ผ้าไตรจีวรเป็นหนึ่งในอัฏฐบริขาร ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาต ให้พระภิกษุสามเณรใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม
...อ่านต่อ
พระภิกษุสามเณรดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัย ๔ เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต
...อ่านต่อ
หนังสือธรรมะนี้ อาจดูเหมือนว่า ใช้เวลาจัดพิมพ์ไม่กี่เดือน แต่แท้ที่จริง ภายในหนังสือบรรจุคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กว่าจะเป็นหนังสือธรรมะมาได้
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า เมื่อบัณฑิตเลี้ยงดูท่านผู้มีศีลประพฤติพรหมจรรย์ และอุทิศทานให้แก่เทวดา เทวดาเหล่านั้นย่อมบูชาตอบ ย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตดุจมารดาอนุเคราะห์บุตร ฉะนั้น คนที่เทวดาอนุเคราะห์แล้ว ย่อมพบเห็นแต่สิ่งที่เจริญทุกเมื่อ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ คือ บุญสำเร็จจากการให้ทาน รักษาศีล และ เจริญสมาธิภาวนา ย่อมให้ผลอันเลิศ มีสุขเป็นกำไร.... บัณฑิตประพฤติธรรม ๓ ประการอันเป็นเหตุให้เกิดสุข ย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความเบียดเบียน
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “หากบุคคลจะพึงทำบุญ ก็ควรทำบุญบ่อยๆ ควรทำความพอใจในบุญนั้น เพราะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ขุมทรัพย์ทั่วไปเป็นอันตราย เพราะอาจถูกพระราชายึดไปบ้าง ถูกโจรปล้นบ้าง
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ขุมทรัพย์คือบุญ1 ย่อมให้ผลที่น่าปรารถนา ทั้งที่เป็นมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนชาวโลกให้แสวงหาประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้านั้น หมายความว่า คนเราตายแล้วไม่สูญ ยังต้องเกิดอีก
...อ่านต่อ
เรือเดินสมุทรที่นําสรรพชีวิตออกจากฝั่งแล่นไปสู่เป้าหมายปลายทางได้เพราะมีเชื้อเพลิงและเสบียง อาหารที่พอเพียง หากขาดเชื้อเพลิงและเสบียงแล้ว ชีวิตในเรือเดินสมุทร ย่อมน่าหวาดหวั่น น่าสะพรึงกลัว ต้องผจญกับภัย คือ คลื่นลม และสัตว์ร้ายในมหาสมุทร
...อ่านต่อ
ชีวิตในปรโลกนับล้านๆ ปี ขึ้นอยู่กับเวลาไม่กี่นาทีตอนสิ้นใจเหมือนขับรถไปถึงทางแยก ถ้าไปผิดทางก็ห่างไกลจากจุดหมายไปทุกที แต่การขับรถหลงทางยังกลับรถได้ แต่การพลัดไปในอบายเพราะหลงตายนั้นน่าสะพรึงกลัว
...อ่านต่อ
ท่านทานบดีทั้งหลาย ฝุ่นในเล็บมือมีประมาณน้อย เมื่อเทียบกับฝุ่นในแผ่นดิน ฉันใด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า สัตว์ที่ตายแล้วไปสู่สุคติก็มีประมาณน้อย ฉันนั้น การไปสู่สุคติจึงเป็นการยาก และเป็นที่ปรารถนาของชนทั้งหลาย
...อ่านต่อ
 ในสังสารวัฏอันยาวไกล ผู้พอใจในการเกิด ย่อมเกิดบ่อยๆ การเกิดบ่อยๆ นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า เป็นความทุกข์ เพราะสิ่งที่ติดตามมา คือ ความแก่ ความเจ็บ และความตาย
...อ่านต่อ
ฐานะทางสังคมในโลกนี้ วัดกันที่ใครมีทรัพย์ สมบัติ ยศ บริวาร และความเป็นใหญ่มากกว่ากัน
...อ่านต่อ
ฐานะทางสังคมในโลกนี้ วัดกันที่ใครมีทรัพย์ สมบัติ ยศ บริวาร และความเป็นใหญ่มากกว่ากัน
...อ่านต่อ
มิตร แปลว่า เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย มารดา ชื่อว่า เป็นมิตรในเรือน เพราะเป็นผู้ให้ความรักใคร่คุ้นเคยตั้งแต่บุตรอยู่ในครรภ์ ทั้งยังมีอุปการะเลี้ยงดูแนะนำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุตร
...อ่านต่อ
ชีวิตของเราดำรงอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัย ๔ เราจึงแสวงหาปัจจัย ๔ มาหล่อเลี้ยงชีวิต แต่พวกเราทั้งหลายมีศรัทธาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
บุคคลเสวยสุขในวัยชรา เพราะความขยันหมั่นเพียรที่ตนได้กระทำไว้ในวัยหนุ่มสาว ฉันใด
...อ่านต่อ
ในสมัยพุทธกาล พระราชโอรส ๒ พระองค์  องค์หนึ่งเกิดจากพระครรภ์ของพระอัครมเหสี บรรทมอยู่ใต้เศวตฉัตร อีกองค์หนึ่งเกิดจากท้องของหญิงรับใช้นอนอยู่ในที่นอนต่ำกว่า ทารกทั้ง ๒ มีปัญญามาก สนทนากันตั้งแต่เยาว์วัย
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ผู้ให้ของชอบใจ ย่อมได้ของชอบใจ ผู้ให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศ ผู้ให้ของดี ย่อมได้ของดี ผู้ให้ของประเสริฐ ย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
...อ่านต่อ
ปกติของทรัพย์สินเงินทอง หรือสิ่งของที่บุคคลหวงแหน ไม่มีแม้แต่สิ่งเดียวที่บุคคลจะนำติดตัวไปได้ เพราะเมื่อละโลกไปต้องทิ้งสมบัติเหล่านี้ไว้เป็นธรรมดา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล