วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วัดพระธรรมกายมอบอุปกรณ์ต้านภัยโควิด-๑๙

ต้านภัยโควิด
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

วัดพระธรรมกาย มอบอุปกรณ์ต้านภัยโควิด-๑๙

 

วัดพระธรรมกาย ๑ ใน ๙๑๔ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

     คณะวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่งในศูนย์ช่วยเหลือตามพระบัญชาของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกที่มีพระบัญชาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานงานกับวัดทั่วราชอาณาจักรที่มีศักยภาพเพียงพอตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดโดยให้คำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัดประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในชุมชนนั้น ๆ เป็นสำคัญ และขอให้ประสานภารกิจร่วมกับหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งมีประจำอยู่ในพื้นที่ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงทาน และจัดการให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยไม่มีการจัดพิธีหรือการบริการใด ๆ ที่ให้บุคคลจำนวนมากมารวมกัน กับทั้งให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการรวบรวมข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จากทั่วประเทศได้ถึง ๙๑๔ ศูนย์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) ซึ่งแบ่งเป็น

        ๑. กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๕ ศูนย์
        ๒. ส่วนภูมิภาค จำนวน ๘๕๙ ศูนย์ (๗๕ จังหวัด)

 

วัดพระธรรมกายมอบแอลกอฮอล์ป้องกันโควิด-๑๙ แก่วัด-โรงพยาบาล-สถาบันการศึกษากว่า ๒๑,๐๐๐ ชุด

      วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการคณะทำงานป้องกันโควิด-๑๙ วัดพระธรรมกาย เร่งจัดเตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์บรรจุขวดขนาด ๕๐ มล. จำนวน ๔,๐๐๐ ขวด เพื่อเตรียมนำลงพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี และกระจายลงพื้นที่ในต่างจังหวัดเพื่อมอบแก่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ โดยแต่ละจังหวัดจะไปมอบช่วยเหลือวัด สถานพยาบาลหน่วยงานท้องถิ่น และประชาชน เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 

     โดยที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ให้ความช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ มาอย่างตลอดต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบัน รวม ๒๑,๐๐๐ กว่าชุด อาทิ มอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลเมืองหวงกั่ง มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ถวายอุปกรณ์ป้องกันโควิด-๑๙ แด่พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ถวายอุปกรณ์ป้องกันไวรัสแด่พระนิสิตนานาชาติ มจร ถวายอุปกรณ์ป้องกันไวรัสแด่สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา มอบกล้องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ มอบเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด-๑๙ แก่นายอำเภอคลองหลวง และถวายคณะสงฆ์ ๗ อำเภอในจังหวัดปทุมธานี เป็นต้น

 

วัดพระธรรมกายมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิด-๑๙ แก่วัด-โรงพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า ๑๔,๐๐๐ ชิ้น

          วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำริให้วัดที่มีศักยภาพช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ซึ่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบัน วัดพระธรรมกายมอบหน้ากากอนามัยช่วยเหลือวัดโรงพยาบาล สถาบันการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และต่างจังหวัด รวมถึงในต่างประเทศด้วย โดยเป็นหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ทั้งแบบผลิตเองและสาธุชนร่วมบริจาค รวมกว่า ๑๔,๐๐๐ ชิ้น

       ทั้งนี้ ผู้แทนจากวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษย์ฯ นำไปมอบในพื้นที่ อาทิ วัดใน ๗ อำเภอของจังหวัดปทุมธานี วัดในต่างประเทศ เช่น วัดพระธรรมกายฮ่องกงศูนย์ Solomon และ Auckland วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ คณะสงฆ์ สปป.ลาว คณะสงฆ์เมียนมา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว เป็นต้น

 

วัดพระธรรมกายต้อนรับคณะประเมินมาตรการสาธารณสุขป้องกันโควิด-๑๙

      วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง พร้อมด้วย พ.ต.อ.เศรษฐณัณข์ ทิมวัฒน์ ผกก.สภ.คลองหลวง นายชวลิต ประเสริฐสุด สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง และชุดปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองท่าโขลง ซึ่งเข้าตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ตามอาคารต่าง ๆ ของวัดพระธรรมกาย อาทิ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ ห้องรับบริจาค ชั้น ๑ อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ จุดสวดมนต์มหารัตนวิหารคด คอร์ ๑ และ คอร์ ๓๒ ในโอกาสนี้วัดพระธรรมกายจึงมอบหนังสือธรรมะและสเปรย์แอลกอฮอล์แก่คณะผู้ตรวจเยี่ยมด้วย ซึ่งวัดพระธรรมกายได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการและคณะทำงานป้องกันโควิด-๑๙ เพื่อกำหนดนโยบาย วางแผน ประเมินสถานการณ์ รวมถึงวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในปริเขตวัดและพื้นที่จัดงานบุญให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและคำสั่งของมหาเถรสมาคม และรณรงค์ให้สมาชิกในองค์กรรวมทั้งสาธุชนทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด อาทิสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นผิวสัมผัสในพื้นที่สาธารณะทุก ๒ ชั่วโมง เป็นต้น

 

มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-๑๙ ที่ สปป.ลาว

    ผู้แทนพระสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย นำโดยพระบุญยิ่ง สจฺจวโร พระอนุศักดิ์ อริโย กัลยาณมิตรบรรจง-อินทะวัน แก้วเสด็จ และคณะผู้นำบุญชาวลาว ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-๑๙ แก่โครงการบวชเนกขัมมบารมี รุ่นที่ ๓ วัดป่าอานันทศรีจันทราราม บ้านตาดทอง เมืองศรีโคตรบอง แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

        โดยมีหลวงพ่อคำไผ่ สิริปญฺโญ ประธานโครงการบวชเนกขัมมบารมี รุ่นที่ ๓ เจ้าอาวาสวัดป่าอานันทศรีจันทราราม พร้อมคณะสงฆ์และแม่ขาว (แม่ชี) เป็นผู้แทนรับถวาย ซึ่งมีรายการที่ถวายดังนี้

          ๑. หน้ากากอนามัยสำหรับพระ ๒๐๐ ชิ้น
          ๒. หน้ากากสำหรับสาธุชน ๕๐ ชิ้น
          ๓. แอลกอฮอล์สเปรย์ ๕๐ มล. ๑๐๐ ขวด
          ๔. แอลกอฮอล์สเปรย์ ๑๐๐ มล. ๑๕๐ ขวด
          ๕. แอลกอฮอล์ ๑,๐๐๐ มล. ๒๐ ขวด
          ๖. เจลล้างมือ ๕๐๐ มล. ๓๐ ขวด
          ๗. เจลล้างมือแบบเติม ๕๐๐ มล. ๒๐ ถุง
          ๘. เจลล้างมือ ๑,๐๐๐ มล. ๒๐ ขวด
          ๙. เจลล้างมือแบบเติม ๑,๐๐๐ มล. ๑๐ ถุง

 

คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวงร่วมกับมูลนิธิธรรมกายและภาคีเครือข่ายฯ มอบถุงยังชีพส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-๑๙ ผ่านนายอำเภอคลองหลวงเป็นสาธารณสงเคราะห์

       วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ พระครูศรีธัญญาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วย น.ส.สุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ และคณะผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก พร้อมใจกันมอบถุงยังชีพ “ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙” แก่นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๓๐๐ ชุด เพื่อส่งมอบแก่ประชาชน สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ด้วยความห่วงใยผู้ได้รับความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

       พร้อมกันนี้ ยังได้มอบที่กดแอลกอฮอล์ล้างมือแบบเท้าเหยียบ จำนวน ๒ ชุด ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับมูลนิธิธรรมกายและภาคีเครือข่ายฯ จัดทำขึ้น มอบเป็นสาธารณสงเคราะห์ ให้บริการส่งเสริมมาตรการต้านโรคระบาดแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อีกด้วย

       จากนั้น เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย พร้อมคณะ พร้อมใจกันน้อมถวายถุงยังชีพ “ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙” แด่เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีอีกจำนวน ๒๐๐ ชุด เพื่อสมทบการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริฯ ซึ่งคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ จะดำเนินการ ณ วัดสายสุวพรรณ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ต่อไป

        ในโอกาสนี้ นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายกรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ผู้ประสานงาน กล่าวว่า “สำหรับการมอบถุงยังชีพส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ จำนวน ๕๐๐ ชุด ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจจริงของคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับมูลนิธิธรรมกายและภาคีเครือข่ายฯ ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อมอบเป็นสาธารณสงเคราะห์ ตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยปรารถนาที่จะส่งแรงใจร่วมช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โรคระบาด ผ่านท่านนายอำเภอคลองหลวง และโรงทานตามพระดำริฯ ในพื้นที่ ซึ่งภายในถุงยังชีพมีข้าวสาร อาหารแห้ง นมกล่อง และน้ำดื่ม โดยการสนับสนุนของวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ซึ่งนอกจากการมอบถุงยังชีพในครั้งนี้แล้ว คณะทำงานโดยการนำของพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ยังได้สนับสนุนการดำเนินงานจัดตั้งโรงทานของวัดต่าง ๆ ด้วยการมอบผักปลอดสารพิษนมกล่อง แอลกอฮอล์ล้างมือ และร่วมส่งเสริมมาตรการต้านโรคระบาดด้วยการมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ แก่วัด องค์กร รวมทั้งสถานศึกษาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และจะยังคงดำเนินการต่อไป เพื่อให้เราก้าวผ่านพ้นภัยโรคระบาดนี้ไปได้ด้วยการแบ่งปัน”

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร