สีตัง อุณหัง ปะฏิหันติ, เสนาสนะย่อมป้องกันเย็นและร้อน ; ตะโต วาฬะมิคานิ จะ, และสัตว์ร้าย ; สิริงสะเป จะ มะกะเส, งู ยุง ;
...อ่านต่อ
ภุตตา โภคา ภะตา ภัจจา, โภคะทั้งหลายเราได้บริโภคแล้ว บุคคลทั้งหลายที่ควรเลี้ยง เราได้เลี้ยงแล้ว ;
...อ่านต่อ
ใช้สวดอนุโมทนาในงานเปิดร้าน, ขึ้นบ้านใหม่, ทำบุญบ้าน, และงานมงคลสมรส ยัส๎มิง ปะเทเส กัปเปติ วาสัง ปัณฑิตะชาติโย,
...อ่านต่อ
ใช้สวดอนุโมทนาต่อจากสัพพีในงานมงคลหรือการทำบุญทั่วไป อายุโท พะละโท ธีโร, ผู้มีปัญญา ให้อายุ ให้กำลัง ;
...อ่านต่อ
ใช้สวดอนุโมทนา ในการถวายทานกรณีพิเศษ เช่น สลากภัต, สังฆทาน เป็นต้น อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง,
...อ่านต่อ
ใช้สวดอนุโมทนา ในงานศพหรืองานทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ ติโรกุฑเฑสุ ติฏฐันติ สันธิสิงฆาฏะเกสุ จะ
...อ่านต่อ
ใช้สวดอนุโมทนา ในงานทำบุญตามกาล เช่น ทอดกฐิน เป็นต้น กาเล ทะทันติ สะปัญญา วะทัญญู วีตะมัจฉะรา,
...อ่านต่อ
ใช้สวดเพื่ออนุโมทนา ต่อจากสัพพี ฯ ในงานมงคลทั่วไป สัพพะพุทธานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ;
...อ่านต่อ
(พระรูปที่ ๒ รับ แล้วสวดพร้อมกัน เจ้าภาพประนมมือรับพร) สัพพีติโย วิวัชชันตุ, ขอความจัญไรทั้งปวง จงบำราศไป ;
...อ่านต่อ
การสวดอนุโมทนาในการทำบุญทั่วไป เรียกสั้น ๆ ว่าให้พร พระผู้เป็นประธานนำขึ้นต้นว่า (เจ้าภาพเริ่มกรวดนํ้าอุทิศบุญกุศล)
...อ่านต่อ
พระอภิธรรมนี้ถือเป็นหลักธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้
...อ่านต่อ
พระสูตรว่าด้วยเทศนากัณฑ์แรกของพระพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงแก่ปัญจวัคคีย์ นิยมสวดในงานทำบุญคล้ายวันเกิด
...อ่านต่อ
บทสวดพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้า นิยมสวดในงานมงคลทั่วไป เพื่อความเป็นสิริมงคล
...อ่านต่อ
(นำ) (หันทะ มะยัง เทวะตาอุยโยชะนะคาถาโย ภะณามะ เส.) (เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดคาถาเชิญเทวดากลับกันเถิด.)
...อ่านต่อ
โส อัตถะลัทโธ สุขิโต, ท่านผู้เป็นสุภาพบุรุษ จงเป็นผู้ได้รับประโยชน์ถึงซึ่งความสุขกาย ; วิรุฬโห พุทธะสาสะเน, เจริญงอกงาม ในพระบวรพุทธศาสนา ;
...อ่านต่อ
(นำ) (หันทะ มะยัง อะภะยะปะริตตัง ภะณามะ เส.) (เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดอภัยปริตรกันเถิด.)
...อ่านต่อ
(นำ) (หันทะ มะยัง โพชฌังคะปะริตตัง ภะณามะ เส.) (เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดโพชฌงค์ปริตรกันเถิด.)
...อ่านต่อ
(นำ) (หันทะ มะยัง อังคุลิมาละปะริตตัง ภะณามะ เส.) (เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดอังคุลิมาลปริตรกันเถิด.)
...อ่านต่อ
สักกัต๎วา พุทธะระตะนัง, เพราะกระทำความเคารพ ชึ่งพระพุทธรัตนะ ; โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง, อันเป็นดังโอสถประเสริฐสุด ;
...อ่านต่อ
ยังกิญจิ ระฅะนัง โลเก วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ, รัตนะหลายหลากมากชนิด อันมีอยู่โนโลก ;
...อ่านต่อ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง, ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี ; พุทโธ เม สะระณัง วะรัง, พระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ;
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล