วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ แม่ทัพภาคที่ ๔ และผู้ว่าฯ ๔ จังหวัดภาคใต้ ถวายโล่และประกาศเกียรติคุณแด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์

เรื่องเด่น
เรื่อง : ธีรนาถ

 
            จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ประมาณปลายปี ๒๕๔๗ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ส่งผลให้พระภิกษุสามเณรได้รับความลำบากในเรื่อง ภัตตาหารขบฉัน และขาดแคลนเครื่อง อุปโภคบริโภค ด้วยเหตุนี้ พระราชภาวนาวิสุทธิ์จึงได้ส่งความช่วยเหลือไปยังคณะสงฆ์ ๔ จังหวัดภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และบางอำเภอของจังหวัดสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมาตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดให้มีพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ เป็นประจำทุกเดือน โดยไม่ขาดเลย แม้แต่ เดือนเดียว รวมเป็นเวลา ๔ ปีแล้ว นอกจากนี้ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ยังได้ขยายความช่วยเหลือ โดยมอบ สิ่งของเครื่อง อุปโภคบริโภค ตลอดจนมอบพระของขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวพุทธในพื้นที่ รวมถึงข้า ราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอีกด้วย           
 
           กระทั่งต้นปี ๒๕๕๑ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ดำริให้ มีการจัด ตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือครู ผู้ทำหน้าที่ ให้แสง สว่างแก่ เยาวชนใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ที่มีอยู่ถึงกว่า ๑๔,๐๐๐ คน เพื่อเป็น การยกย่องและ ให้กำลังใจแก่ครูผู้มีความ เสียสละในการทำหน้า ที่ให้แสงสว่างแก่นักเรียน โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่า พันธุ์ ทั้งนี้ มูลนิธิธรรมกายได้เริ่ม มอบเงินช่วย เหลือครู ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมา
 
          นอกจากนี้ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ยังได้ดำริให้มี "โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทยŽ" โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมในสังคม และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่ชาวพุทธ ตลอดจนส่งความช่วยเหลือด้านเครื่อง อุปโภคบริโภค ไปยังพุทธบุตร ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้เริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๑ จวบจนปัจจุบัน
         
 

            จนถึงขณะนี้ แม้ว่าเหตุการณ์ความไม่สงบ ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้จะยังไม่กลับคืนสู่ภาวะปกติ แต่ พระราชภาวนา วิสุทธิ์ก็ยังคงยืนยัน ที่จะส่งความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านต่อไป จนกว่ˆาเหตุการณ์จะสงบ เพื่อแสดง ออกถึงการหยัดสู้เคียงข้าง พุทธบุตร ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อรักษา พระพุทธศาสนาให้คง อยู่คู่ชาติไทยไปตราบกาลนาน 
          

  รางวัลแห่งผลงานสร้างสันติสุข 

            โครงการความช่วยเหลือต่างๆ อันเกิดจากดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ในช่วงตลอดระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ คณะ สงฆ์ ๒๖๖ วัด ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดกำลังใจ ที่จะร่วม กันปกป’กรักษาผืนแผ่นดินไทย และช่วยกันทำนุบำรุงพระสงฆ์และวัดในพื้นที่ต่อไป
            ด้วยเหตุนี้ พลโทพิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ ๔ และผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในเขตพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรง ได้เล็งเห็น ว่าความช่วยเหลือ ต่างๆ ของพระราชภาวนาวิสุทธิ์และมูลนิธิธรรมกาย มีคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อการแก้ไขปัญหาความ มั่นคงใน พื้นที่ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดความสงบร่มเย็นและ สันติสุขในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้สืบต่อไป

           ดังนั้น ท่านแม่ทัพภาคที่ ๔ จึงมีความประสงค์ ที่จะถวายโล่ที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแด่ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย เพื่อ ให้จารึกคุณงามความดีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ไว้ในประวัติศาสตร์ของแผ่นดินต่อไป พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขต ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันประกอบไปด้วยจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ก็ได้ร่วมกันถวายโล่ด‰วยเชˆนกัน เพื่อเป“นการแสดงความขอบคุณในความช่วยเหลือของพระราชภาวนาวิสุทธิ์

 
 

           สำหรับโล่ที่ส่วนราชการในเขต ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มอบถวายแด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประกอบไปด้วย
          

๑. โล่ของแม่ทัพภาคที่ ๔ พลโทพิเชษฐ์ วิสัยจร

๒. โล่ของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  นายธีระ มินทราศักดิ์

๓. โล่ของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  นายธีรเทพ ศรียะพันธ์

๔. โล่ของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  นายสนธิ เตชานันท์

๕. โล่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายวินัย ครุวรรณพัฒน์

            คณะผู‰ถวายโลˆจาก ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต‰ ได‰เดินทางมายังมหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย ในวันคุ้มครองโลกที่ ๒๒ เมษายน ที่ผ่านมา และได‰ทำพิธีถวายโล่ทั้งหมดแด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ต่อจากคณะของนายสามารถ แก้วมีชัย รองประธาน สภาผู้แทนราษฎรคนที่ ๑ ที่ได้นำโล่พุทธคุณูปการระดับวัชรเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ จาก คณะกรรมการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภา จผู‰แทนราษฎร มาน้อมถวายแด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ในวันเดียวกันนี้อีกด้วย

            นอกจากนี้ คณะของแม่ทัพภาคที่ ๔ ยังได้ร่วมปฏิบัติธรรมและถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดจากทั่วประเทศ ด้วยความปีติเบิกบาน หลายท่านกล่าวตรงกันว่า รู้สึกประทับใจกับภาพ งานบุญที่ยิ่งใหญ่ ที่เพิ่งเคยได้มาสัมผัสเป็นครั้งแรก ในชีวิต ทำให้เกิดความเข้าใจในมโนปณิธานของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ที่มุ่ง ส่งเสริมและ ทำนุ บำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อนำสันติสุขมาสู่สังคมไทยและสังคมโลก และจะได้นำความประทับใจนี้กลับไปบอก แกˆประชาชน ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจในมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย และจะได้ รวมพลัง เพื่อช่วยกันปกป’กรักษาผืนแผ่นดินไทยทุกส่วนและพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป..

 

            

พลโทพิเชษฐ์ วิสัยจร
แม่ทัพภาคที่ ๔ และผู้อำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค ๔


          "ครั้งนี้ ผมมากราบถวายกำลังใจแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาช่วยเหลือภาคใต้มาตลอด รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่หลวงพ่อตั้งใจทำให้ดีขึ้นและมากขึ้น ยิ่งไปกว่าเดิม เพื่อช่วยให้แผ่นดินภาคใต้ของเรากลับมาสงบร่มเย็นในเร็ววันŽ"

 

  
นายธนน เวชกรกานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 


          "ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พวกเราต้องประสบกับปัญหาความไม่สงบ แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ก็ได้เมตตาให้ความ ช่วยเหลือทั้งสิ่งของและเงินทุน แก่คณะครู ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องชาวพุทธใน ๔ จังหวัดชาย แดนภาคใต้เป็นอย่าง ยิ่ง ผมคิดว่าพวกเราจะสนองคุณของหลวงพ่อได้ด้วยการทำความดีตามคำสอนในพุทธศาสนาต่อไปครับŽ"

 

 
นายธวัช แท่นทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปัตตานี


           หากว่าวัดพระธรรมกายได้ดำเนินกิจกรรมใน ลักษณะนี้ตˆอไป ผมเชื่อว่าจะสร้างพุทธศาสนิกชนที่ดี ให้เกิดขึ้นกับสังคม ไทยได้มากขึ้นเป็นลำดับ เพราะตัวของผมเอง แม้มาครั้งแรกก็ยังประทับใจ และจะ นำสิ่งเหล่านี้ไปบอกชาวพุทธที่ยังไม่เคย สัมผัส ให้มี โอกาสได้มาเยี่ยมชม และได้มาปฏิบัติธรรมในสถานที่ แห่งนี้ต่อไปŽ

 นายธีรชิต ช่วยเกิด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา


         การมาร่วมงานครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างมาก เพราะผมถือว่าเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ ทั้ง ๔ จังหวัดเห็นพ้องต้องกันว่า เราควรส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างนี้ให้แพร่หลายในเขต ๔ จังหวัดภาคใต้ของเราŽ

 

            เจริญพร ท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ ๑ ท่านแม่ทัพภาคที่ ๔ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่าน
            อาตมภาพ ในนามวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายขอขอบใจและขออนุโมทนาสาธุการต่อทุกท่าน เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ถวายโล่เกียรติคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาตมภาพและหมู่คณะในท่ามกลางมหาสมาคมแห่งนี้ และหวังว่าการที่ท่าน ได้ให้เกียรติยกย่องในครั้งนี้ จะเป็นจุดเชื่อมประสานให้พวกเราทั้งหลายร่วมมือกันทำงานด้วยความร่วมใจกัน ทั้งจากคณะ สงฆ์ทั่วประเทศ พร้อมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อยังความเจริญ รุ่งเรือง สร้างสรรค์สังคมให้มีคุณธรรม และให้ผู้คนทั้ง หลายพบกับสันติสุขอันไพบูลย์อย่างแท้จริงต่อไป
            ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ อาตมภาพขออาราธนาบุญบารมี รัศมี กำลังฤทธิ์ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า
และพระอรหันตเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ได้ยังความสงบร่มเย็นมาสู่ ๔ จังหวัดภาคใต้ ตลอดทั่วทั้งประเทศไทยและ นานาอารย ประเทศโดยเร็วพลัน ให้ผู้คนมีชีวิตอย่างมีความสุข ทุกคนรักใคร่ปรองดอง รู้รักสามัคคีตลอดไป ตราบสิ้นกาลนาน เทอญ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 79 พฤษภาคม ปี2552

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล