วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วิสาขบูชา วันแห่งชัยชนะสร้างองค์พระปิดเจดีย์

เรื่องจากปก
เรื่อง : กองบรรณาธิการ


             วิสาขปุรณมีบูชา หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า วิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ อันเป็นวันคล้ายวัน ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งบังเกิดขึ้นตรงกันในวิสาขฤกษ์ คือ วันเพ็ญเดือน ๖ อย่างน่าอัศจรรย์
             ด้วยเหตุนี้ วันวิสาขบูชาจึงได้รับการเรียกขานได้ว่าเป็นวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นเอกบุรุษผู้เลิศ ผู้ถือเป็นต้น
บุญต้นแบบที่ดีของ มวลมนุษยชาติ ที่สามารถฝึกหัดขัดเกลาตนเองให้มีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ กระทั่งบังเกิดปัญญา อันยิ่ง ใหญ่ ซึ่งสามารถทำลายอวิชชาให้ดับสูญสิ้นไป ทำให้พระพุทธองค์ทรงสามารถหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งห้วงสังสารวัฏ ได้อย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่านั้นพระพุทธองค์ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการสั่งสอนเผยแผ่ เพื่อโปรดเหล่าเวไนยสัตว์ เป็นเวลา ยาวนานถึง ๔๕ พรรษา ตราบกระทั่งถึงวันเสด็จดับขันธปรินิพพาน ดังปรากฏใน พุทธกิจ ๕ ประการ คือ กิจวัตรประจำวันที่ พระสัมมาสัม-พุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอขณะยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ ได้แก่
             กิจในปุรภัต คือ กิจในเวลาเช้า
             พระพุทธองค์เสด็จออกบิณฑบาตไปสู่คามนิคม ซึ่งบางคราวเสด็จไปลำพังพระองค์เดียว บางคราวก็มีพระสาวกตามเสด็จ
ไปด้วย เมื่อทรงกระทำภัตกิจเสร็จแล้ว ทรงอนุเคราะห์มหาชนด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาโปรด ครั้นเสด็จกลับถึงอาราม ทรงประทาน โอวาทแก่ภิกษุสงฆ์ และตรัสบอกกัมมัฏฐานที่เหมาะแก่จริตของภิกษุที่มาเฝ้าทูลถาม
             กิจในปัจฉาภัต คือ กิจในเวลาเย็น
             ทรงแสดงธรรมโปรดมหาชนทุกชนชั้น ที่ต่างพากันถือดอกไม้และของหอม เป็นต้น เข้าไปประชุมกันในวิหาร ซึ่งเมื่อบริษัท พร้อมเพรียงกันดีแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเสด็จมาประทับ ณ บวรพุทธอาสน์ ทรงได้แสดงธรรมอันควรแก่ กาลสมัยและจริตของ มหาชน ส่งผลทำให้มีมหาชนได้เข้าถึงไตรสรณคมน์ และได้บรรลุธรรม เป็นพระอริยบุคคลในระดับต่างๆ กันอย่างมากมาย
             กิจในปฐมยาม คือ กิจในเวลาค่ำ
ทรงประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุ ซึ่งภิกษุบางพวกก็ทูลถามปัญหา บางพวกก็ทูลขอให้ทรงแสดงธรรมในเรื่องต่างๆ ซึ่งพระพุทธองค์ทรง อนุเคราะห์ ด้วยการไขปัญหา แสดงธรรม และประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุ ผู้เป็นกำลังอันสำคัญในการเผยแผ่พระศาสนา   กิจในมัชฌิมยาม คือ กิจในเวลาเที่ยงคืนทรงวิสัชนาปัญหากับเทวดา ในหมื่นโลกธาตุ ที่ได้พากันมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า และทูลถาม ปัญหาที่ได้เตรียมมา ซึ่งไม่ว่าปัญหาเหล่านั้นจะยากหรือ ง่ายเพียงไร พระพุทธองค์ก็ทรงตอบปัญหาของเทวดาเหล่านั้น จนกระทั่งสิ้นสุดเวลาในมัชฌิมยาม
             กิจในปัจฉิมยาม คือ กิจในเวลาใกล้รุ่ง
             มี ๓ ระยะ คือ ระยะแรก พระพุทธองค์เสด็จจงกรม เพื่อทรงเปลื้องความล้าแห่งพุทธสรีระ ระยะที่ ๒ ทรงสำเร็จสีหไสยา โดยพระปรัศว์ เบื้องขวา และระยะที่ ๓ เสด็จลุกขึ้นประทับนั่ง ทรงแผ่ข่ายพระญาณตรวจดูสัตว์โลก เพื่อพิจารณาบุคคลที่ได้สั่งสมบุญมาอย่างดีแล้วใน สำนักของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ เพื่อเสด็จไปโปรดชนเหล่านั้นเพื่อให้ได้ มนุษย์สมบัติ ทิพย์สมบัติ และนิพพานสมบัติ ตามกำลังบุญบารมี ของแต่ละบุคคล
              จากพุทธกิจ ๕ ประการข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงรักการทำหน้าที่กัลยาณมิตร เป็นอย่างยิ่ง จึงทรงทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไป กับการทำหน้าที่บรมครูของมนุษย์และเทวา จน เหลือเวลาส่วนพระองค์เพียง แค่เล็กน้อยเท่านั้น โดยไม่ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยากแต่อย่างใด เนื่องจากทรงตระหนักดีว่า กว่าที่พระองค์จะได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องใช้เวลาในการสร้างบารมีมายาวนานถึง ๒๐ อสงไขยแสนมหากัป แต่ทว่าเมื่อได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ในพระชาติ สุดท้ายนี้ กลับมีเวลาที่ใช้ในการโปรดเวไนยสัตว์เพียงแค่ ๔๕ ปี เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไป ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรอบรมสั่งสอนพุทธสาวก ตลอดจนเทศน์โปรดเหล่า มนุษย์และเทวดาให้มากที่สุดเท่าที่จะทรงกระทำได้ ตราบกระทั่งวันเสด็จดับขันธปรินิพพาน

          วันแห่งชัยชนะสร้างองค์พระปิดเจดีย์
             ดังนั้น วันวิสาขบูชาปีนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่เหล่าผู้มีบุญทุกคนจะได้มาดำเนินรอยตามปฏิปทาของพระพุทธองค์ ด้วยการทำหน้าที่กัลยาณมิตรขยายคำสอนของพระบรมศาสดาสู่ใจของชาวโลกให้กว้างไกลที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ด้วยวิธีการ
ที่ง่ายที่สุด นั่นคือการแจ้งข่าวบุญในการร่วมสร้างพระธรรมกายประจำตัว ซึ่งเป็นภารกิจสุดท้ายที่สำคัญยิ่ง ตามที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้ เมตตาต่อเวลาให้ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านไป ทำหน้าที่ช่วยกันตามพี่น้อง นักสร้างบารมีที่ยังมาไม่ถึงหมู่คณะ ให้ได้มีโอกาสครั้งสุดท้าย ในชีวิต เพื่อมาตักตวงบุญใหญ่จากการสร้างพระธรรมกายประจำตัว ภายในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้
             เนื่องจากวันวิสาขบูชา เป็น วันแห่งชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งชัยชนะแรกคือ การที่พระพุทธองค์ทรงได้ กายมหาบุรุษ ในวันประสูติ และชัยชนะอย่างที่สองคือ ทรงได้ กายธรรม ในวันตรัสรู้พระอนุตรสัมมา-สัมโพธิญาณ ชัยชนะประการสุดท้ายคือ ทรงได้บรรลุ อมตมหานิพพาน ในวันเสด็จดับขันธปรินิพพาน ซึ่งชัยชนะทั้ง ๓ ประการนี้ ได้บังเกิดขึ้นตรงกันอย่างเป็นอัศจรรย์ในวันเพ็ญเดือน ๖
             ดังนั้น วันวิสาขบูชาปีนี้ จะเป็นวันแห่งการประกาศชัยชนะของผู้มีบุญทุกท่าน ที่จะได้มาช่วยกันร่วมสถาปนา พุทธปฏิมากรกาย มหาบุรุษ ให้ครบ ๑,๐๐๐,๐๐๐ องค์ อันจะเป็นสัญลักษณ์ของการชะลอพระนิพพานนับล้านพระองค์ให้ลง มาสถิตอยู่ ณ พื้นพิภพ เพื่อให้ มหาธรรม กาย เจดีย์แห่ง นี้เป็นพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นศูนย์กลางแห่งการ ปฏิบัติธรรมร่วมกันของชาวโลกนับล้านคนในอนาคต
             ภารกิจสร้างองค์พระปิดเจดีย์ในครั้งนี้ จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญยิ่ง ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา และวิชชา ธรรมกายให้ขจรขจายไปทั่วโลก อีกไม่นานมวลมนุษยชาติจะหันหน้า มาประพฤติ ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงสันติสุขภายใน และ เกิดเป็น กระแส ตามที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์เรียกว่า ธรรมกายเอ็ฟเฟกต์ ซึ่งกระแสนี้จะแผ่ขยายไปทั่วโลก และโลกจะก้าวเข้าไปสู่ ยุคสหัสวรรษแห่งพระรัตนตรัย ที่ชาวโลกจะเข้าถึงธรรมะภายในกันอย่างมากมายดุจดั่งเมื่อครั้งสมัยพุทธกาล และโลกจะได้รับการ ปกป้องคุ้มครอง ด้วยอำนาจของพระรัตนตรัยให้มีสันติสุขและความสงบร่มเย็น ไปอีกยาวนานนับพันปี ดังนั้น วันวิสาขบูชาปีนี้ จะเป็นวัน แห่งการ ประกาศชัยชนะ สร้างองค์พระปิดเจดีย์ ด้วยพลังของเหล่ายอดผู้นำบุญทุกท่าน ที่จะมาช่วยกันยังความ สำเร็จให้บังเกิดขึ้นได้เป็นอัศจรรย์อย่างแน่นอน

             วันวิสาขบูชาปีนี้ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ยังเป็นโอกาสสำคัญที่ยอดกัลยาณมิตรและ สาธุชนทุกท่าน จะได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่ที่วัดพระธรรมกายเพื่อ ถวายเป็นพุทธบูชา เริ่มต้นตั้งแต่เช้า ตรู่ด้วยการตักบาตรแด่ คณะสงฆ์นับพันรูป ณ มหารัตนวิหารคด ทิศใต้ ฝั่งตะวันออก ภาคสาย ร่วมกันปฏิบัติธรรมและ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานที่บริเวณสภาธรรมกายสากล ภาคบ่าย ปฏิบัติธรรมและถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์ และช่วงเวลาเดียวกันนี้ ยังได้จัดให้มีพิธีอุปสมบทสามเณร อุทิศชีวิต ๑๔ รูป ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย ซึ่งถือเป็นบุญลาภอันประเสริฐที่ทุกท่านจะมาร่วมอนุโมทนากับบุญอันยิ่งใหญ่จากการบวชอุทิศชีวิตที่บังเกิดขึ้นได้อย่างยาก ยิ่งปิด ท้ายด้วยพิธีจุดวิสาขประทีป และพิธีเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
             ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมกันตักตวงบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันวิสาขบูชาปีนี้ พร้อมทั้งช่วยกันทำ หน้าที่กัลยาณมิตรเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมกันสร้างองค์พระปิดเจดีย์ เพื่อให้วันวิสาขบูชาในปีนี้ เป็นวันแห่งชัยชนะ ของพระพุทธศาสนา และเป็นวันแห่งชัยชนะของยอดนักสร้างบารมีทุกท่าน ที่จะเป็นประวัติศาสตร์ชีวิต อันงดงาม และภาคภูมิใจตลอดไป

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 79 พฤษภาคม ปี2552

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล