วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร) ประดิษฐาน ณ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ทบทวนบุญ

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนุทสีโร

พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (  สด จนฺทสโร)

ประดิษฐาน ณ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

เรียบเรียงจากโอวาทสมเด้จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

เจ้าคระใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

          วันนี้อาตมาเชื่อเหลือเกินว่าความปีติยินดีย่อมจะมีแก่ทุก ๆ ท่าน เพราะท่านทั้งหลายมีน้ำจิตน้ำใจถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และบูชาพระคุณของหลวงปู่วัดปากน้ำ ซึ่งท่าน เจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะสงฆ์แห่งวัดพระธรรมกาย มีท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิริยคุณ เป็นต้น ได้อัญเชิญหลวงปู่ทองคำโดยพระธุดงค์พันกว่ารูปจากวัดพระธรรมกาย มาสถิตประดิษฐาน ณ วัดสองพี่น้อง ในวันนี้ จึงทำให้ท่านทั้งหลายได้มาร่วมด้วยช่วยกัน แม้นั่งกรำแดดตั้งแต่ตอนเที่ยง ตอนเย็น จนกระทั่งถึงบัดนี้ ก็มิได้เหนื่อยหน่าย ด้วยความปลื้มปีติที่ได้รับเป็นอย่างนี้ อาตมาจึงบอกว่า ท่านทั้งหลายมีความปีติทั่วหน้ากันทุกคน

          ท่านทั้งหลาย วัดสองพี่น้องเป็นวัดที่หลวงพ่อหรือที่เรียกว่าหลวงปู่ของเราได้เกิดเป็นครั้งที่ ๒ หลวงปู่วัดปากน้ำเกิดด้วยรูปกายที่บ้านสองพี่น้อง ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีอนุสรณ์สถาน ซึ่งท่านเจ้าคุณพระ-เทพญาณมหามุนี ท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิริยคุณ พร้อมด้วยคณะศรัทธาสาธุชน ได้สร้างอนุสรณ์สถานในสถานที่เกิดของหลวงปู่วัดปากน้ำไว้ สถานที่แห่งนั้นหลวงปู่เกิดด้วยรูปกาย และมาเกิดอีก ครั้งหนึ่งที่วัดสองพี่น้องนี้ กล่าวคือ เกิดในอริยชาติ คือบวชเป็นพระ ถือว่าเกิดในอริยชาติเป็นครั้ง ที่ ๒

          หลวงปู่ของเราหลังจากอุปสมบทที่วัดสองพี่น้องนี้แล้ว ก็ไปอยู่วัดมหาธาตุ จนกระทั่งไปอยู่วัดพระเชตุพน แล้วก็ไปอยู่วัดโบสถ์ (บน) แล้วปฏิบัติเรื่อยไป ได้รู้แจ้งเห็นจริงที่วัดโบสถ์ (บน) ในคืนวันเพ็ญกลางเดือน ๑๐ หมายความว่า หลวงปู่ของเรารู้เอง เห็นเอง ค้นพบด้วยตนเอง ความจริง วิชชาธรรมกายนี้น่าจะมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้า เพราะในพระบาลีก็มี ธมฺมกาโย อหํ อิติปิ เราพูด ตถาคตคือธรรมกาย ธมฺมภูโต อิติปิ เราพูดตถาคตคือธรรมภูติ คือมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้า และต่อมาก็คงจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติกันเรื่อย ๆ มา แต่จะสูญหายไปตั้งแต่เมื่อใดไม่มีใครทราบ อาตมา เคยไปไต้หวัน ญี่ปุ่น เขาเขียนภาพฝาผนังโบสถ์ของเขา มีพระพุทธรูปแล้วก็มีรูปพระอยู่กลางตัว ที่ไต้หวันก็เคยเห็น ที่ญี่ปุ่นก็เคยเห็น อันนี้ก็หมายความว่าธรรมกายมีมานานแล้ว ที่เขาเขียนรูปอย่างนั้นก็หมายความว่า รูปธรรมกายที่มีอยู่ในองค์ของพระพุทธเจ้า หรือของบุคคลเรา หลวงปู่ได้ปฏิบัติและได้ค้นพบ ณ วัดโบสถ์ (บน)

          สมัยนั้นวัดโบสถ์ (บน) เป็นวัดเล็ก ๆ มีโบสถ์แบบโบราณ และมีมดคันไฟขึ้นทั่ว ๆ ไป ทีแรกหลวงปู่ก็คิดว่าจะเอาน้ำมันตะเกียง สมัยนั้นไฟฟ้าไม่มี เอาน้ำมันตะเกียงวงรอบตัว เพื่อไม่ให้มดมากัด แต่หลวงปู่คิดว่า เราสละชีวิตแล้ว ถ้าคืนนี้ไม่ได้บรรลุ ไม่ได้สำเร็จ ขอให้ตาย แล้วจะ ไปกลัวอะไรกับมดที่จะมากัด หลวงปู่ก็เลยไม่เอาน้ำมันวนรอบตัว ซึ่งมดก็ไม่ทำอันตรายหลวงปู่ แล้วหลวงปู่ก็ได้บรรลุธรรมกายในคืนนั้น เป็นผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เมื่อค้นพบแล้วก็ไปประกาศ สั่งสอนที่วัดบางปลา จังหวัดนครปฐม เป็นแห่งแรก จนกระทั่งไปเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ท่านก็สอนเป็นประจำ คณะศิษย์ของท่านเป็นต้นว่า ท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนี ท่านเจ้าคุณพระ-ภาวนาวิริยคุณ ก็ศึกษาคำสอนหลวงปู่วัดปากน้ำ แล้วก็นำไปปฏิบัติ แล้วประกาศสั่งสอนให้เจริญ รุ่งเรืองต่อไป

          ดังนั้น วันนี้เป็นวันอันเป็นมิ่งมงคลที่วัดพระธรรมกาย ท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนี ท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิริยคุณ พร้อมด้วยคณะศรัทธาสาธุชน ได้อัญเชิญรูปหล่อทองคำที่หนักมาก ใช้ทองคำมาก มาประดิษฐานแทนตัวหลวงปู่อยู่ ณ พระอุโบสถที่หลวงปู่ได้รับการอุปสมบท ที่หลวงปู่ ได้เกิดเป็นครั้งที่ ๒ ดังนั้นกาลนี้จึงนำความปลื้มปีติยินดี มาให้แก่ท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง

          ท่านทั้งหลาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดประทานคุณธรรมที่สำคัญยิ่งไว้ ๒ ประการ ตามพระบาลีที่ว่า ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา ธรรมะ ๒ ประการ ว่าขันติ เป็นคุณธรรมที่สูงยิ่งและนิพพานเป็นคุณธรรมที่สูงยิ่ง ท่านทั้งหลายจงนำธรรมะ ๒ ประการนี้ เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของตน ขันติ คือความอดทน นิพพาน คือความเย็นใจ นิพพานนั้นคือการตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน แต่อาตมายังไม่พูดถึงขั้นนั้น ขอพูดแต่เพียงว่าเป็นความเย็นใจ สำหรับเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ให้ท่านทั้งหลายมีคุณธรรม ๒ ประการ คือความอดทนกับความเย็นใจ ท่านทั้งหลายจะต้องประกอบสัมมาอาชีวะ จะต้องทำมาหากินแต่ละสาขาอาชีพ ก็ต้องมีความอดทน จึงจะทำการงานนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี และนอกจากความอดทนแล้ว ความเย็นใจหรือว่าใจเย็นจะทำให้สบายใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส แช่มชื่น เบิกบาน ความอดทนกับความใจเย็นจะให้ความสำเร็จในชีวิตแก่ท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายประกอบสัมมาอาชีวะ หรือศึกษาเล่าเรียนอันใดก็ตาม ก็ต้องอาศัยความอดทนกับความใจเย็น จึงจะศึกษาเล่าเรียนได้สำเร็จผลความมุ่งหมาย ประกอบสัมมาอาชีวะก็เช่นเดียวกัน ต้องอาศัยความอดทนกับความใจเย็นจึงจะประสบผลสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่า ท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ ณ ที่นี้ ในพระอุโบสถ นอกพระอุโบสถ ที่บริเวณลานวัดก็ตาม หรืออนุสรณ์สถานก็ตาม ท่านทั้งหลายมีความอดทนและใจเย็นมากทีเดียว เพราะเมื่อกลางวันนี้ก็ร้อนอยู่ แต่ท่านทั้งหลายมิได้สะทกสะท้านต่อความร้อนอันนั้น เพราะท่านทั้งหลายมีคุณธรรมดังที่ว่านี้ เมื่อมีคุณธรรมดังนี้แล้ว ความสำเร็จในชีวิตก็ย่อมจะเกิดขึ้น กับท่านทั้งหลายอย่างแน่นอน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 126 เมษายน ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล