โสมนัสสกุมารโพธิสัตว์ เเสดงธรรมเเก่พระบิดา
...อ่านต่อ
(พระอานนท์) ข้าเเต่พระองค์ผู้เจริญ
...อ่านต่อ
(ภิกขกพราหมณ์ทูลถาม) ข้าเเต่ท่านพระโคดมผู้เจริญ
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฝุ่นละอองอันตั้งขึ้นในเดือนท้ายเเห่งฤดูร้อย
...อ่านต่อ
(เทวดาทูลถาม) ฆ่าอะไรหนอจึงอยู่เป็นสุข
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ พึงทราบว่าเป็นสัตบุรุษ คือ
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ พึงทราบว่าเป็นอสัตบุรุษ คือ
...อ่านต่อ
พระพุทธองค์ตรัสตอบนายเกสี สารถีฝึกม้า ถึงวิธีการฝึก
...อ่านต่อ
สัตว์ทั้งหลายผู้ยืนยันว่าไม่มีโรคทางกาย ตลอดเวลา ๑ ปี ก็มี
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เเล บุคคลเปรียบด้วยวลาหก (เมฆฝน) ๔ จำพวก
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับนายบ้านนามว่าอสิพันธกบุตร
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้มีศรัทธาเลื่อมใส พึงรู้ได้ด้วยสถาน ๓ คือ
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทายกผู้ให้โภชนะเป็นทาน ชื่อว่าให้ฐานะ ๕ ประการ
...อ่านต่อ
บรรดามนุษย์ ชนผู้ถึงฝั่งมีจำนวนน้อย
...อ่านต่อ
ภิกษุใด ย่อมกำจัดความโกรธที่เกิดขึ้นเเล้ว
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นธรรมอื่นสักอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้น เเห่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิดก็ดี
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเมา ๓ นี้ คือ
...อ่านต่อ
คือ หญิงผู้มีความงามพร้อม ๕ อย่าง
...อ่านต่อ
นางพราหมณีของมาคันทิยพราหมณ์  เห็นรอยพระพุทธบาทอันเรียบเสมอกัน  ที่่พระศาสดาประทับทิ้งไว้
...อ่านต่อ
ผู้ใด พึงสะกดความโกรธที่พลุ่งขึ้น
...อ่านต่อ
อันคนไขน้ำทั้งหลาย ย่อมไขน้ำ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร