จิตของบุคคลผู้ใด อันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหว ย่อมไม่เศร้าโศก ย่อมปราศจากความขุ่นมัว เป็นแดนเกษมจากโยคะ  ได้ชื่อว่าเป็นมงคลอันสูงสุด
...อ่านต่อ
ณ บัดนี้ อาตมภาพจักได้แสดงธรรมิกถา แก้ด้วยเหตุเครื่องถึงซึ่งความเจริญอันสูงสุด ในพระพุทธศาสนาและในสากลโลก
...อ่านต่อ
เกณิยานุโมทนาคาถา เครื่องกล่าวปรารภทั้งทางโลกและทางธรรม และทางบำเพ็ญทานการกุศล
...อ่านต่อ
วิปัสสนาภูมิปาท เป็นธรรมสำหรับประจำของพุทธบริษัท พระองค์ทรงตรัสแยกแยะธรรมเป็นหลายประเภท
...อ่านต่อ
ณ บัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงธรรมิกถาว่าด้วย ปัพพโปมคาถา วาจาเครื่องกล่าวปรารภถึง ภูเขาเป็นเครื่องเปรียบเทียบ
...อ่านต่อ
อุทานคาถา ที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงเปล่งขึ้นด้วยพระองค์เองมิได้ปรารภสิ่งหนึ่งสิ่งใด
...อ่านต่อ
อริยธนคาถา แปลว่าทรัพย์ของพระอริยเจ้า หรือแปลว่าทรัพย์อันประเสริฐ
...อ่านต่อ
อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ทั้ง ๓ ประการนี้เป็นศีลทางพุทธศาสนาต้องประสงค์
...อ่านต่อ
พุทธศาสนามีศีลเป็นเบื้องต้น มีสมาธิเป็นท่ามกลาง  มีปัญญาเป็นเบื้องปลาย
...อ่านต่อ
ณ บัดนี้  อาตมภาพจักได้แสดง ในเรื่องสมาธิซึ่งเป็นลำดับ อนุสนธิมาจากศีล 
...อ่านต่อ
การปฏิบัติพระพุทธศาสนา ไม่มีศีลแล้วจะปฏิบัติศาสนาให้ถูกต้องร่องรอยความประสงค์พุทธศาสนาไม่ได้ จำจะต้องให้มีศีล
...อ่านต่อ
พระธรรมเทศนาในวันมาฆบูชา เรียกว่า ปัจฉิมวาจา พระองค์ทรงรับสั่งพระวาจานี้แล้วหับพระโอษฐ์ไม่ทรงรับสั่งต่อไป
...อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันอัฐมีดิถีขึ้น ๘ ค่ำแห่งปักษ์ในมาฆมาสนี้ ที่เราท่านทั้งหลายทั้งหญิงและชาย
...อ่านต่อ
ณ บัดนี้ อาตมภาพจักได้แสดง เขมาเขมสรณทีปิคาถา วาจาเครื่องกล่าวแสดง ซึ่งที่พึ่งอันเกษมและไม่เกษม
...อ่านต่อ
ธรรมสวนะฉลองประครองศรัทธา ประดับสติปัญญาคุณสมบัติ ของท่านผู้พุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์บรรพชิต
...อ่านต่อ
ธรรมนั้นแยกออกไปถึง ๔ คือ คุณธรรม เทศนาธรรม ปริยัติธรรา นิสัตตนิชีวธรรม แยกออกไปเป็น ๔
...อ่านต่อ
พระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมอย่างเดียว คือเมื่อได้ตรัสรู้แก่พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณแล้ว  พระองค์ตั้งพระทัยแน่แน่ว
...อ่านต่อ
ขันธ์ ๕ เป็นของหนัก ไม่ใช่ของเบา หนักอย่างไร หนักตั้งแต่อุบัติตั้งแต่อยู่ในท้อง ตั้งแต่เกิดในท้องมารดาหนักเรื่อยมา
...อ่านต่อ
เบญจขันธ์ทั้ง ๕ นี้มีสภาพเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกแล้วดับไป ตำรับตำราได้กล่าวไว้ว่า อุปฺปาท ฐิติ ภงฺค เกิดขึ้น ตั้งอยู่แตกสลายไป
...อ่านต่อ
ในเริ่มแรกเริ่มเบื้องต้นทรงตรัสในดาวดึงส์เทวโลก ได้ทรงตรัสพระปรมัตถปิฏกนี้สนองคุณพระพุทธมารดา
...อ่านต่อ
บัดนี้ อาตมาภาพจักได้แสดงมงคลกถา วาจาเครื่องกล่าวปรารภเหตุเครื่องถึงความเจริญ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล