.....สวรรค์ แปลว่า ดินแดนที่มีอารมณ์อันเลิศด้วยดี
...อ่านต่อ
.....วัตรปฏิบัติ คือ การปฏิบัติกิจวัตร,การปฏิบัติหน้าที่, การปฏิบัติตามธรรมเนียม
...อ่านต่อ
.....สมณสัญญา แปลว่า ความสำคัญว่าเป็นสมณะ ความจำได้หมายรู้ว่าตนเป็นสมณะ
...อ่านต่อ
.....สมณศักดิ์ หมายถึงยศของพระสงฆ์
...อ่านต่อ
.....มหาภิเนษกรมณ์ แปลว่า การเสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่
...อ่านต่อ
....กุศล แปลว่า ฉลาด, สิ่งที่ตัดความชั่วแต่โดยทั่วไปใช้หมายถึงความดี
...อ่านต่อ
.....สังฆาธิการ หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในสงฆ์ ผู้ปกครองสงฆ์
...อ่านต่อ
.....ดิถี คือ วันตามจันทรคติ ที่นับตามการโคจรของดวงจันทร์
...อ่านต่อ
.....ทิด เป็นคำที่ใช้เรียกผู้ที่สึกจากพระ
...อ่านต่อ
.สรณคมน์ แปลว่า การถึง การยึดเอาว่าเป็นสรณะที่พึ่ง
...อ่านต่อ
.....กัป หรือ กัลป์ หมายถึงระยะกาลหรือกำหนดเวลาที่ยาวนานมาก
...อ่านต่อ
.....สังคายนา แปลว่า การซักซ้อม การสวดพร้อมกัน การร้อยกรอง
...อ่านต่อ
.....สมณสารูป แปลว่า กิริยาที่เหมาะสมของสมณะ กิริยาที่สมควรของสมณะ
...อ่านต่อ
.....กองฟอน หมายถึงกองขี้เถ้าศพที่เผาแล้ว
...อ่านต่อ
.....เพล เป็นคำย่อมาจากคำว่า เพลา ซึ่งแปลงมาจากคำว่า เวลา อีกทอดหนึ่ง
...อ่านต่อ
.....กรัก แปลว่า แก่นขนุน บางแห่งว่า แก่นไม้
...อ่านต่อ
.....อาสนะ หมายถึงที่นั่ง เครื่องปูรองนั่ง สำหรับพระสงฆ์
...อ่านต่อ
.....โอวาท คือ คำแนะนำ คำตักเตือน คำสั่งสอน การแนะนำสั่งสอน
...อ่านต่อ
.....เอตทัคคะ แปลว่า ผู้เป็นเลิศในทางนั้น หมายความว่า เป็นผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษสูงกว่าผู้อื่น
...อ่านต่อ
.....อุปาทายรูป แปลว่า รูปอาศัย คือรูปที่อิงอาศัยมหาภูตรูปอยู่
...อ่านต่อ
.....อุปสัมบัน (อ่านว่า อุปะ - หรือ อุบปะ-) แปลว่า ผู้อุปสมบทแล้ว เป็นคำคู่กับคำว่าอนุปสัมบัน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร