ประโยชน์ของการทำสมาธิอันจะทำให้เกิดแรงดลใจที่จะฝึกสมาธิ เพื่อพิสูจน์และก่อให้เกิดผลดี


การฝึกสมาธิที่มีการฝึกหรือสอนกันโดยทั่วไปนั้น หากจะจำแนกประเภทตามหลักปฏิบัติของการวางจุดที่ตั้งมั่นของใจหรือฐานของใจนั้น เราสามารถจัดแบ่งได้ 2 ประเภท
...อ่านต่อ
จากการทำสมาธิ ผู้ฝึกจะพบกับประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากการฝึก โดยสามารถจำแนกระดับของสมาธิได้เป็น 3 ระดับ1 คือ
...อ่านต่อ
การฝึกสมาธิเป็นการฝึกฝนจิตใจให้สงบสุขนั้น มีอยู่หลายวิธีการด้วยกัน เสมือนแหล่งน้ำในโลก ที่มีหลายแหล่ง
...อ่านต่อ
โยคะ2 คือ กลุ่มการฝึกสมาธิที่มีมานานก่อนพุทธกาล โดยใช้วิธีการ บริหารร่างกาย
...อ่านต่อ
การฝึกสมาธิตามแบบทิเบต เป็นวิธีการปฏิบัติแนวหนึ่งที่นอกจาก ต้องการจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วยังต้องการอำนาจจิตด้วย
...อ่านต่อ
สมาธิแบบเซนในปัจจุบัน เป็นวิธีปฏิบัติที่นิยมในพระพุทธศาสนานิกายเซนในประเทศญี่ปุ่นมีวิธีปฏิบัติที่สำคัญ
...อ่านต่อ
การฝึกสมาธิในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทนี้ มีหลายวิธีการปฏิบัติ
...อ่านต่อ
การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ เป็นรูปแบบการฝึกสมาธิที่นิยมฝึกกันมากในพระพุทธศาสนาเถรวาทในที่นี้จักขอยกเอาการฝึกสมาธิตามแบบสายพระธุดงค์อีสาน
...อ่านต่อ
การฝึกสมาธิแบบนี้ เน้นการใช้สติปัฏฐาน 4 ควบคู่กับการบริกรรมพองหนอยุบหนอ
...อ่านต่อ
ระพุทธศาสนาที่พระมงคลเทพมุนี( สด จนฺทสโร)วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านค้นพบวิธีการปฏิบัติ และนำมาสอนจนสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าถึงพระธรรม
...อ่านต่อ
โดยปกติแล้ว มนุษย์ย่อมจะเกลียดความทุกข์และมุ่งแสวงหาความสุขให้กับตนเอง
...อ่านต่อ
การฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่า ผู้ฝึกหรือผู้ปฏิบัติย่อมต้องการที่จะฝึกหรือปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้อง
...อ่านต่อ
มิจฉาสมาธิ โดยความหมายที่ตรงข้ามกับสัมมาสมาธินั้น
...อ่านต่อ
สมาธิสามารถจำแนกได้ตามวิธีการกำหนดวางที่ตั้งของใจ หรือแบ่งตามที่ตั้งของใจในขณะที่เจริญสมาธิ ได้ 3 ประเภท ดังนี้
...อ่านต่อ
ลักษณะของใจที่เป็นสมาธิ ลักษณะของสมาธิที่เกิดขึ้นต่อใจที่ทำให้ใจมีความตั้งมั่น และแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียว
...อ่านต่อ
ธรรมชาติของใจ เป็นธรรมชาติที่กวัดแกว่ง ดิ้นรน รักษายาก ห้ามยาก ไม่สามารถจะตั้งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้นาน
...อ่านต่อ
คุณลักษณะของใจ ในเบื้องต้นนี้ เนื่องจากผู้ศึกษาหลายท่าน อาจจะเข้าใจสับสนเกี่ยวกับความหมายของคำว่า "จิต"และ ใจ
...อ่านต่อ
สมาธิคืออะไร อาการที่ใจตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่อง หรืออาการที่ใจหยุดนิ่งแน่วแน่
...อ่านต่อ
ส่วนประกอบของมนุษย์ กาย ใจ
...อ่านต่อ
สมาธิ คืออะไร สมาธิเป็นเรื่องของการฝึกฝนอบรมจิตใจ
...อ่านต่อ
จุดประสงค์หลักของการปฏิบบัตัสมาธิ "สมาธิ" เป็นสมบัติทางภูมิปัญญาของซีกโลกตะวันออก
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร