วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กมธ.ศาสนาฯ ถวายโล่พุทธคุณูปการ แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์

บทความพิเศษ
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 
 
  

 

       สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ที่มีหน้าที่ในการอุปถัมภ์ ทำนุบำรุง และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ได้เล็งเห็นว่า ปัจจุบันสภาพสังคมไทยได้แปรเปลี่ยนไปเป็น อย่างมาก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่ทำให้ พุทธศาสนิกชนหันมา ให้ความสนใจกับความรู้ ทางโลกมากกว่าทางธรรม มีผลให้คน ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา อย่างแท้จริง ประกอบ กับกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ว จนทำให้พุทธศาสนิกชน ไม่สามารถนำหลักธรรม คำสอนและ วัฒนธรรมประจำชาติอันดีงาม มาปรับใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จนก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมที่ยากต่อการแก้ไข ตามมาหลาย ประการ

         ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมกำลังใจให้ แก่บุคลากรและองค์กรที่มีหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ วัฒนธรรมไทย คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร จึงได้จัดให้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ "พุทธคุณูปการ"Ž แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งมีทั้งพระสงฆ์ ฆราวาส และองค์กรต่างๆ ในฐานะ ที่ได้ช่วย ส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อต่อสู้กับกระแสวัฒนธรรมต่างชาติและปัญหาสังคมต่างๆ อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิด ความสงบสุข ตามวิถีไทยและวิถีพุทธได้อย่างยั่งยืนสืบไป

       ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เล็งเห็นว่า พระราชภาวนาวิสุทธิ์เป็น พระมหาเถระผู้มีคุณูปการ อย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนา ในฐานะที่ได้ส่งเสริมและเผยแผ่ธรรมะไปสู่จิตใจของชาวไทยและชาวโลก อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า ๔๐ ปี และมีผลงาน เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อาทิ โครงการส่งเสริม ให้คนไทย เข้าวัดปฏิบัติธรรมในทุกวันอาทิตย์ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ส่งผลให้ปัจจุบันมีทั้งชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายในวันงานบุญใหญ่นับแสนคน โครงการอบรมศีลธรรมให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมแล้วกว่าหลายแสนคน และโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้แก่ผู้คนในสังคมไทย ตลอดจนส่งความช่วยเหลือไปถึงพุทธบุตร ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย ฯลฯ

   สำหรับผลงานในระดับโลกนั้น พระราช-ภาวนาวิสุทธิ์ได้จัดให้มีการสอบตอบปัญหาธรรมะเพื่อสันติภาพโลก หรือ World-PEC (World Peace Ethic Contest) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการศึกษาธรรมะไปสู่ชาวโลก เพื่อสร้างสันติสุขที่แท้จริง ให้บังเกิดขึ้น ซึ่งการสอบทุกครั้งมีชาวต่างประเทศ หลากหลายเชื้อชาติและศาสนา จากทุกทวีปทั่วโลก สมัครเข้าร่วมสอบ เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ยังได้ส่งพระภิกษุไปเผยแผ่ธรรมะยังต่างแดน เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวโลก ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติ อันจะเป็นทางมาของการสร้างสันติสุข ที่แท้จริงให้แก่โลกใบนี้ ซึ่งปัจจุบันนี้มีวัดสาขาและศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายตั้งอยู่ในทุกทวีปทั่วโลก ฯลฯ

         ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร จึงเห็นสมควร ถวายรางวัลพุทธคุณูปการ ระดับวัชรเกียรติคุณ แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ โดยคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ได้จัดพิธีมอบรางวัลนี้ ในช่วงเช้าของวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีคณะสงฆ์ ฆราวาส และองค์กรต่างๆ เดินทางมารับการถวาย และรับมอบโล่รางวัลจากพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งในส่วนของคณะสงฆ์ ที่ได้รับการถวายรางวัล พุทธคุณูปการในประเภทต่างๆ มีดังต่อไปนี้

            ระดับวัชรเกียรติคุณ ได้แก่ 
            ๑. พระพรหมคุณาภรณ์ วัดญาณเวศกวัน                         ๒. พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสาราม
            ๓. พระธรรมสิงหบุราจารย์ วัดอัมพวัน                             ๔. พระเทพวิยาคม วัดบ้านไร่
            ๕. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ วัดพระธรรมกาย

            ระดับกาญจนเกียรติคุณ ได้แก่ 
            ๑. พระธรรมโกศาจารย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร            ๒. พระเทพเจติยาจารย์ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร
            ๓. พระราชญาณวิสิฐ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม           ๔. พระราชธรรมนิเทศ วัดสวนแก้ว
            ๕. พระราชรัตนรังษี วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์                ๖. พระภาวนาวิริยคุณ วัดพระธรรมกาย

            ระดับรชตเกียรติคุณ ได้แก่
            ๑. พระราชวิจิตรปฏิภาณ วัดสุทัศนเทพวราราม                  ๒. พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
            ๓. พระศรีญาณโสภณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก           ๔. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
            ๕. พระอาจารย์สนอง กตปุญฺโญ วัดสังฆทาน

 
            จากนั้น ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน คณะของ สภาผู้แทนราษฎร อันประกอบด้วย นายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ ๑ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พระพุทธศาสนา สภาผู้แทนราษฎร นายบุญชัย เบญจรงคกุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ พระพุทธศาสนา สภาผู้แทนราษฎร ดร.ประกอบ จิรกิติ รองผู้ว่า กทม. นายสัมพันธ์ เสริมชีพ คณะอนุกรรมาธิการพระพุทธศาสนา สภาผู้แทนราษฎร นายนเรศ จันทร์เจริญ พลโทสุนัย สัมปัตตะวนิช นายธรรศ วันพฤหัส อนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการพระพุทธศาสนา สภาผู้แทนราษฎร และนายสุรพล ทิพย์เสนา อนุกรรมาธิการพระพุทธศาสนา สภาผู้แทนราษฎร ได้อัญเชิญโล่รางวัลนี้มามอบถวายแด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ พร้อมร่วมงานบุญ วันคุ้มครองโลก โดยมีตัวแทนคือนายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๑ เป็นผู้ถวายโล่พุทธคุณูปการ และประกาศเกียรติคุณที่มีลายเซ็นของประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู พระราชภาวนาวิสุทธิ์ให้สมกับคุณูปการที่ท่านมีต่อพระพุทธศาสนา ท่ามกลางเสียงอนุโมทนาสาธุการของคณะสงฆ์ทั่วประเทศ ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด และพุทธบุตรจากนิกายต่างๆ ทั่วโลก รวมแล้วกว่าแสนรูป และสาธุชนนับแสนคน ที่เดินทางมาร่วม งานบุญวันคุ้มครองโลกในปีนี้

           การถวายรางวัลพุทธคุณูปการของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ในครั้งนี้ นับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ที่ภาครัฐได้เห็นความสำคัญของคณะสงฆ์ ที่ได้สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อ พระพุทธศาสนา ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นเกียรติยศและเป็นกำลังใจให้พุทธบุตรที่ได้รับรางวัลทุกรูป มุ่งมั่นทำงานพระศาสนา ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรือง ของสังคมไทยและสังคมโลกสืบต่อไป

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 79 พฤษภาคม ปี2552

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล