วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เรื่องเด่น ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล

เรื่องเด่น เรื่อง :มาตา


"การทำความดี ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพัน" เป็นประโยคสำคัญที่พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ฝากไว้กับผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการปลูกฝังคุณธรรมในสถานศึกษา

             ในระหว่างวันที่ ๖ - ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สำหรับผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ ณ สวนพนาวัฒน์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เพื่อแสดงความจงรักภักดี ด้วยการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อันจะนำไปสู่การสนอง นโยบายคุณธรรมนำความรู้ และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นเด็กเก่งและดี

             ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และหัวหน้ากลุ่มศึกษานิเทศก์ ทั้ง ๑๗๕ เขต จำนวน ๖๐๐ คน จากทั่วประเทศ โดยแบ่งการอบรม ทั้งหมดเป็น ๓ รุ่น รุ่นละ ๑ สัปดาห์


ฝึกใจจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทั้งปวง

             เนื่องจาก ใจ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด ในการกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า "สิ่งทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นประธาน" ใจจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทั้งปวง ดังนั้น หลักในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาคุณธรรมให้ได้ผลดี จึงต้องเริ่มต้นพัฒนาที่ใจ และวิธีพัฒนาใจให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ก็คือ การเจริญสมาธิภาวนา ด้วยเหตุนี้ทางโครงการจึงจัดให้ทุกท่านฝึกทำสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องทุกวัน รวมทั้งได้รักษาศีล ๘ สวดมนต์และทำวัตรเช้า-เย็น อีกด้วย ทำให้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้เข้าถึงความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม อีกทั้งจะได้น้อมนำเอาบุญกุศลที่ เกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศึกษาธรรมะ เติมอาหารใจ

             ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับชมต้นแบบ การใช้นวัตกรรมสื่อสาร เพื่อการสอนศีลธรรม จากรายการโรงเรียน อนุบาลฝันในฝันวิทยา ผ่านทาง DMC ทุกวัน โดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หรือคุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตา ให้ข้อคิดแก่ผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา รวมถึงครูอาจารย์ทุกท่านว่า "อาชีพครู เป็นอาชีพที่เป็น แสงสว่างให้แก่ทุกคน เป็นอาชีพที่เดินตามรอยบาท ของพระบรมครูผู้ยิ่งใหญ่คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นครูต้องเป็นต้นแบบที่ดี ให้กับตนเองและผู้อื่นตลอดเวลา..." นอกจากกำลังใจแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการ ยังได้เรียนรู้ธรรมะในหัวข้อต่างๆ ที่เข้าใจง่าย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง ทำให้เข้าใจเรื่องราว ความเป็นจริงของชีวิต และรู้สึกรักการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

             นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง ๓ รุ่น ยังได้รับฟังการบรรยาย ธรรมจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ ในหัวข้อ "แนวคิดที่เป็นฐานรากการศึกษาเชิงพุทธ" ซึ่งเชื่อมโยงเนื้อหาใน ส่วนของการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ และมรรคมีองค์ ๘ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างกระบวนการปลูกฝังนิสัยใฝ่ดีใฝ่รู้ในเยาวชน ให้เห็นเป็นภาพในเชิง ปฏิบัติ สามารถนำไปบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ฝากข้อคิดไว้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการว่า "...ในปัจจุบัน ทุกคนต่างเห็นตรงกันว่า ปัญหาเยาวชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกำลังจะลุกลามเป็นเรื่อง ใหญ่ที่แก้ได้ยาก แต่อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามแนวคิดแบบพระพุทธศาสนาต้องเริ่มที่ตัวเองก่อน ดังนั้นการที่ท่านผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารระดับต่างๆ ได้เปิดโอกาสให้ตนเองเข้ามาทดลอง รักษาศีล และปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและจริงจังนั้นนับเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนา ..."

ทัศนศึกษาทัศนาของจริง

             ผู้เข้าร่วมโครงการได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ วัดบ้านขุน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ที่นี่ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นภาพที่ชัดเจน ของการนำธรรมะมาปฏิบัติให้เป็นจริง ได้เห็นวิธีปลูกฝังคุณธรรม แก่เด็กด้วยการปฏิบัติจริง โดยวิธีง่ายๆ เช่น ในเรื่องการฝึกนิสัยใฝ่รู้ใฝ่ดีของเด็ก จะเห็นได้ว่า ทางโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ วัดบ้านขุน สามารถฝึกสามเณร ให้มีระเบียบวินัยจนฝังลึกลงไปในใจ สังเกตได้จากความสะอาดเรียบร้อย ของโรงเรียน ห้องเรียนสะอาด โต๊ะเรียนไม่มีรอยขีดข่วน การเก็บสายยางเป็นระเบียบ การวางรองเท้า เป็นระเบียบฯลฯ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีกำลังใจ ที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปปลูกฝังแก่เยาวชน และไปพัฒนาสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้ทั้งครูอาจารย์ และนักเรียนเปี่ยมไปด้วยความรู้ คู่คุณธรรม และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาอื่นๆ และผู้ที่ได้พบเห็น

เดินหน้าทำความดี

             หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนต่างมีความประทับใจ เข้าใจถึงคุณค่าของ การปฏิบัติธรรม และได้แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา เชิงพุทธ รวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจ ที่จะนำสิ่งดีๆ ที่ได้เรียนรู้ไปขยายผล โดยเริ่มจากตนเอง ที่จะตั้งใจเป็นต้นแบบที่ดี ขยายผลสู่ครอบครัว ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และเชื่อมประสานบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน เพื่อพัฒนาการศึกษา และปลูกฝังคุณธรรมในสถานศึกษา โดยอาศัย หลักการ "ทำความดี ด้วยการเอาชีวิตเป็นเดิมพัน"

             ด้วยศักยภาพและโอกาสต่างๆ ที่ผู้บริหาร ทั้งหลายมีอยู่เป็นทุนเดิม เชื่อว่าจะสามารถผลักดันให้บังเกิดสิ่งดีๆ ขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวง ต่อการพัฒนาคุณธรรมเยาวชน ซึ่งจะมีผลต่อการสร้างสรรค์สังคม และประเทศชาติของเราให้ร่มเย็น สงบสุขดังสวรรค์ บนดิน...


ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมโครงการ

            "ช่วงเวลากลางคืนที่ได้ชมรายการของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา คุณครูไม่ใหญ่ท่านได้ให้กำลังใจ ครูทุกคนว่า เราคือแสงสว่างในใจของลูกศิษย์ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ ผมและเพื่อนครู ที่ทำงานอยู่ในเขต ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่ให้กำลังใจพวกเราผ่านทาง DMC โดยชวนให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูทุกคน"

นายวิมล จันทร์แก้ว     ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๒

            "...หลังจากที่เริ่มฝึกนั่งสมาธิไปได้สามวัน วันที่สี่ผมเริ่มวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายได้มากขึ้น และได้พบ ความสุขภายในแบบที่ไม่เคยมีความสุขใดเท่า ตื้นตันจนน้ำตาไหลออกมานานกว่าสี่ชั่วโมง เมื่อนึกถึงดวงแก้ว ก็จะผุดขึ้นมาจากฐานศูนย์กลางกาย นี่เป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมในชีวิต เพราะทำให้ผมได้เรียนรู้วิธีค้นพบตัวเอง และพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"

ทวนทอง ศรีสวัสดิ์    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒

            "ดิฉันได้เรียนรู้เรื่องหลักธรรม และการศึกษาเชิงพุทธจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ และเกิดแรงบันดาลใจว่า การจะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน เพื่อปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จได้นั้น ทุกๆ คนจะต้องมีอุปนิสัยที่เป็นผู้นำ มีความศรัทธา และมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จอย่าง เอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพราะการที่จะปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเด็ก ต้องเน้นที่การปฏิบัติจริงๆ ไม่ใช่แค่ให้ความรู้เท่านั้น ดิฉันจะนำความรู้เหล่านี้ไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน และช่วยกันผลักดันนโยบายคุณธรรมนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงให้ได้"

วรัยพร แสงนภาบวร     นักวิชาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

            "องค์ความรู้ที่ได้จากการทดลองปฏิบัติและการฟังธรรมตลอดเวลาทั้ง ๗ วัน ก็สามารถนำไปบูรณาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชา โดยใช้โรงเรียนวิถีพุทธที่ดูแลอยู่เป็นโรงเรียนต้นแบบ ซึ่งมีทั้งหมด ๔๓ โรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมรรคมีองค์แปด ซึ่งมาเข้าใจอย่างถ่องแท้ที่นี่"

ว่าที่ ร.ต. นันทเดช โชคถาวร    ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต ๒

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 52 กุมภาพันธ์ ปี 2550

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล