วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวบุญต่างประเทศ

ข่าวบุญต่างประเทศ

ข่าวบุญต่างประเทศ , อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา

พิธีจุดโคมประทีปครั้งแรกในทวีปยุโรป สาธารณรัฐคาลมีเกีย
     เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สาธารณรัฐคาลมีเกีย ซึ่งเป็นรัฐพุทธรัฐเดียวในทวีปยุโรป จัดงานจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาครั้งแรก โดยมีชาวพุทธจาก ๒ ประเทศ คือ ประเทศไทยและคาลมีเกียร่วมกันจัดงาน และมีประชาชนชาวคาลมีเกียเข้าร่วมงานประมาณ ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ คน พร้อมด้วยเทโล ทูลคู รินโปเช ผู้นำชาวพุทธในคาลมีเกียและอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาลมีเกีย นายคีร์ซาน อีลูมซีนอฟ ในโอกาสนี้ พระครูสังฆรักษ์วีระ วีรนฺธโร ได้อ่านสารจากประธานมูลนิธิธรรมกาย ประเทศไทย ให้ผู้ร่วมงานฟังด้วย


ข่าวบุญต่างประเทศ , อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา

พิธีถวายมหาสังฆทานนานาชาติ นครซินเป่ย ประเทศไต้หวัน
     เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสงฆ์ วัดพระธรรมกายในไต้หวัน จำนวน ๑๒ รูป ร่วมพิธีถวายมหาสังฆทานนานาชาติประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาหลินโข่ว นครซินเป่ยหรือไทเปใหม่ โดยมี “มูลนิธิถวายมหาสังฆทานนานาชาติจงหวา” และพุทธบริษัท ๔ ในประเทศไต้หวันร่วมกันจัดงาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และอุทิศส่วนกุศลแก่บุพการี ในงานนี้มีพระภิกษุจากหลายประเทศ หลายนิกาย ทั้งนิกายเถรวาท มหายาน และวัชรยาน เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ


ข่าวบุญต่างประเทศ , อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา

บิณฑบาตกลางเมือง Helensburgh ประเทศสกอตแลนด์
     เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ชาวท้องถิ่นเมือง Helensburgh นิมนต์พระภิกษุจากวัดพระธรรมกาย
สกอตแลนด์รับบิณฑบาต ณ จตุรัสกลางเมือง Helensburgh ในโอกาสนี้ทุกคนต่างตั้งใจจัดเตรียมผลไม้ อาหารหวาน-คาว น้ำดื่ม และดอกไม้ มาใส่บาตรด้วยความปลื้มปีติท่ามกลาง สายฝนโปรยปราย ภาพที่งดงามของการตักบาตรในครั้งนี้ นอกจากสร้างความประทับใจแก่ทุกคนที่พบเห็นแล้ว ยังเป็นนิมิตหมายอันดีที่พระพุทธศาสนาจะแผ่ขยายกว้างไกล ในดินแดนสกอตแลนด์อีกด้วย


ข่าวบุญต่างประเทศ , อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา

พิธีเปิดป้ายวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ ประเทศนอร์เวย์
     เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์จัดพิธีบูชาข้าวพระ พิธีเปิดป้ายปฐมเริ่มวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ และวันสมาธิโลก ในภาคเช้ามีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ คือ การปฏิบัติธรรม พิธีบูชาข้าวพระ สวดมนต์ทำวัตรเช้า สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ภาคบ่ายมีพิธีทอดผ้าป่า พิธีถวายไทยธรรม ตามด้วยการแสดงธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์ของการสร้างวัด โดยพระครูภาวนาพุทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบูโรส จากนั้นเป็นพิธีเปิดป้ายวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์


ข่าวบุญต่างประเทศ , อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา

การประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
     เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร. พร้อมคณะ เดินทางไปร่วมการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวปี ยุโรป สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ณ วัดศรีนครินทรวราราม สวิตเซอร์แลนด์โดยมพี ระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี ในการนี้มีสาส์นจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ฝากให้พระธรรมทูตทั้งหลายรณรงค์เรื่องการรักษาศีล ๕ แก่ชาวไทยและชาวท้องถิ่น และในโอกาสนี้คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายภาคพื้นยุโรปร่วมกันอำนวยความ
สะดวกเรื่องน้ำปานะตลอดงาน


ข่าวบุญต่างประเทศ , อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา

Big Cleaning วัดภาวนาไซตะมะ ประเทศญี่ปุ่น
     เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วัดภาวนาไซตะมะ ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรม Big Cleaning อาคารและสถานที่ที่จะสถาปนาให้เป็นวัดพระธรรมกายไซตะมะ ซึ่งในวันนี้มีสาธุชนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นไปร่วมกิจกรรมบุญเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน และวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ยังมีทีมงานจากวัดพระธรรมกายโตเกียวไปช่วยกันรับบุญทำความสะอาดอีกด้วย ซึ่งทุกท่านต่างรู้สึกปลื้มปีติเบิกบานในบุญเป็นอย่างยิ่ง

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๗ เดือนกันยายน ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล