แต่เขามิใช่ญาติมิใช่ปวารณา ภิกษุพูดให้เขารวมทุนเข้าเป็นอันเดียวกัน ให้ซื้อจีวรที่แพงกว่าดีกว่าที่เขากำหนดไว้เดิมได้มา เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์
...อ่านต่อ
เขาพูดว่าเขาจะถวายจีวรแก่ภิกษุชื่อนี้ภิกษุนั้นทราบความแล้ว เข้าไปพูดให้เขาถวายจีวรอย่างนั้นอย่างนี้ที่มีราคาแพงกว่าดีกว่าที่เขากำหนดไว้เดิม
...อ่านต่อ
สิกขาบทนี้มีเนื้อความค่อนข้างชัดเจน โดยต่อเนื่องกับสิกขาบทก่อน คือ เมื่อจีวรถูกแย่งชิงหรือถูกขโมยไป
...อ่านต่อ
ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์เว้นแต่มีสมัยที่จะขอได้คือเวลาภิกษุมีจีวรอันโจรลักไป หรือมีจีวรอันฉิบหายเสีย
...อ่านต่อ
สิกขาบทนี้มีใจความชัดเจนแล้วโดยทรงห้ามมิให้ภิกษุรับจีวรจากมือนางภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ
...อ่านต่อ
ภิกษุใช้นางภิกษุณีที่มิใช่ญาติให้ซักก็ดีให้ย้อมก็ดีให้ทุบก็ดีซึ่งจีวรเก่า ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์
...อ่านต่อ
เมื่อจีวรของภิกษุสำเร็จแล้ว เมื่อกฐินเดาะเสียแล้ว อกาลจีวรเกิดขึ้นแก่ภิกษุ ภิกษุต้องการอยู่ก็พึงรับไว้ 
...อ่านต่อ
เมื่อจีวรของภิกษุสำเร็จแล้ว เมื่อกฐินเดาะเสียแล้ว ถ้าภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวร แม้สิ้นราตรีหนึ่ง เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์
...อ่านต่อ
นิสสัคคิย แปลว่า สิ่งของอันควรสละ, ทำให้ต้องสละ คือภิกษุต้องอาบัติเพราะสิ่งใดเป็นเหตุ เช่นต้องเพราะจีวร
...อ่านต่อ
การปรับอาบัติในอนิยตนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลหลัก ๒ ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งคืออุบาสิกา
...อ่านต่อ
อนึ่ง ภิกษุเข้าไปอาศัยหมู่บ้านก็ดี นิคมก็ดี แห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ เป็นผู้ประทุษร้ายตระกูลมีความประพฤติเลวทราม
...อ่านต่อ
อนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ว่ายาก อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่โดยชอบธรรมในสิกขาบททั้งหลายอันเนื่องในอุทเทส 
...อ่านต่อ
อนึ่ง มีภิกษุผู้ประพฤติตามพูดเข้าข้างภิกษุนั้นแล ๑ รูปบ้าง ๒ รูปบ้าง ๓ รูปบ้าง เธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่า
...อ่านต่อ
ภิกษุใดพากเพียรเพื่อทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน หรือถือเอาอธิกรณ์อันเป็นเหตุให้แตกกัน
...อ่านต่อ
อนึ่ง ภิกษุใด ขัดใจ มีโทสะ ไม่แช่มชื่น อ้างเอกเทศ บางส่วนแห่งอธิกรณ์เรื่องอื่นพอเป็นเลส ใส่ความภิกษุ ด้วยอาบัติปาราชิก
...อ่านต่อ
อนึ่ง ภิกษุใดขัดใจ มีโทสะ ไม่แช่มชื่น ใส่ความ ภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกอันหามูลมิได้ ด้วยหมายว่า
...อ่านต่อ
อนึ่ง ภิกษุจะให้สร้างวิหารใหญ่ อันมีเจ้าภาพสร้างถวาย สร้างเป็นของส่วนตัว พึงนำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงพื้นที่ให้
...อ่านต่อ
อนึ่ง ภิกษุผู้จะสร้างกุฎีอันไม่มีเจ้าภาพสร้างให้ สร้างเป็นของส่วนตัว ด้วยการขอเขามาเอง พึงสร้าง ให้ได้ประมาณ
...อ่านต่อ
อนึ่ง ภิกษุใดชักสื่อ คือบอกความประสงค์ของชายแก่หญิงก็ดี บอกความประสงค์ของหญิงแก่ชายก็ดี
...อ่านต่อ
อนึ่ง ภิกษุใดถูกราคะครอบงำแล้ว มีจิตแปรปรวนแล้ว กล่าวคุณแห่งการบำเรอความใคร่ของตนในสำนักมาตุคาม
...อ่านต่อ
คำว่า ถูกราคะครอบงำแล้ว หมายถึงมีความกำหนัด มีความเพ่งเล็ง มุ่งหวัง มีจิตปฏิพัทธ์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล