ป่าใหญ่  เป็นคติของเนื้อทั้งหลาย
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กาลกิริยา (การตาย) ของบุคคล ๒
...อ่านต่อ
ผู้ใดรีบด่วนในเวลาที่ควรช้า เเละช้าในเวลาที่ควรรีบด่วน
...อ่านต่อ
ชน ๔ จำพวก เมื่อวิ่งย่อมไม่งาม คือ
...อ่านต่อ
การยืนในที่ไม่สมควร ๖ อย่าง คือ
...อ่านต่อ
หากวาจาเเม้ตั้งพัน ไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์ไซร้
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับเทวดา บุคคลให้อาหาร ชื่อว่าให้กำลัง
...อ่านต่อ
วันหนึ่ง สามเณณอายุ ๗ ขวบ เรียนพระสารีบุตรเถระว่า
...อ่านต่อ
จีวรทานของหญิงทั้งหลาย ย่อมถึงที่สุด
...อ่านต่อ
บุคคลใดโง่ ย่อมสำคัญความที่ตนเป็นคนโง่
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มิตรประกอบด้วยองค์ ๓ ควรคบ คือ
...อ่านต่อ
เทพบุตรทั้งหลายย่อมเคลื่อนจากเทวโลก ด้วยเหตุ ๔ อย่าง คือ
...อ่านต่อ
(ภิกษุ) : ข้าเเต่พระผู้มีพระภาคเจ้า เหตุไรหนอ เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลคนเดียวเมื่อเกิดขึ้นในโลก
...อ่านต่อ
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ มีความต่างกันอยู่ ๕ อย่างคือ ๑. ต่างกันโดยอายุ
...อ่านต่อ
ราตรีของคนผู้ตื่นอยู่ นาน โยชน์ของคนล้าเเล้ว ไกล
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การถึงอกุศลย่อมไม่มี ตลอดเวลาที่ศรัทธาในกุศลธรรมยังตั้งมั่นอยู่ เเต่เมื่อใด ๑.ศรัทธาเสื่อมหายไป อัสสัทธิยะ (ความไม่เชื่อ) ย่อมกลุ้มรุม เมื่อนั้น
...อ่านต่อ
คาถาของรุกขเทวดาโพธิสัตว์ ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย ความประมาท เป็นทางเเห่งความตาย
...อ่านต่อ
พระนางมาคันทิยาโกรธเเค้นพระพุทธองค์ จึงจ้างชาวเมืองมิจฉาทิฎฐิให้คอยตามด่าว่าพระองค์
...อ่านต่อ
หากว่านรชนกล่าวพระพุทธพจน์ อันมีประโยชน์เกื้อกูลเเม้มาก เเต่เป็นผู้ประมาทเเล้ว ไม่ทำตามพระพุทธพจน์นั้นไซร้ เขาย่อมไม่มีเป็นผู้มีส่วนเเห่งสามัญผล*
...อ่านต่อ
ชีวิตนี้น้อยนัก สัตว์ย่อมตายเเม้ภายใน ๑๐๐ ปี ถ้าเเม้สัตว์เป็นอยู่ ๑๐๐ ปี ไซร้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร