วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

 

       สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งในช่วงสถานการณ์แห่งการแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-๑๙ ซึ่งกระผมและหมู่คณะในนามผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้มีโอกาสร่วมดำเนินการกับคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายฯ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระธรรมกายอย่างต่อเนื่องในวันนี้จึงมีข่าวบุญสว่างมาให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมอนุโมทนาบุญ ให้ผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนเช่นเคยครับ

พิธีมอบถุงยังชีพ มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙

     เริ่มต้นด้วยวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มี “พิธีมอบถุงยังชีพ มอบทาน มอบธรรมส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙” ณ วัดสายสุวพรรณ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ดำเนินการ โดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและภาคีเครือข่ายฯ โดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งกระผมและหมู่คณะได้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานฯ และสมทบมอบผักสดปลอดสารพิษจากสวนเกษตรอินทรีย์ของวัดพระธรรมกาย นมกล่อง พร้อมด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือแก่ประชาชนที่พำนักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ ต.คลองสาม - ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน ๕๐๐ คน

 

จัดตั้งโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

      สืบเนื่องมาจากพระดำริของ “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ที่ทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อันส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในด้านสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและประชาชนโดยทั่วไปที่ต้องตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) อย่างกะทันหัน ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจึงได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายฯ ดำเนินการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริฯ ขึ้น ซึ่งกระผมและหมู่คณะมีโอกาสลงพื้นที่ร่วมดำเนินการสมทบมอบผักปลอดสารพิษจากสวนเกษตรอินทรีย์ของวัดพระธรรมกาย นมกล่อง พร้อมด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการดำเนินการดังนี้


สมทบการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริฯ วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์ ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี


สมทบการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริฯ วัดสุราษฎร์รังสรรค์ ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี


สมทบการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริฯ วัดลานนา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี


สมทบการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริฯ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี


สมทบการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริฯ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี


สมทบการจัดตั้งโรงทานตามพระดำ ริฯ วัดโสภณาราม ต.บึงคอไห อ.ลำลกู กา จ.ปทุมธานี


สมทบการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริฯ วัดบางเดื่อ ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี


สมทบการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริฯ วัดคุณหญิงส้มจีน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


สมทบการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริฯ วัดกลางคลองสี่ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี


สมทบการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริฯ วัดมงคลรัตน์ ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี


เติมความสุข ส่งแรงใจ ด้วยห่วงใยช่วยเหลือประชาชน สู้ภัยโควิด-๑๙

     นอกจากการสมทบจัดตั้งโรงทานตามพระดำริฯ แล้ว ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กระผมและหมู่คณะได้ร่วมกันลงพื้นที่ “เติมความสุข ส่งแรงใจ ด้วยห่วงใยช่วยเหลือประชาชนสู้ภัยโควิด-๑๙” ด้วยการนำนมกล่องและแอลกอฮอล์ล้างมือสมทบการดำเนินงาน “ตู้ปันสุขบุญต่อบุญ” ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและภาคีเครือข่ายฯ ณ วัดโบสถ์ อ.เมืองปทุมธานี วัดซอยสามัคคี อ.ลำลูกกา และวัดสายไหม อ.ลำลูกกา


เติมความสุข ณ ตู้ปันสุข

     พร้อมทั้งยังได้ประสานความร่วมมือกับสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ลงพื้นที่เติมความสุข ณ ตู้ปันสุข ของหมู่บ้านภัสสร ๓ หมู่บ้านพฤกษา ๔๐ หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ ๓ หมู่บ้านวรารักษ์ หมู่บ้านพฤกษา ๑๒ และหมู่บ้านไทยสมบูรณ์ ๓ ทั้งนี้เพื่อร่วมส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โรคระบาด ให้สามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยการแบ่งปัน


ถวายอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ แด่คณะสงฆ์ในเขตพื้นที่ จ.ปทุมธานี

     ปิดท้ายกันด้วยข่าวบุญสว่างแห่งการหยัดสู้ภัยโควิด-๑๙ ไปด้วยกัน จากการที่กระผม และหมู่คณะในนามผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก พร้อมใจกันถวายอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ แด่คณะสงฆ์ในเขตพื้นที่ จ.ปทุมธานี อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ลงพื้นที่น้อมถวายแด่คณะสงฆ์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี


มอบหน้ากากอนามัย Face Shield แอลกอฮอล์ และที่กดแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือแบบเท้าเหยียบ

    อีกทั้ง ยังได้ร่วมสมทบมอบหน้ากากอนามัย Face Shield แอลกอฮอล์ และที่กดแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือแบบเท้าเหยียบ ร่วมกับคณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) และคณะได้มอบถวายแด่พระเดชพระคุณพระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา วัดโสธรวรารามวรวิหาร เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙


มอบเวชภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ แก่ รร.ไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง)

     รวมถึงมอบเวชภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) จ.ปทุมธานี โดยมี ผอ.ณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์ เป็นผู้รับมอบ ด้วยห่วงใยส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ ในการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ต่อไป

    กระผมและหมู่คณะจึงขอนำบุญกุศลมาฝากทุกท่าน ซึ่งภารกิจที่ได้ดำเนินการนั้น นอกจากจะเป็นทางมาแห่งบุญของเจ้าของบุญแล้ว ยังถือเป็นการส่งแรงใจในการร่วมส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการการทำงานเข้ากับภารกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ สู่วิถี “วัดช่วยวัด พระช่วยพระพระช่วยโยม โยมช่วยพระ หลอมรวมดวงใจของพุทธบริษัท ๔ ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว” อย่างแท้จริง พบกันใหม่เดือนหน้า สวัสดีครับ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร