วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ธรรมคุณ ๖ ประการ

บาลีน่ารู้
เรื่อง : ธรรมรักษ์ ป.ธ.๙


ธรรมคุณ ๖ ประการ
หนฺท มยํ ธมฺมาภิถุตึ กโรม เส

ขอเชิญพวกเราสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกันเถิด..

 

                    ๑. โย โส สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม : พระธรรมนั้นใด เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้ว มีความไพเราะทั้งในเบื้องต้น ท่ามกลาง และในที่สุด ประกาศหลักการดำเนินชีวิตได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์
                    ๒. สนฺทิฏฺฐิโก : ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตัวเอง คือ ถ้าปฏิบัติตาม ย่อมประจักษ์เห็น   ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่น
                    ๓. อกาลิโก : ไม่ขึ้นกับกาลเวลา ปฏิบัติถูกต้องตามที่ทรงสอนเมื่อไรก็บรรลุได้ทันที        อีกทั้งเป็นจริงอยู่อย่างไร ก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่จำกัดกาล
                    ๔. เอหิปสฺสิโก : ควรเรียกให้มาดู คือ เชิญชวนให้มาพิสูจน์และท้าทายต่อการตรวจสอบ เพราะเป็นของจริงและดีจริง เข้าถึงได้จริง
                    ๕. โอปนยิโก : ควรน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ คือ ควรน้อมเข้ามาไว้ในใจและลองปฏิบัติด้วยตัวเอง อีกทั้งเป็นสิ่งที่นำผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงนิพพาน
                    ๖. ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ : เป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน คือ เป็นวิสัยของวิญญูชนจะรู้ได้ด้วยตัวเอง ต้องทำเองจึงจะบรรลุได้ ทำแทนกันไม่ได้ ใครจะมารู้เห็นกับเราก็ไม่ได้

ปล. เมื่อทราบความหมายของธรรมคุณ ๖ ประการแล้ว พุทธศาสนิกชนก็ควรสวดสรรเสริญด้วยจิตที่เลื่อมใส เพราะจะก่อเกิดอานิสงส์ใหญ่ โดยย่อคือ

                    ๑. ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเคารพนอบน้อมในพระธรรม
                    ๒. ก่อให้เกิดความปีติปราโมทย์ใจ 
                    ๓. ทนต่อความกลัว ความตกใจ อดกลั้นต่อทุกข์ได้ 
                    ๔. จะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้สะดวก บรรลุธรรมได้ง่าย
                    ๕. จะเป็นผู้รักษาและยึดมั่นในธรรม ไม่พลาดพลั้งไปทำบาปอกุศลอันจะนำตนไปสู่อบาย
                    ๖. เมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษ จะเป็นผู้มีสุคติต่อไป..

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล