อนุศาสน์ แปลว่า การสอนเนืองๆ การตามสอน การพร่ำสอน
...อ่านต่อ
อนุพุทธ แปลว่า ผู้ตรัสรู้ตาม
...อ่านต่อ
อนุปุพพิกถา แปลว่า เรื่องหรือคำสอนที่แสดงไปโดยลำดับ
...อ่านต่อ
อนุปสัมบัน แปลว่า ผู้มิได้อุปสมบท
...อ่านต่อ
อนุชาตบุตร หมายถึง บุตรธิดาที่มีคุณสมบัติเสมอด้วยบิดามารดา
...อ่านต่อ
อนามาส แปลว่า สิ่งที่ไม่ควรจัดต้อง
...อ่านต่อ
อนาจาร คือ ความประพฤติผิด ความประพฤติชั่ว ความประพฤติไม่เหมาะสม
...อ่านต่อ
สีกา เป็นภาษาปาก หมายถึงหญิงผู้แสดงตนเป็นคนถือพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
สิบสองตำนาน เป็นชื่อหนังสือที่รวบรวมบทสวดมนต์ บทสวดพิเศษ
...อ่านต่อ
สิทธัตถะ แปลว่า ผู้มีความต้องการสำเร็จ ผู้สำเร็จตามที่ต้องการ
...อ่านต่อ
ศรี ในคำวัดใช้ว่า สิริ หมายถึง มิ่งขวัญโชค , สิ่งเป็นมงคล
...อ่านต่อ
โวหาร ในคำวัดหมายถึง การค้า ธุรกิจการซื้อขาย
...อ่านต่อ
เวฬุวัน แปลว่า สวนไผ่ เป็นชื่อพระราชอุทยานของพระเจ้าพิมพิสาร
...อ่านต่อ
เวรมณี แปลว่า เจตนาเครื่องกำจัดเวร
...อ่านต่อ
ข้าวพระ คือ ข้าวที่จัดถวายพระพุทธ เรียกเต็มว่า ข้าวพระพุทธ
...อ่านต่อ
คำว่า ฉัททันต์ เป็นชื่อของสระ
...อ่านต่อ
เจ้าอธิการ ใช้เป็นคำนำหน้าพระภิกษุผู้เป็นพระอุปัชฌาย์
...อ่านต่อ
วิปฏิสาร แปลว่า การหวนระลึกถึงความผิด
...อ่านต่อ
ราชทินนาม ( อ่านว่า ราดชะทินนะนาม) แปลว่า นามที่พระมหากษัตริย์พระราชทาน
...อ่านต่อ
คำว่า เจ้าคุณ ในคำวัดหมายถึงพระภิกษุผู้มีสมณศักดิ์
...อ่านต่อ
คำว่า เจ้าคณะ เป็นชื่อตำแหน่งทางการปกครองของคณะสงฆ์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร