิธานร่วมกันว่า ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จะร่วมกันสวดธรรมจักรให้ได้จนถึง ๑๑,๑๑๑,๑๑๑ จบ เพื่อบูชาธรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อทัตตชีโว

 การสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรเป็นการตอกย้ำจิตใจของชาวพุทธที่จะร่วมกันรักษาและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพราะกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของผู้รู้ดังเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จะชี้ให้ชาวโลกเห็นอริยสัจธรรมว่า อะไรคือทุกข์ สาเหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์ และทางดับทุกข์นั้น ถือเป็นเรื่องยาก ต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๒๐ อสงไขยกับแสนมหากัป และบัดนี้กระแสแห่งความนิยมสวดธรรมจักรก็กำลังแพร่ขยายไปในสังคมในวัด และในโรงเรียนต่าง ๆ ประหนึ่งชาวโลกทั้งหลายจะร่วมกันหมุนกงล้อแห่งธรรมให้แล่นไปตราบนิจนิรันดร์

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๐ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล