วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ หมู่บ้านปฏิบัติธรรมแห่งแรก ในประเทศญี่ปุ่น

สร้างโลกแก้ว
เรื่อง : มาตา

 

 

หมู่บ้านปฏิบัติธรรมแห่งแรก
ในประเทศญี่ปุ่น

 

    “...งานที่พวกเราจะต้องทำต่อไปในอนาคตเป็นงานที่สำคัญ เป็นงานสร้างสันติสุข             ให้เกิดขึ้นกับโลก เป็นสิ่งที่หลวงพ่อย้ำอยู่เสมอว่า งานนี้สืบเนื่องมาจากมโนปณิธานของหลวงปู่     วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ที่ท่านมีความตั้งใจจะขยายธรรมกายไปทั่วโลก เพราะท่านเห็นคุณค่าของธรรมกาย ว่าเป็นสิ่งประเสริฐ และเป็นสิ่งเดียวในโลกที่จะทำให้มนุษย์ทั้งหลายเข้าถึงความสุข          ที่แท้จริง ท่านจึงตั้งมโนปณิธานอย่างนี้เรื่อยมา ตั้งแต่วันที่ท่านบรรลุธรรมจนกระทั่งวาระสุดท้าย และได้มอบภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้สืบทอดผ่านกันมา โดยเฉพาะผ่านทางคุณยายของเรา แล้วก็มาถึงหลวงพ่อและหมู่คณะ เพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องทำหน้าที่สืบทอดเจตนานี้ต่อไป จนกว่ามโนปณิธานที่ตั้งใจเอาไว้จะบรรลุเป้าหมาย” (พระธรรมเทศนาพระเทพญาณมหามุนี ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔)

 

 

 

    ย้อนไปเมื่อครั้งที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี   (สด จนฺทสโร) ยังมีชีวิตอยู่ ท่านมุ่งมั่นสอนธรรมปฏิบัติ แก่ประชาชนทั้งที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และส่งพระภิกษุ แม่ชี ออกไปสอนธรรมปฏิบัติเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทย ด้วยหวังให้มหาชนทั้งหลายเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในและได้พบกับความสุขที่แท้จริง 


    ในครั้งนั้น มีผู้คนสนใจมาร่วมปฏิบัติธรรมและมี        ผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเป็นจำนวนมาก ต่อมาบุคคลเหล่านี้          ได้ไปลงชื่อในสมุดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่จัดไว้ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าถึงธรรมหลายหมื่นคน 

 


    กระแสการปฏิบัติธรรมแผ่ขยายไปอย่างกว้างขวางและคึกคัก จากในประเทศกระจายออกไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น และมีชาวญี่ปุ่นคนแล้วคนเล่าชักชวนกันเดินทาง    มาศึกษาธรรมปฏิบัติที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ว่า ในประเทศญี่ปุ่นยังมีชาวญี่ปุ่นที่อยากศึกษาธรรมปฏิบัติอยู่อีกไม่น้อย แต่ไม่สะดวกในการเดินทางมายังประเทศไทย พระเดชพระคุณหลวงปู่จึงมีดำริที่จะส่งพระภิกษุชาวญี่ปุ่นไปสอนธรรม-ปฏิบัติที่ประเทศญี่ปุ่น ดังที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่า      “...ฝรั่งมังค่ายังเข้ามาเป็นที่พึ่ง มาพึ่งพาอาศัย มาเล่าเรียนศึกษา แล้วเอาไปประกาศ เวลานี้กำลังไปประกาศอยู่ที่ลอนดอน ที่เรียกว่าประเทศอังกฤษ    ณ เวลานี้กำลังไปประกาศอยู่ นี้มานำเอาธรรม          วัดปากน้ำไปประกาศ เหมือนอาจารย์ที่ไปสอนอยู่   วัดจันทร์ปะขาวนั่นแหละ ไปประกาศธรรมอย่างนั้นแหละ เวลานี้ไปประกาศอยู่ประเทศอังกฤษโน่น       ต่อแต่นี้ไม่ช้าเท่าใดจะส่งไปญี่ปุ่นอีกองค์หนึ่ง มีวิชชาแบบเดียวกัน...” (๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๗)


    นอกจากส่งพระภิกษุไปประกาศธรรมแล้ว    พระเดชพระคุณหลวงปู่ยังมีโครงการสร้าง     วัดไทยในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม (นิกายเถรวาท)     แต่เนื่องจากท่านมรณภาพเสียก่อน โครงการ   จึงถูกระงับไปชั่วคราว
    

 

    ในยุคต่อ ๆ มา มีพระภิกษุผู้เป็นศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่จากวัดต่าง ๆ เดินทางไปเผยแผ่ธรรมะและสร้างวัด  ในประเทศญี่ปุ่น สมดังที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ตั้งความปรารถนาไว้ 


    สำหรับหมู่คณะวัดพระธรรมกาย    ขณะนี้ไปสร้างวัดที่ประเทศญี่ปุ่นไว้เป็นจำนวน ๑๐ วัด และศูนย์ปฏิบัติธรรม ๑ แห่ง เพื่อรองรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย   ในประเทศญี่ปุ่น


    นอกจากนี้ คณะศิษยานุศิษย์จาก      วัดพระธรรมกายยังร่วมแรงร่วมใจกันสร้างหมู่บ้านปฏิบัติธรรมสำหรับชาวญี่ปุ่นไว้ที่       วัดพระธรรมกายกุมมะ จังหวัดกุมมะ ซึ่งถือเป็นหมู่บ้านปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่นแห่งแรกในโลก และทำพิธีเปิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีพระราชภาวนาจารย์   (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระ-ธรรมกาย เมตตาเดินทางไปเป็นประธานในพิธี และมีพระภิกษุไปเป็นเนื้อนาบุญจำนวน ๕๓ รูป มีสาธุชนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นกว่า ๔๐๐ ท่าน ไปร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้

                 


    พิธีเปิดหมู่บ้านปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่น  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๒ ประการ คือ      ๑. เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ชาวญี่ปุ่นที่ไปปฏิบัติธรรมและช่วยเหลืองานพระศาสนาทั้งในวัดพระธรรมกาย ๑๐ วัด และที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม ๒. เพื่อให้สาธุชนทั้งหลายมีโอกาสสั่งสม      มหากุศลครั้งใหญ่ด้วยการทอดผ้าป่าสร้างหมู่บ้านปฏิบัติธรรม


    กิจกรรมในวันนี้เริ่มด้วย พิธีเปิดป้ายหมู่บ้านปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่น (Thai Meisou Village) โดยมีประธานฝ่ายฆราวาส คือ กัลยาณมิตรพรสรร กำลังเอก และกัลยาณมิตรโมหงิ มิคิโอะ


    จากนั้นเป็น พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ชาวญี่ปุ่นที่มีอุปการคุณช่วยงานพระศาสนา จำนวน ๖๒ ท่าน โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้มอบ

 


    ตามด้วย พิธีปลูกต้นไม้มหามงคล ในโอกาสนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้อธิษฐานจิตว่า “ขอให้ร่มไม้มงคลต้นนี้ นำความเย็นกายเย็นใจมาสู่มหาชนทั้งหลาย ให้สถานที่นี้เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรม บุคคลใดได้มาปฏิบัติธรรม ณ หมู่บ้านปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ขอให้เทวดาปกป้องคุ้มครองรักษา ขอให้บรรลุธรรมได้โดยง่าย โดยเร็วพลัน ขอให้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงแผ่ขยายไปทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น ทั่วทั้งโลก โดยเร็วพลันเทอญ” 


    พิธีถวายสังฆทานและพิธีตักบาตร           นำบิณฑบาตโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ         

    พิธีทอดผ้าป่าสร้างหมู่บ้านปฏิบัติธรรม ประธานในพิธี คือ กัลยาณมิตรพรสรร กำลังเอก 
                
    
    เนื่องในวาระเปิดหมู่บ้านปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่นแห่งแรก ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้...

 


    ประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจในโซนเอเชีย เพราะบรรพบุรุษของคนญี่ปุ่นเข้าใจหลักการสร้างชาติให้มีความเจริญว่าต้องเริ่มต้นจากการสร้างคนให้มีคุณภาพ และสิ่งที่เป็นพื้นฐานก็คือ วินัย ดังนั้นวินัย     จึงสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้ ซึ่งชาวญี่ปุ่นเองได้ปฏิบัติตามหลักความสะอาด ความสุภาพ ความเป็นระเบียบ ความตรงต่อเวลา อันจะ  นำพาจิตใจให้เป็นสมาธิในระดับเบื้องต้นได้    ในระดับหนึ่ง แม้จะยังไม่ได้นั่งสมาธิก็ตาม 

 


    ดังนั้น ถ้าหากคนญี่ปุ่นได้ฝึกสมาธิอย่างจริง ๆ จัง ๆ ก็จะทำให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นมหาอำนาจทางด้านจิตใจต่อไปในอนาคต 

 


    บันทึกของผู้เข้าถึงวิชชาธรรมกาย     รุ่นเก่าในสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ได้บันทึกไว้ว่า “วิชชาธรรมกายจะเจริญรุ่งเรืองได้ในผู้ที่มีวินัยอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่มีวินัยหรือประเทศที่มีวินัย ซึ่งประเทศที่มีวินัยดีในโลกมีอยู่ ๒ ประเทศ ในทวีปเอเชีย คือ ประเทศญี่ปุ่น ในยุโรป คือ ประเทศเยอรมนี สำหรับประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักอยู่แล้ว ส่วนประเทศเยอรมนี  ยังนับถือศาสนาอื่นอยู่ ต่อไปในภายภาคหน้าถ้าจะเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปให้ทั่วโลก ก็ต้องไปเริ่มกับประเทศที่มีวินัยเคร่งครัดในยุคนั้น ๆ”

 


    ขณะนี้ ทั่วโลกยอมรับว่าทั้งประเทศญี่ปุ่นและเยอรมนีเป็นประเทศที่มีวินัยเคร่งครัด ดังนั้นการมาเปิดหมู่บ้านปฏิบัติธรรมแห่งนี้     จึงเป็นการทำตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้สั่งไว้ว่า “จะขยายวิชชาธรรมกายได้ ต้องขยายไปยังประเทศที่มีวินัย”

 


                 
    ตราบจนถึงวันนี้ ภารกิจสร้างโลกทั้งใบให้มีสันติสุขตามมโนปณิธานของพระเดช-พระคุณหลวงปู่ยังคงเดินหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง และสามารถดำเนินการรุดหน้าไปได้ด้วยดีในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการริเริ่มสร้างหมู่บ้านปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่นขึ้น ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้เกิดการสร้างหมู่บ้านปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนในประเทศต่าง ๆ ตามมาในอนาคต และจะช่วยให้มหาชนชาวโลกมีโอกาสสัมผัสความสุขภายในกันมากขึ้น ซึ่งเท่ากับเป็นการปูทางให้ผู้คนอีกมากมายเข้ามาสานต่อ  มโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ในการสร้างสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติร่วมกัน จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ มวลมนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ เข้าสู่นิพพานแดนเกษม

 

 


    อยากเป็นน้ำหยดนิ่งติดปลายหญ้า          ให้แสงฟ้าพาระเหยสู่สวรรค์
กลั่นเป็นก้อนเมฆใสโดยเร็วพลัน                      แล้วพาฉันโปรยปรายสายธารา
ให้ส่ำสัตว์ทั้งหลายได้ดื่มกิน                        นกมีแรงโบยบินสู่เวหา
ส่วนมนุษย์หยุดได้กลางกายา                          แสวงหาจนพบสบนิพพาน
                                    

    (สุนทรพ่อ)

 


ความรู้สึกนึกคิด
ของผู้มีบุญชาวญี่ปุ่น

 

คุณมิคิโอะ 


วันนี้ได้รับเชิญให้มา    ร่วมในพิธีเปิดหมู่บ้านปฏิบัติธรรม ผมมีโอกาสได้พบพระเดชพระคุณ   หลวงพ่อทัตตชีโวด้วย รู้สึกประทับใจในรอยยิ้มของหลวงพ่อมากครับ วันนี้ผมยังได้รับโอกาสพิเศษร่วมกับท่าน ในการทำพิธีตัดริบบิ้นเปิดงาน ผมอยากจะกล่าวขอบคุณที่วันนี้ผมและครอบครัว ทั้งลูกและหลานของผมได้รับใบประกาศเกียรติคุณครับ นอกจากนี้ผมอยากให้หมู่บ้านปฏิบัติธรรม   แห่งนี้มีชาวญี่ปุ่นมาร่วมกันปฏิบัติธรรมมาก ๆ และจากนี้ไปครอบครัวของเราจะปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงความสุขภายในให้ได้ครับ

 

คุณอิตะบะชิ 


ครั้งแรกที่ได้พบหลวงพ่อ รู้สึกว่าท่านยิ้มแย้มแจ่มใส สูงใหญ่ สง่างาม ผิวพรรณผ่องใส แม้ผมฟังภาษาไทยไม่ได้ แต่ทราบผ่าน   ผู้แปลว่า ท่านบอกให้พวกเราขยันปฏิบัติธรรม นี้เป็นสิ่งที่ผมประทับใจครับ


    เมื่อวานนี้ ผมได้ฟังการเทศน์ของ หลวงพ่อ เรื่องการฝึกนิสัยด้วยกิจวัตรในชีวิตประจำวัน ได้แก่ เรื่องการทำความสะอาด      การรักษาความเป็นระเบียบ การใช้คำพูดอย่างสุภาพ การทำกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้เป็นประจำทุกวัน ฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำอีกหลาย ๆ ปี สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ นี้เป็นคำสอนของท่านที่ผมประทับใจครับ โอกาสที่จะได้ฟังการเทศน์สอนแบบนี้ไม่ค่อยมีในญี่ปุ่น จึงขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ครับ


    พวกเราขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยเป็นอย่างสูงด้วยครับ ที่เมตตาสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมอันยอดเยี่ยมแห่งนี้ขึ้น    และเมตตาถ่ายทอดวิธีทำสมาธิอันมีคุณค่าให้     พวกเราอีกด้วย 

 

คุณยาสึดะ


ผมภูมิใจมากที่ได้สร้างวัดขึ้นในจังหวัดกุมมะร่วมกับพวกเราทุกคน ผมคิดว่า   วัดนี้เป็นสถานที่หลอมรวมวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน และเป็นที่ที่เกิดขึ้นได้ยากในญี่ปุ่นครับ ในชีวิตประจำวันที่ยุ่งเหยิง เมื่อได้มาที่นี่ ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันและใช้เวลาในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า ทำให้ลืมปัญหาทุกอย่าง ผมอยากให้ที่นี่เป็นที่ที่ทุกคนได้สนิทสนมกัน เป็นที่ที่ได้สนุกกับการทำใจว่าง ๆ การนั่งสมาธิ และใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ผมอยากให้คนทุกคนมาที่นี่ ไม่ใช่เพียงแต่คนญี่ปุ่นนะครับ 

 

คุณโอซากะ


ผมมาวัดพระธรรมกาย    ที่ญี่ปุ่นได้สิบกว่าปีแล้ว ตอนนี้ลูกชายผมบวชเป็นสามเณรอยู่ที่ประเทศไทย วันนี้ผมได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากหลวงพ่อ ผมดีใจมากครับ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ยอดเยี่ยมอย่างนี้ แค่จินตนาการว่าจะมีคนมา      ปฏิบัติธรรมที่นี่กันอีกมากมาย ผมก็สุขใจมากครับ และเพื่อให้หมู่บ้านปฏิบัติธรรมแห่งนี้    เกิดประโยชน์สูงสุด ผมอยากให้มีชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศมาใช้สถานที่นี้มาก ๆ และได้ปฏิบัติธรรมกันจนกระทั่งใจใสสะอาดบริสุทธิ์ครับ ผมเองก็ตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิให้มากขึ้น และจะเผยแพร่การทำสมาธิไปให้คนอื่นให้   มากขึ้นครับ

 

คุณคุวาบาร่า


ฉันมาที่วัดตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยค่ะ ฉันกับแม่เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างวัด    ที่โตเกียว ฉันดีใจมากที่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นกลุ่มแรกที่ได้มาวัด ตอนนี้ฉันเป็น staff ช่วยงานศูนย์เผยแผ่ชาวญี่ปุ่นที่นิปโปริค่ะ คนญี่ปุ่นเป็นคนที่เครียดง่าย ฉันก็เครียดง่ายและเอาความเครียดออกไปไม่ง่ายเลยเวลาที่ไม่นั่งสมาธิ 


    หมู่บ้านปฏิบัติธรรมที่นี่ดีมาก ๆ เลยค่ะ ทิวทัศน์งดงาม อากาศดี และมีพระอาจารย์ที่สอนสมาธิให้พวกเราเข้าใจได้อย่างง่าย ๆ เวลามาปฏิบัติธรรมที่นี่รู้สึกใจสงบมาก ลืมเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจหมดเลยค่ะ ฉันอยากให้   ชาวญี่ปุ่นได้พบกันในสถานที่ดี ๆ เช่นนี้ และอยากให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ

 

คุณทากิซาว่า 


ผมรู้สึกประทับใจพิธี    เปิดหมู่บ้านปฏิบัติธรรมในวันนี้มากครับ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกท่าน สถานที่นี้จึงเกิดขึ้นได้ ต่อไปสถานที่นี้จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุด พวกเราชาวญี่ปุ่นรู้สึกดีใจมากครับ และผมขอเป็นตัวแทนของชาวญี่ปุ่นกล่าวขอบคุณทุก ๆ ท่านครับ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล