วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๕๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

ฉบับที่ ๑๕๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
การยกย่องสดุดี คือ การประกาศคุณธรรมของผู้ทำความดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้รับรู้และปฏิบัติตาม ความหอมแห่งคุณธรรมที่เราได้ประกาศไปนี้ จะส่งผลย้อนกลับมาหาตนให้เป็นผู้ที่น่าคบหา น่าเข้าใกล้ และน่าสนทนาด้วย ดังเรื่องราวของพระสุคันธเถระ ผู้ใช้ปัญญาในการยกย่องสรรเสริญพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...อ่านต่อ
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ในชีวิตนักสร้างบารมีที่สลักไว้ในความทรงจำและนำมาซึ่งมหาปีติ สุดประมาณ...อ่านต่อ
ต้นโพธิ์ใหญ่ล้วนงอกงามมาจากเมล็ดโพธิ์เมล็ดเล็ก ๆ ฉันใด ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ก็ย่อมเกิดจากความเจริญงอกงามของศาสนทายาทฉันนั้น โดยเฉพาะสามเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะที่กำลังถูกบ่มเพาะเตรียมจะเป็นคลื่นลูกใหม่ ที่จะช่วยธำรงรักษาพระพุทธธรรมคำสอนให้สืบต่อยืนยาวยิ่ง ๆ ขึ้นไป...อ่านต่อ
“...งานที่พวกเราจะต้องทำต่อไปในอนาคตเป็นงานที่สำคัญ เป็นงานสร้างสันติสุข ให้เกิดขึ้นกับโลก เป็นสิ่งที่หลวงพ่อย้ำอยู่เสมอว่า งานนี้สืบเนื่องมาจากมโนปณิธานของหลวงปู่ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ที่ท่านมีความตั้งใจจะขยายธรรมกายไปทั่วโลก เพราะท่านเห็นคุณค่าของธรรมกาย ว่าเป็นสิ่งประเสริฐ และเป็นสิ่งเดียวในโลกที่จะทำให้มนุษย์ทั้งหลายเข้าถึงความสุข ที่แท้จริง...อ่านต่อ
“ชีวิตสมณะเป็นชีวิตที่ปลอดกังวล ใกล้หนทางพระนิพพาน เครื่องแบบนี้ เป็นชุดเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ พระอริยสาวกที่ท่านดับขันธปรินิพพาน ไปแล้ว เป็นชุดสุดท้ายของทุก ๆ ชีวิต” พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)...อ่านต่อ
“พืชแม้เล็กน้อยอันบุคคลหว่านแล้ว ในนาดี เมื่อฝนหลั่งสายน้ำถูกต้องตามกาล ผลย่อมยังชาวนาให้ยินดีได้ฉันใด สักการะแม้เล็กน้อยอันทายกทำแล้วในเหล่าท่านผู้มีศีล ผู้มีคุณ ผู้คงที่ ผลก็ย่อมยังทายกให้ยินดีได้ ฉันนั้นเหมือนกัน” (ขุททกนิกาย ธรรมบท)...อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒ แห่งราชวงศ์จักรี ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงฝากตัวเป็นศิษย์กับพระวันรัต (ทองอยู่) เพื่อเข้ารับการศึกษาเบื้องต้น ณ สำนักวัดระฆังโฆสิตาราม เดิมเรียกว่า วัดบางหว้าใหญ่ ครั้นเมื่อพระชันษาครบกำหนด...อ่านต่อ
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พุทธศักราช ๒๕๑๒...อ่านต่อ
วิชาการความรู้ต่าง ๆ เป็นสิ่งควรรู้ ควรศึกษา เป็นของกลางที่มนุษย์ทุกคนเป็นเจ้าของได้ แต่เมื่อคนพาลได้ความรู้เหล่านั้นมา...อ่านต่อ
“ตำรับยอดเลขา” นำมาจากหนังสือ “จรรยาบ่าว” ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ ๗๕ ปีที่แล้ว โดยไม่ได้ระบุชื่อ ผู้เขียน เมื่อหลวงพ่อทัตตชีโวอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านอยากให้ญาติโยมรู้เรื่องราวดี ๆ จึงเมตตานำมาเทศน์ให้ฟังเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ต่อมาพิมพ์รวมเล่มและตั้งชื่อใหม่ว่า “ตำรับยอดเลขา” โดยลำดับเนื้อความตามต้นฉบับเดิม และคัดลอกของเก่าไว้ให้ดูด้วย เพื่อรักษาศัพท์บางคำไว้ และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เขียน...อ่านต่อ
การแก้ไขที่ใจจึงต้องวางเป้าหมายไว้ที่การนำใจกลับมาอยู่กับธรรมะ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์มีอยู่ภายในตัวมนุษย์ทุกคน ธรรมะภายในจะเข้าถึงได้เมื่อใจหยุดใจนิ่ง เมื่อเข้าถึงธรรมแล้ว ก็อาศัยอานุภาพของธรรมะขจัดกิเลสออกไปจากใจ ใจที่สว่างไสวด้วยแสงแห่งธรรม จึงจะรู้เห็น คิด พูด ทำ ไปในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม ดีงาม ก่อให้เกิดความสำเร็จในชีวิตทุกช่วงตอน...อ่านต่อ
คนทั่วไปมองว่า วันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งก็ถูก แต่ถ้าจะให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราจริง ๆ วันวิสาขบูชาควรเป็นวันที่เราพิจารณาตัวเองว่า ขณะนี้เรากำลังดำเนินชีวิตไปในเส้นทางใด แล้วเส้นทางนั้นจะนำเราไป สุคติโลกสวรรค์หรือไปอบาย...อ่านต่อ
วันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ นับเป็นวันสำคัญที่มหาบุรุษ เจ้าชายสิทธัตถะ บำเพ็ญเพียรทางจิต ณ ควงไม้ศรีมหาโพธิ์ จนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการดำเนินจิตตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา แต่ทว่าทางสายกลาง ที่พระพุทธองค์ทรงปฏิบัตินั้น...อ่านต่อ
ช่วงเวลานับจากนี้ของหมู่คณะยังต้องมีภารกิจสำคัญอย่างต่อเนื่องในการชักชวนกุลบุตรหรือชายแมน ๆ ให้เข้ามาบวชศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโครงการต่าง ๆ รวมทั้งชักชวนเยาวชนมาบวชเณรให้ครบล้านรูปตามโครงการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวางไว้ ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และขจัดปัดเป่าความรุ่มร้อนทุกข์ลำเค็ญแก่ผู้คน บนโลกใบนี้...อ่านต่อ
เมื่อต้องภัยได้ทุกข์อะไร จรดอยู่ดวงบุญนั้น ให้ดวงบุญนั้นช่วย อย่าไปนึกถึงสิ่งอื่นนะ นึกถึงบุญกุศลที่ตนกระทำนั่นแหละ เป็นที่พึ่งของตัวจริง ช่วยตัวได้จริง ๆ...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล