.....นวกะ แปลว่า ผู้ใหม่ ผู้บวชใหม่ พระใหม่
...อ่านต่อ
.....ธรรมาธิปไตย แปลว่า ความมีธรรมเป็นใหญ่
...อ่านต่อ
.....ธรรมสากัจฉา แปลว่า การสนทนาธรรม การพูดคุยกันในเรื่องต่างๆ
...อ่านต่อ
....ธรรมสังเวช คือความสังเวชโดยธรรมเมื่อเห็นความแตกดับของสังขาร
...อ่านต่อ
.....ธรรมวินัย หมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
.....ชี เป็นชื่อนักบวชประเภทหนึ่งที่นุ่งขาวห่มขาว
...อ่านต่อ
.....เจ้าอาวาส หมายถึงพระภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าปกครองดูแลวัด
...อ่านต่อ
...จังหัน หมายถึงข้าว อาหาร ของขบเคี้ยว
...อ่านต่อ
.....ดาวดึงส์ และ ไตรตรึงษ์ แปลอย่างเดียวกันว่า สามสิบสาม
...อ่านต่อ
.....ญาติธรรม หมายถึงธรรมสำหรับญาติประพฤติ
...อ่านต่อ
...ฌาปนกิจ แปลว่า กิจคือการทำให้ไหม้ใช้
...อ่านต่อ
.....เชิงตะกอน คือ ฐานที่ทำขึ้นสำหรับเผาศพเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จิตกาธาน
...อ่านต่อ
.....ชุมนุมเทวดา เป็นสำนวนหมายถึงการอัญเชิญเทวดา
...อ่านต่อ
.....ชีพราหมณ์ คือผู้ถือบวชรักษาศีล ๘ เหมือนแม่ชีแม่ไม่โกนผมโกนคิ้ว
...อ่านต่อ
.....ชีต้น ใช้เรียกพระภิกษุที่สนิทสนมคุ้นเคยกับตระกูลหรือครอบครัว
...อ่านต่อ
.....เจ้าอาวาส หมายถึงพระภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าปกครองดูแลวัด
...อ่านต่อ
.....ชี เป็นชื่อนักบวชประเภทหนึ่งที่นุ่งขาวห่มขาว เช่น ชีปะขาวหรือชีผ้าขาว ฤาษีชีไพร
...อ่านต่อ
...โคดม เป็นชื่อโคตรหรือวงศ์ตระกูลของพระพุทธเจ้าคือโคตมโคตร
...อ่านต่อ
.....จริยาวัตร แปลว่า หน้าที่ที่พึงประพฤติความประพฤติและกิจที่พึงกระทำ
...อ่านต่อ
.....จบทาน หมายถึงการยกประคองสิ่งของที่จะถวายพระขึ้นเสมอศรีษะก่อนที่จะถวาย
...อ่านต่อ
.....จงกรม หมายถึงการเดินไปมาในที่ที่กำหนดไว้ มิใช่แปลว่าเดินเป็นวงกลม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร