วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันสามเณรทั่วไทย รวมใจเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

ทบทวนบุญวันสามเณรทั่วไทย
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

วันสามเณรทั่วไทย
รวมใจเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

 

 

    ต้นโพธิ์ใหญ่ล้วนงอกงามมาจากเมล็ดโพธิ์เมล็ดเล็ก ๆ ฉันใด ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ก็ย่อมเกิดจากความเจริญงอกงามของศาสนทายาทฉันนั้น โดยเฉพาะสามเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะที่กำลังถูกบ่มเพาะเตรียมจะเป็นคลื่นลูกใหม่ ที่จะช่วยธำรงรักษาพระพุทธธรรมคำสอนให้สืบต่อยืนยาวยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

 

เราคือ สามเณรผู้ร่วมใจฟื้นฟู พระพุทธศาสนา

 

    หลังจากที่ศูนย์อบรมเยาวชนทั่วประเทศเปิดรับการรายงานตัวของเยาวชนทั้งระดับมัธยมและระดับประถมศึกษา ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว ทุกศูนย์ฯ ก็เริ่มกระบวนการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรและสื่อ   โสตทัศนศึกษาที่เตรียมการมาเป็นอย่างดี และมีการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อการบรรพชายกสถานะเยาวชนเหล่านี้ขึ้นสู่ความเป็นสามเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะ 

 


    จนกระทั่งเมื่อวันเสาร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจัดให้เป็น “วันสามเณรทั่วไทยรวมใจเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา” สามเณรจากทุกศูนย์ฯ ทั่วประเทศนับแสนรูป เดินทางไปพร้อมเพรียงกัน ณ วัดพระธรรมกาย แล้วเข้าชมนิทรรศการ และภาพยนตร์ ๓ มิติ เรื่อง “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาเอกของโลก”

 


    นิทรรศการเรื่องราวพุทธประวัติและการบำเพ็ญบารมีในแต่ละชาติของพระสัมมาสัม-พุทธเจ้า ซึ่งมีถึง ๘ ห้อง และภาพยนตร์ ๓ มิติเรื่อง “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาเอกของโลก” นอกจากจะให้ความรู้ในด้าน พุทธประวัติแล้ว ยังสร้างแรงบันดาลใจให้สามเณรทั้งหลายยึดถือเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีและการดำเนินชีวิต และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ตนเองได้ก้าวเข้าสู่เพศแห่งผู้ทรงศีลที่ดำเนินรอยตามแบบอย่างของ     พระอริยเจ้าทั้งหลาย 

 


    หลังจากได้ชมนิทรรศการและภาพยนตร์ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดาแล้ว สามเณรทั้งหลายต่างตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น พร้อมกับรู้สึกภาคภูมิใจที่ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุดในโลก และต่างตั้งใจที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

 

 

สามเณรแกล้วกล้า
ประกวดแสดงปาฐกถา แสดงสุนทรพจน์และประกวดสวดมนต์

 

    กิจกรรมในภาคบ่าย หลังจากสามเณรฉันภัตตาหารเพลที่มีทานบดีผู้ใจบุญนำมาถวายอย่างไม่ขาดตกบกพร่องแล้ว มีพิธีเปิดงาน “วันสามเณรทั่วไทยรวมใจเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา” ณ บริเวณศูนย์กลางพิธี   สภาธรรมกายสากล โดยพระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญญนนฺโท เป็นผู้กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการประกวดแสดงปาฐกถา “เรื่องความสำคัญของสามเณรต่ออายุพระพุทธศาสนา” 

 

 


    ด้วยการทุ่มเทฝึกฝนของพระอาจารย์ประจำศูนย์อบรมฯ ทำให้สามเณรทั้งหลายต่างมีความแกล้วกล้าอาจหาญขึ้นแสดงปาฐกถา   ที่สร้างความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งแก่ผู้ฟัง และยังช่วยปลุกอุดมการณ์ของทุกคนในการช่วยกันรักษาและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองดุจสมัยพุทธกาลหรือโบราณกาล 

 


    ผู้ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดแสดงปาฐกถาก็คือ สามเณรพฤก ชาตะปัทมะ อายุ ๑๐ ปี จากศูนย์บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา เบญจธรรม กรุงเทพมหานคร แสดงปาฐกถาเรื่องสามเณรราหุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ คือ สามเณรเมธาสิทธิ์    สมรักษ์ อายุ ๑๐ ปี จากศูนย์บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา จ.นครราชสีมา แสดงปาฐกถาเรื่องสามเณรสังกิจจะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ คือ สามเณรภัคพล สมเนตร อายุ ๑๒ ปี จากศูนย์บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ธุดงคสถานชุมพร จ.ชุมพร แสดงปาฐกถาเรื่องสามเณรคุณานันทะ

 


    หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงปาฐกถา เป็นการแสดงสุนทรพจน์ “เรื่องสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาได้อย่างไร” โดยสามเณร     ณัชพล เรียนรังษี และสามเณรธนภูมิ ผลิตวานนท์ จากวัดพระธรรมกาย 

 


    ต่อจากนั้นเป็นการทำกิจกรรมวัดความรู้ทางพระพุทธศาสนา และการประกวดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งการประกวด      ในครั้งนี้ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อ   ธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย มีดำริให้จัดขึ้น เพื่อให้สามเณรที่บวชแม้เพียงไม่กี่วันแสดงความสามารถในการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตน-สูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นครั้งแรก

 


    การประกวดสวดมนต์ฯ ครั้งนี้ เป็นการประกวดแบบทีม โดยแบ่งเป็นทีมละ ๒๐ รูป ผลการประกวดมีดังนี้


    รางวัลชนะเลิศ ทีมสามเณรจากศูนย์เบญจธรรม กรุงเทพมหานคร


    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีมสามเณรจากธุดงคสถานอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีมสามเณรจากธุดงคสถานอุทัยแสง จังหวัดอุทัยธานี


    สามเณรผู้เข้าประกวดทุกรูปในวันนี้      ได้รับมอบพระของขวัญ และทุนการศึกษาเพื่อเป็นกำลังใจในการแสดงความสามารถ 

 


    ในช่วงเย็น สามเณรทั้งหลายทยอยเข้าสู่ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อนั่งสมาธิและรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากพระราช- ภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) แล้วร่วมกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และพร้อมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรก้องกังวานทั่วลานธรรม ตอกย้ำอุดมการณ์ของความเป็นชาวพุทธ และความเลื่อมใสศรัทธาที่จะร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้า   ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 


    หลังจากนั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตานำอธิษฐานจิต แผ่เมตตา และบูชา   พระรัตนตรัย ก่อนที่สามเณรทั้งหลายจะแยกย้ายกันเดินทางกลับสู่ศูนย์อบรมของตนในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

 

 

ความปลาบปลื้มซึมลึก
ตรึกครั้งใดใจสว่างยากจะลืมเลือน

 

    ขณะนี้แม้สามเณรเดินทางกลับไปเรียบร้อยแล้ว แต่ความปลาบปลื้มที่ซึมลึกเข้าสู่กลางใจของทุกรูปทุกคนอย่างยากจะลืมเลือน ทำให้เมื่อตรึกระลึกนึกถึงเหตุการณ์นี้ครั้งใด จิตใจก็สุกใสสว่าง และเกิดความภาคภูมิใจว่า เราคือผู้มีส่วนในการทำสิ่งอัศจรรย์นี้ ซึ่งมิเพียงมีคุณค่าต่อผู้เข้าบรรพชาเท่านั้น แต่ในอนาคตจะส่งผลให้สังคม ประเทศชาติ และโลกทั้งโลกสงบร่มเย็นลงได้ 


    อย่างไรก็ตาม การดำเนินการทั้งหลายที่สำเร็จลงได้ด้วยดี มิใช่เกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เป็นการร่วมมือกันของหลาย ๆ บุคคลและหลาย ๆ องค์กร            จึงกล่าวได้ว่า “ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงาน    เป็นของทุกคน”

 

 

วันสามเณรทั่วไทยรวมใจเพื่อฟื้นฟู

พระพุทธศาสนา
โอวาทพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) 
วันเสาร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี


    ลูกสามเณรที่รักทั้งหลาย วันนี้ลูกเณรผู้มีบุญจากทั่วประเทศได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรและได้มารวมตัวกันสร้างบารมี ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้ หลวงพ่อรู้สึกปลื้มปีติใจมากที่ได้เห็นลูกเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะ  
    
    ๑.    ได้ตั้งใจสั่งสมบุญบารมีตั้งแต่ยังตัวน้อย ๆ นี้ก็เป็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่งในโลกนี้ และมิใช่เพียงลำพัง แต่มาพร้อม ๆ กันหนึ่งแสนรูปทั่วประเทศ ซึ่งนำความปลาบปลื้มมาให้ทั้งโยมพ่อ โยมแม่ ครูบาอาจารย์ ลุงป้า น้าอา ทั้งแผ่นดินเลย  
    


    ๒.    ลูกเณรได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตัวเองให้เหมาะเป็นเนื้อนาบุญ ทำให้โยมได้มาตักบาตร ทำบุญกับเณรพร้อม ๆ กันทั้งประเทศ สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดในประเทศไทยมาก่อน และไม่เคยเกิดในโลกนี้มาก่อนด้วย แต่ครั้งนี้ได้มาเกิดเพราะลูกเณรแท้ ๆ    เลย ให้ลูกเณรปลื้มใจเถิดว่า ลูกเณรเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ของโลกและพระพุทธศาสนา ได้มาพร้อมใจกันสร้างบุญบารมีตั้งแต่ยังตัวน้อย ๆ
    


    ๓.    ลูกเณรได้ทำหน้าที่เป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปด้วยในตัว เพราะ  ที่พระพุทธศาสนาอยู่มาได้ทุกวันนี้ก็เนื่องจากมีพระ มีสามเณรบวชในพระพุทธศาสนา จะบวชระยะสั้น ระยะยาว ก็ได้ชื่อว่าสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งสิ้น ครั้งนี้ลูกเณรก็ได้มาทำหน้าที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา แม้ในช่วงปิดเทอมนี้ก็ถือว่า      ได้ทำหน้าที่แล้ว นี้เป็นความดีของลูกเณร 
    


    ๔.    ยิ่งไปกว่านั้น ทั้งหมดนี้เป็นการแสดงว่า ลูกเณรเป็นผู้มีบุญมาก โดยที่ลูกเณรไม่รู้ตัว เพราะทั้งโลกนี้มีเด็กอายุน้อย ๆ เช่นเดียวกับลูกเณรอีกเป็นร้อยเป็นพันล้าน แต่ที่จะกล้าตัดสินใจมาบวชอย่างลูกเณรมีไม่มาก ที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่มานั่งกัน     อยู่ที่ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ รวมทั้งลูกเณรที่บวชอยู่ตามวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย แสดงถึงความเป็นผู้กล้า ผู้มีบุญมากของลูกเณร บุญน้อย ๆ จะไม่กล้าจากบ้าน จากพ่อ จากแม่ มาบวชหรอก มาบวชเพื่อเป็นเนื้อนาบุญ มาบวชเพื่อให้ลุงป้า น้าอา          ปู่ย่า ตายาย ได้ตักบาตรกัน มาบวชเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา 
    


    ๕.    ลูกเณรได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้เป็น   ขั้นต้นก็ถือว่าบุญมาก ดีใจและภูมิใจเถิด

 

 (พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำปฏิบัติธรรม)
    
    ลูกเณรจะต้องหมั่นทำสมาธิอย่างนี้ตลอดเวลาที่ยังบวชอยู่ แม้กลับไปถึงวัด โรงเรียน หรือศูนย์อบรมของเราก็ตาม  ให้ตั้งใจทำสมาธิเป็นประจำตามที่พระอาจารย์ท่านแบ่งเวลาให้ แม้เวลาอยู่ที่บ้านก็ต้องทำอย่างนี้ กลับไปถึงที่วัด กลับไปถึงศูนย์ฝึก ก็ให้อยู่ในโอวาทของพระพี่เลี้ยง พระอาจารย์ให้ดี แล้วก็นุ่งห่มให้เรียบร้อยเหมือนอย่างวันนี้ แล้วลูกเณรต้องดูแลรักษาจีวร สบง ที่นุ่งที่ห่มให้ดี เพราะว่าสบง จีวร ที่ลูกเณร     นุ่งห่มเป็นเครื่องแบบของพระอรหันต์ พระอรหันต์และพระพุทธเจ้าของเราก็ใช้   เครื่องแบบคือชุดแบบนี้ใส่ปราบกิเลสจนกระทั่งได้ตรัสรู้  

 

ความในใจของเหล่ากอสมณะ

 


สามเณรอิสรา พัชระกุล อายุ ๑๔ ปี
ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา


    ผมบวชแล้วพ่อแม่ภูมิใจ ผมได้ฝึกความอดทน ได้นั่งสมาธิ ได้ทำบุญ  ให้ตนเอง พระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงก็ดี ทำให้รู้สึกอบอุ่น 


    ในงานวันสามเณรผมมีความสุขมาก ได้เห็นความเพียรของผู้ที่ตั้งใจเป็นพระพุทธเจ้า ผมชอบหนัง ๓ มิติ ทำให้ผมอยากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ

 

สามเณรวัชระ พรมแพทย์ อายุ ๑๑ ปี
ศูนย์อบรมโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี


    มาเป็นสามเณรทำให้รู้จักรับผิดชอบ ได้ฝึกตัว ได้ฝึกความสะอาด         ความมีระเบียบ ความมีวินัย ทำให้ใจสะอาด เป็นคนดี 


    ไปดูนิทรรศการและหนัง ๓ มิติแล้ว ได้รู้เรื่องพระพุทธเจ้าเอาชนะมาร ด้วยการสะสมบารมีทั้ง ๓๐ ทัศ รู้สึกชอบตรงที่พระพุทธเจ้ามีฤทธิ์มาก          ผมอยากเป็นเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และรู้สึกดีที่เห็นสามเณรทั่วประเทศ    มารวมตัวกัน

 

สามเณรปรมัตถ์ ทองแท้ อายุ ๑๓ ปี
ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี


    ผมได้นั่งสมาธิทุกวัน วันหนึ่งมีแสงวาบเข้าตา ตั้งแต่นั้นผมตั้งใจฝึกสมาธิมากขึ้น เวลานั่งสมาธิผมนึกถึงหน้าโยมพ่อ โยมแม่ และอธิษฐานให้ท่าน         ได้ขึ้นสวรรค์ 


    วันรวมพลังสามเณรผมสนุกมาก ชอบดูหนังประวัติพระพุทธเจ้า ๓ มิติ อลังการมาก ผมรู้สึกรักพระพุทธเจ้ามากครับ หากไม่มีพระพุทธศาสนา เราก็คงตกอยู่ในวัฏสงสารไปเรื่อยครับ อนุโมทนาบุญด้วยครับ

 

สามเณรชยุต โจบู้ อายุ ๑๒ ปี 
ศูนย์อบรมวัดห้วยตองสัก ไซต์อบรมวัดดงดินแดง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่


    ผมเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เด็ก ไม่เคยเปลี่ยนศาสนาเลย ผมได้เรียนรู้ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผมเข้าใจเรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะมากขึ้น กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพัน สละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ     ขนสรรพสัตว์ให้ออกจากความทุกข์ เข้าสู่พระนิพพาน 


    ผมรักพระพุทธเจ้าครับ เพราะพระพุทธเจ้าทำให้ผมรู้ทางสวรรค์ และทางนิพพาน

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล