การบําเพ็ญกุศลงานศพ เช่น งานทําบุญสัตตมวาร งานทําบุญปัญญาสมวาร และงานทําบุญสตมวาร ซึ่งนิยมจัดให้มีการบำเพ็ญกุศล
...อ่านต่อ
ผู้เป็นประธานพิธี หรือเป็นเจ้าภาพในงานบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนั้น นิยมปฏิบัติในการจุดเครื่องสักการบูชาตามลําดับ ดังนี้
...อ่านต่อ
พิธีทําบุญงานมงคล เมื่อถึงเวลาตามกําหนดการแล้ว พิธีกรถือเทียนชนวนเข้ามาเชิญไปจุดเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย
...อ่านต่อ
การถือเชิงเทียนชนวนมอบให้แก่ผู้ใหญ่ นิยมถือด้วยมือขวา โดยหงายฝ่ามือ นิ้วมือทั้ง ๔ นิ้ว รองรับเชิงเทียน หัวแม่มือจับอยู่เบื้องบนของเชิงเทียน
...อ่านต่อ
การวงด้ายสายสิญจน์รอบอาคารบ้านเรือน หรือรอบบริเวณงานนั้น นิยมเริ่มวงด้ายสายสิญจน์
...อ่านต่อ
การวงด้ายสายสิญจน์ในพิธีทําบุญดังกล่าวนี้ นิยมวงไว้ตลอดไปโดยไม่ต้องเก็บ
...อ่านต่อ
คําว่า "สายสิญจน์" หรือ "ด้ายสายสิญจน์"  หมายถึง เส้นด้ายที่นํามาใช้ในพิธีรดนํ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลในงานพิธีมงคลต่าง ๆ
...อ่านต่อ
การนิมนต์พระภิกษุสงฆ์นิยมปฎิบัติกันทั่วไปทั้งการนิมนต์ด้วยวาจา และการนิมนต์ด้วยการทําหนังสือฎีกานิมนต์เป็นลายลักษณ์อักษร
...อ่านต่อ
การนิมนต์พระสงฆ์ คือ การที่เจ้าของงาน หรือผู้แทนเจ้าของงาน ไปติดต่อแจ้งความจํานงกับเจ้าอาวาส หรือพระภิกษุ
...อ่านต่อ
การจัดทั้งภาชนะน้ำมนต์งานพิธีทําบุญในทางพระพุทธศาสนานั้น นิยมจัดทั้งภาชนะน้ำมนต์เฉพาะพิธีทําบุญงานมงคลทุกชนิด
...อ่านต่อ
เจ้าของงานจะต้องคํานึงถึงสถานที่ซึ่งมีบริเวณกว้างขวางเพียงพอ และเหมาะสม
...อ่านต่อ
ผู้จัดการมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาฤกษ์งามยามดีจะต้องถือฤกษ์เป็นสําคัญ
...อ่านต่อ
คําว่า "ฤกษ์" แปลว่า การมองดู การตรวจดูการพิจารณาดูคราวที่เหมาะ เวลาที่เหมาะ
...อ่านต่อ
เดินเข้าไปด้วยกิริยาอาการสํารวม โดยไม่เร็วหรือช้าเกินไปเมื่อเข้าใกล้พอสมควร ประมาณพอยื่นมือเช้าไปรับสิ่งของได้พอดี
...อ่านต่อ
ถ้าผู้พูดไม่รู้จักกับพระภิกษุสงฆ์รูปนั้น ไม่ทราบว่าท่านมีสมณศักดิ์ชั้นไหน นิยมใช้คําพูดสามัญเป็นกลางๆ
...อ่านต่อ
พระภิกษุสงฆ์นั้น ดำรงอยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลที่พุทธศาสนิกชนชายหญิงทั้งหลาย สมควรเคารพ
...อ่านต่อ
การเดินตามหลังพระสงฆ์นี้ เป็นกิริยาอาการแสดงความเคารพแก่พระสงฆ์อย่างหนึ่ง ซึ่งชาวพุทธชายหญิงนิยมปฏิบัติกันสืบมา
...อ่านต่อ
ถ้าคฤหัสถ์ชายหญิง เดินไปพบพระสงฆ์ท่านยืนอยู่หรือนั่งอยู่ นิยมปฏิบัติดังนี้
...อ่านต่อ
ถ้าคฤหัสถ์ชายหญิงเดินสวนทางกับพระสงฆ์ นิยมปฏิบัติ คือ หลีกเข้าชิดข้างทางด้านซ้ายมือของพระสงฆ์
...อ่านต่อ
ถ้าพระสงฆ์เดินตามมาข้างหลัง คฤหัสถ์ชายหญิงเดินไปข้างหน้า รู้สึกตัวว่ามีพระสงฆ์เดินตามมาข้างหลัง นิยมปฏิบัติ
...อ่านต่อ
เมื่อพระสงฆ์เถระผู้ใหญ่หรือพระสงฆ์ที่นิมนต์มาในพิธีงานนั้นจะลากลับ คฤหัสถ์ชายหญิงผู้ที่อยู่ในพิธีงานนั้นนิยมปฏิบัติ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร