วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พระพุทธศาสนาเชิงรุกปลุกพลังศรัทธาบวชพระเข้าพรรษาทั่วไทยรุ่นที่ ๘

สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

พระพุทธศาสนาเชิงรุก
ปลุกพลังศรัทธา
บวชพระเข้าพรรษาทั่วไทย
รุ่นที่ ๘

 


 สร้างคนให้เป็นคนดี


           ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของพระพุทธศาสนาได้บังเกิดขึ้นแล้วในเทศกาลเข้าพรรษาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้ ด้วยมีกุลบุตรออกบวชเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมในโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย รุ่นที่ ๘ เป็นจำนวนมากอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งนอกจากเป็นการฟื้นฟูประเพณีการบวชแล้ว ยังเป็นการเผยแผ่เชิงรุกสู่สังคม    ยุคใหม่อีกด้วย ซึ่งก่อให้เกิดทั้งความภาคภูมิใจในความเป็นชาวพุทธและเป็นแรงบันดาลใจที่จะช่วยกันสืบสานพระพุทธธรรมคำสอน เพื่อทำให้โลกก้าวสู่สันติสุขอันไพบูลย์

             พลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่ปรากฏ นอกจากจะเป็นภาพแห่งความปลาบปลื้มปีติแก่ผู้ได้ร่วมงานทุกฝ่ายแล้ว ยังถือเป็นความประทับใจในบุญที่จะติดตามตนไปตราบสิ้นกาลนาน

 

สร้างคนให้เป็นคนดี

 

แถลงข่าวแถลงไข...
บวชครั้งใด โลกสว่างไสวด้วยแสงธรรม


           โครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้ มีการเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากพระมหาเถระและผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายท่าน ซึ่งนอกจากจะเป็นการชี้แจงให้เห็นความสำคัญของโครงการแล้ว ยังเป็นการแสดง  ให้เห็นผลงานในการจัดการบวชมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเป็นรุ่นที่ ๘ ดังที่พระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานครและเจ้าอาวาสวัดสามพระยา เมตตากล่าวชื่นชมว่า

           รู้สึกดีใจมากกับชายไทยที่เข้ามาบรรพชาอุปสมบทในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพราะการบวชเป็นสิ่งที่ประกอบไปด้วยบุญกุศล ชายไทยที่เข้ามาบวชจะได้มาฝึกฝนเรื่องของศีล  เรื่องของธรรมะ เรื่องการปฏิบัติธรรม การบวชถือเป็นสิ่งที่ดี เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วย

           พร้อมกันนี้นายสันต์ศักด์ จรูญ งามพิเชษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การบวชเป็นเรื่องใหญ่ที่จะทำให้ศาสนาของเรามีอายุยืนยาวเพราะว่ามีผู้สืบทอด จึงได้เชิญ  หลาย ๆ หน่วยงานมาทำกิจกรรมร่วมกัน และใน  การบวชนั้น ชายไทยทุกคนต้องบวชตามกติกาของประเพณีไทย และผลบุญที่บวชพระซึ่งเป็นบุญ  อันยิ่งใหญ่ ก็จะส่งไปถึงพ่อแม่ให้ได้จับชาย   ผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ แต่เจตนารมณ์จริง ๆ อีกประการหนึ่งของการบวชก็คือ เพื่อไปศึกษาธรรมะเบื้องต้น จะได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป สำหรับผู้ที่ผ่านการบวชเรียนและฝึกฝนตนเอง มาดีแล้วนั้น ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของครอบครัว

           นอกจากนี้นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ซึ่งท่านได้กล่าวว่า ประเทศไทยอยู่อย่างมั่นคงและมีความสุขสงบก็ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชนล้วนแต่ใช้หลักธรรมทางศาสนาในการครองตน ครองงาน รัฐบาลเองก็ได้แถลงนโยบายต่อสภา ว่าจะนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นกลไกในการกล่อมเกลาจิตใจให้ประชาชนอยู่อย่างมีคุณภาพ การอุปสมบทเป็นประเพณีของชาวไทยพุทธมาตั้งแต่โบราณ สิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์หลักก็คือการได้เข้ามาเรียนรู้ กล่อมเกลาจิตใจให้รู้จักฝึกสติและใช้ปัญญาเพื่อประโยชน์แก่ตนเองเมื่อลาสิกขาออกไป และผู้ที่สึกออกไปนั้น เราถือว่าเป็นคนดี ที่มีการรับประกันคุณภาพ แต่สำหรับพระภิกษุที่ครองสมณเพศต่อไป ทางพระพุทธศาสนาก็จะได้ศาสนทายาทที่จะสืบสานและสร้างความเข้มแข็งให้แก่พระพุทธศาสนา  โครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้ง  ที่ ๘ แล้ว ซึ่งพบว่ามีพระภิกษุที่ยังครองสมณเพศอยู่ประมาณ ๕,๐๐๐ รูป และพระภิกษุเหล่านี้ได้เข้าไปช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอบรมสั่งสอน การพัฒนาวัด การช่วยเหลือในชีวิตประจำวันของประชาชน การบวชนั้นจึงไม่ได้ให้ประโยชน์เฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น แต่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติด้วย

           ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการสนองงานให้แก่คณะสงฆ์และดำเนินงานเกี่ยวกับงานพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเล็งเห็นความสำคัญของโครงการนี้เป็นอย่างยิ่ง และพร้อมที่จะให้การสนับสนุน

 

 

จากพลังศรัทธา
นำมาสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก

สร้างคนให้เป็นคนดี


           นับตั้งแต่เริ่มโครงการ เหล่าพุทธบริษัทและผู้นำบุญทั่วประเทศต่างก็ปลื้มปีติยินดีที่จะช่วยสืบสานงานพระพุทธศาสนา นับตั้งแต่ร่วมกันออกทำหน้าที่เชิญชวนชายไทยทั้งหลายให้    สมัครบวช ซึ่งการออกเชิญชวนบวชก็เป็นไปด้วยความเสียสละ ทุ่มเท และมุ่งมั่น

            การประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครบวช ก็มีรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี ฯลฯ ทำให้เกิดบรรยากาศเชิงรุกของการทำหน้าที่สู่สังคมอย่างถ้วนทั่ว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวล้วนสะท้อนให้เห็นจิตใจของผู้ทำหน้าที่ ที่มีความห่วงใยพระพุทธศาสนา แม้เป็นสตรีที่ไม่มีโอกาสบวชพระ ต่างก็อยากจะมีส่วนในการสืบสานจรรโลงพระศาสนาอย่างมุ่งมั่น

 

สร้างคนให้เป็นคนดี


           หลังจากเริ่มเปิดศูนย์อบรมตามท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้ว บรรยากาศแห่งความคึกคักและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีตัดปอยผมและปลงผม การเข้าสู่พิธีขอขมาบิดามารดาและมอบผ้าไตร ตลอดจนการจัดขบวนแห่นาคให้เป็นที่อนุโมทนาสาธุการของศรัทธาสาธุชนตามย่านชุมชนต่าง ๆ ได้สร้างกระแสแห่งความสุขและความปลาบปลื้มยินดีแผ่ขยายไปทั่วสังคมชุมชนในหมู่บ้านนั้น ๆ ส่วน    ผู้สมัครเข้าอบรมก็เริ่มเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเข้ารับการเติมเต็มสิ่งใหม่ ๆ ที่จะทำให้ชีวิตมีการพัฒนา และพร้อมจะพบกับกระบวนการการ     ฝึกอบรมด้วยความอาจหาญร่าเริง

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล