วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เพื่อโอกาสแห่งศรัทธา บวชพระในพรรษา ๓ โครงการ

สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

เพื่อโอกาสแห่งศรัทธา
บวชพระในพรรษา ๓ โครงการ

อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา

    ยังเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง ที่การบวชพระช่วงเข้าพรรษาในแต่ละวัดทั่วประเทศมีจำนวนน้อย หลายวัดมีเพียงเพื่อให้ครบ ๕ รูป ตามจำนวนในพุทธบัญญัติที่จะสามารถรับกองกฐินของศรัทธาญาติโยมที่จะมาถวายในช่วงออกพรรษาเท่านั้น สาเหตุสำคัญประการหนึ่งมิใช่เพราะชายไทยศรัทธาลดลง แต่เป็นเพราะกุลบุตรทั้งหลายส่วนใหญ่ทำงานในภาคเอกชนบ้าง งานส่วนตัวบ้าง ไม่สามารถลางานหรือหยุดภารกิจมาบวชได้ถึง ๓ เดือนตลอดพรรษา ทำให้หาโอกาสได้ยากที่จะบวชศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างของบรรพบุรุษที่เคยกระทำมา ซึ่งหากไม่มีแนวทางแก้ไขสถานการณ์เช่นนี้ เชื่อได้เลยว่าต่อไปผู้คนจะมีแนวโน้มห่างพระศาสนาและวัดวาอารามมากขึ้นเรื่อย ๆ
 

อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา

บวชพระ ๑ เดือน ในพรรษานี้มี ๓ ครั้ง
    ด้วยสาเหตุสำคัญดังกล่าว วัดพระธรรมกายจึงจัดโครงการบวชพระในช่วงเข้าพรรษา เพื่อเปิดโอกาสให้ชายไทยผู้มีหัวใจศรัทธาได้มีโอกาสบวชในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง คือ อากาศไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไป และยังเป็นช่วงเวลาที่จะได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ที่จะให้การอบรมและถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องเต็มที่แม้จะมีเวลาเพียง ๑ เดือนก็ตาม ซึ่งในพรรษานี้วัดพระธรรมกายก็จัดให้มีการบวช ๓ รุ่น รุ่นละประมาณ ๑ เดือน ได้แก่

   ๑. รุ่นบูชาธรรม ๔๘ พรรษา พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เปิดรับสมัครเป็นรุ่นแรกสำหรับชายแท้ เฉพาะยอดกัลยาณมิตรผู้นำบุญและผู้ที่เคยผ่านการอบรมธรรมทายาทมาแล้วเท่านั้นเพื่อเข้ารับการอุปสมบทหมู่เนื่องในโอกาสพิเศษครบ ๔๘ พรรษาของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ผู้เป็นเช่นตะวันธรรมนำความสว่างไสวแก่หมู่ชน

    การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม ถึง ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีการบรรพชาอุปสมบท ณ วัดพระธรรมกาย เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม โดยมีพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์

    ๒. รุ่นบูชาธรรม ๙๙ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย อบรมระหว่างวันที่ ๔-๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีการบรรพชาอุปสมบทในวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย

    ๓. รุ่นบูชาธรรม ๑๓๒ ปี พระมงคลเทพมุนี อบรมระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม ถึง ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทำพิธีบรรพชาอุปสมบทในวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย

   ในกรณีที่ผู้สมัครบวชเป็นสาธุชนใหม่สามารถเข้าโครงการบวชทุกเดือนได้ที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐-๒๘๓๑-๑๒๓๔, ๐๘-๕๓๖๓-๙๖๒๔, ๐๘-๖๔๙๒-๙๗๐๐
 

อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา

บวชพระในพรรษาถูกต้องตามกติกาในพระวินัย
    อาจจะมีคำถามว่า บวชพระในพรรษาได้หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้เคยมีมาในสมัยพุทธกาลเมื่อหลานชายคนหนึ่งของนางวิสาขามีศรัทธาใคร่จะบวช ได้เข้าไปขอบวชต่อพระภิกษุสงฆ์แต่ภิกษุทั้งหลายไม่ยอมบวชให้ บอกว่าในพรรษานี้ได้ตั้งกติกากันไว้ว่าจะไม่บรรพชาอุปสมบทให้ใคร ให้รอจนออกพรรษาเสียก่อน เมื่อออกพรรษาแล้วจึงไปบอกกับหลานของนางวิสาขา แต่หลานนางวิสาขาบอกว่าไม่บวชเพราะไม่ยินดีเสียแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเมื่อจิตมีศรัทธาต้องรีบลงมือทำทันที ถ้าปล่อยให้ล่วงเลยศรัทธาอาจจะถดถอยลงได้ ครั้นนางวิสาขาทราบเรื่อง ก็ติเตียนว่าไฉนจึงต้องตั้งกติกาเช่นนี้ เพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่จำกัดกาลเวลามิใช่หรือ พระบรมศาสดาทรงทราบเรื่อง จึงตรัสห้ามตั้งกติกาอันไม่เป็นธรรม ดังปรากฏในพระบัญญัติในพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา พระวินัยปิฎก มหาวรรค ภาคที่ ๑ วัสสูปนายิกขันธกะ เรื่องทรงห้ามตั้งกติกาไม่เป็นธรรมในระหว่างพรรษา วรรค ๔ ความว่า “พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงตั้งกติกาเช่นนี้ว่าในระหว่างพรรษาห้ามไม่ให้บรรพชา รูปใดตั้งต้องอาบัติทุกกฎ”

อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา

    ดังนั้น เมื่อเข้าพรรษาแล้ว ในระหว่างพรรษาก็สามารถทำการบวชได้ ไม่มีความเชื่อหรือกฎเกณฑ์ห้าม แต่การนับให้ได้พรรษานั้นจะต้องบวชให้ทันวันเข้าพรรษาและอยู่จนถึงวันออกพรรษาเท่านั้น

อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา

ตามพระธรรมวินัยนั้นในระหว่างเข้าพรรษา
กุลบุตรสามารถบวชได้แต่ถ้าจะนับให้ได้พรรษาต้องบวชตลอดทั้งพรรษา

 

อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา

เพื่อโอกาสสำคัญในช่วงเข้าพรรษา
    จึงขอเรียนเชิญชายแท้ยอดกัลยาณมิตรผู้นำบุญและผู้เคยผ่านการอบรมธรรมทายาทมาแล้ว หลอมดวงใจเป็นดวงเดียวกันบวชบูชาธรรมในโครงการต่าง ๆ ข้างต้น เพราะนอกจากจะเป็นการฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมแห่งพระพุทธศาสนาจากอดีตสู่ปัจจุบันแล้ว ยังเป็นการสร้างแบบอย่างอันดีงามแก่ผู้คนในสังคมยุคใหม่ ก่อให้เกิดทั้งความภาคภูมิใจในความเป็นชาวพุทธและเป็นแรงบันดาลใจที่จะช่วยกันสืบสานความประเสริฐแห่งพระพุทธธรรมคำสอน เพื่อยังโลกใบนี้ให้ก้าวสู่สันติสุขอันไพบูลย์ พลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่ปรากฏนอกจากจะเป็นภาพแห่งความปลาบปลื้มปีติแก่ผู้ได้ร่วมงานทุกส่วนทุกฝ่ายแล้ว ยังถือเป็นความประทับใจในบุญที่จะติดตามตนไปตลอดตราบสิ้นกาลนาน

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๗ เดือนกันยายน ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล