วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 130 สิงหาคม ปี2556

ฉบับที่ 130 สิงหาคม ปี2556
ดิฉันมีจิตเลื่อมใสได้อนุโมทนาบุญกับวิสาขาผู้สร้างวิหารถวายสงฆ์ ดิฉันได้วิมานที่อัศจรรย์ เปล่งรัศมีโดยรอบ ๑๒ โยชน์ น่าทัศนา เพราะบุญที่เกิดจากการอนุโมทนา”...อ่านต่อ
“การบวชเป็นพระไม่ใช่ของง่าย หาใช่ครองผ้ากาสาวพัสตร์แล้วจะเป็นพระได้ จะต้องปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์ ซึ่งมีศีล ๒๒๗ ข้อ ให้ถูกต้องตาม พระธรรมวินัย...อ่านต่อ
เฉพาะพรรษานี้ครูไม่ใหญ่อยากจะปลีกวิเวกสักนิด และจะให้ลูกมหาหมุนเวียนกันมา สลับกับพระมหาเถระบ้าง ครูไม่เล็กบ้าง ขอสักพรรษาหนึ่ง...อ่านต่อ
ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของพระพุทธศาสนาได้บังเกิดขึ้นแล้วในเทศกาลเข้าพรรษาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้ ด้วยมีกุลบุตรออกบวชเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมในโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย รุ่นที่ ๘...อ่านต่อ
เช้ามืดของวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ธรรมทายาทจากทุกศูนย์ทั่วประเทศร่วมกันประกอบพิธีบรรพชา ณ วัดพระธรรมกาย วันนั้น ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ เต็มไปด้วยธรรมทายาท ที่นุ่งห่มชุดขาวสะอาดตา และศรัทธาสาธุชนที่ไปร่วมเวียนประทักษิณ...อ่านต่อ
“เนื้อแท้วัตถุประสงค์ของการบวชตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็เพื่อให้ผู้บวชได้เข้ามาเป็นลูกของพระพุทธเจ้า เพื่อให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติธรรม แล้วสามารถละกิเลสเป็นพระอริยบุคคลให้ชาวบ้านได้กราบไหว้เป็นบุญ เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาล...อ่านต่อ
การเหยียดผิว (Racism) เป็นสิ่งที่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติตลอดมา แม้ในพระไตรปิฎกก็มีหลักฐานว่า มนุษย์มีการแบ่งแยกชนชั้นวรรณะมาตั้งแต่ ยุคต้นกัป โดยมีจุดเริ่มต้นจากมนุษย์ที่มีผิวพรรณงามเหยียดหยามมนุษย์ที่มีผิวพรรณทราม...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ท่านได้สอนสุภาษิตบทกลอนไว้บทหนึ่งว่า “เกิดมาว่าจะมาหาแก้ว ทำให้ใสยิ่ง ๆ ขึ้นไป”...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะปรินิพพานนานแล้ว แต่พระสัทธรรมคำสอนของพระองค์ยังคง ก่อประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่สรรพชีวิตดุจประทีปนำทางมานานกว่า ๒,๖๐๐ ปี ตลอดระยะเวลายาวนานนั้น รูปแบบในการสืบทอดพระธรรมและพระวินัยได้ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมในแต่ละยุคสมัย...อ่านต่อ
หากเราย้อนมองความมั่งคั่งผ่านยุคสมัย เมื่อหลายร้อยปีที่แล้วเราอยู่ในยุคทุนนิยมเชิงพาณิชย์ ที่พ่อค้านำเข้าสินค้าจากแดนไกลมาขายในตลาดท้องถิ่น ใครนำสินค้ามาได้มากและหลากหลายย่อมร่ำรวย ยุคถัดมาเป็นยุคทุนนิยมอุตสาหกรรมที่การลงทุนด้วยเครื่องจักรมีความสำคัญ...อ่านต่อ
ความจริงประการที่ ๔ คือ การปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นวิธีเดียวที่สามารถกำจัดกิเลสและทุกข์ทั้งปวงได้สำเร็จ...อ่านต่อ
เมื่อบุตรชายมีอายุครบ ๒๐ ปี เหตุใดชาวพุทธจึงให้ความสำคัญต่อประเพณีการบวชให้ครบ ๑ พรรษา การบวชมีความสำคัญอย่างไรต่อชีวิตชาวพุทธและครอบครัวชาวพุทธ? การบวชเป็นพระภิกษุ ถ้ากล่าวกันตามประเพณีที่มีมา เรามักจะได้ยินกันว่า บวชเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่...อ่านต่อ
ขอเชิญพวกเราสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกันเถิด.....อ่านต่อ
สาเหตุใหญ่ๆ ของความขัดแย้งแบ่งได้ ๒ ประการ ประการแรกคือเรื่องผลประโยชน์ ดังที่มีคำพูดสั้นๆ แต่ได้ใจความว่า ผลประโยชน์ขัดกันก็บรรลัย อีกประการหนึ่งเป็นเรื่องของทิฐิ คือความเห็นไม่ตรงกัน คนหนึ่งคิดว่าอย่างนี้ถูก แต่อีกฝ่ายไม่เห็นด้วยคิดว่าอีกอย่างถูก...อ่านต่อ
นอกจากธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว ในพระไตรปิฎกบาลียังกล่าวถึงธรรมกายของพระพุทธสาวกด้วย ดังที่ปรากฏในมหาปชาบดีโคตมีเถรีอปทาน อันเป็นถ้อยคำที่พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีกราบทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเสด็จปรินิพพาน...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล