การให้ทานนอกจากจะเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์สมบัติแล้ว หากทำถูกหลักวิชชา ยังเป็นที่มาของรูปกายที่งดงาม และบริวารที่เชื่อฟังอยู่ในโอวาทอีกด้วย
...อ่านต่อ
ย้อนไปในอดีต ๔ อสงไขยเศษแสนมหากัป เมื่อสุเมธดาบสโพธิสัตว์ ได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า
...อ่านต่อ
ชีวิตคือ อายุเป็นของน้อย เพราะต้องเสียเวลาไปกับการพักผ่อน และแสวงหาปัจจัย ๔ มาหล่อเลี้ยงชีวิต เวลาของชีวิตจึงเหลือน้อยนิดสําหรับการสร้างบุญบารมี
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า อานนท์... เราไม่กล่าวปาฏิบุคคลิกทาน คือทานที่ให้เฉพาะเจาะจงว่ามีผลมากกว่าสังฆทานโดยปริยายใดๆ1 สังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญ พระสงฆ์เป็นประมุขของผู้บูชา
...อ่านต่อ
ท่านทานบดีทั้งหลาย มหาสมุทรย่อมไม่อิ่มด้วยน้ำ ไฟย่อมไม่อิ่มด้วยเชื้อ ฉันใด ทานบดีย่อมไม่อิ่ม ด้วยการให้ทาน ฉันนั้น
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ทายกผู้ให้โภชนะ ชื่อว่าให้ฐานะ ๕ ประการแก่ปฏิคาหก ผู้ให้ย่อมได้รับฐานะทั้ง ๕ ประการนั้นด้วยฐานะทั้ง ๕ ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
...อ่านต่อ
วันนี้ ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้พร้อมใจกันมาถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแก่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่บ้างก็ปรารภเหตุวันคล้ายวันเกิด บ้างก็ปรารภเหตุทำบุญอุทิศให้หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว บ้างก็ปรารภเหตุสั่งสมทานบารมีตามรอยบาทพระบรมโพธิสัตว์ในกาลก่อน
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน กรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ความยากจนเป็นทุกข์ของผู้ครองเรือนในโลก
...อ่านต่อ
บัณฑิตในกาลก่อนกล่าวว่า เมื่อเรือนถูกไฟไหม้ ภาชนะใดที่เจ้าของนำออกไปได้ ภาชนะนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขา ส่วนสิ่งของที่มิได้ขนออกไปย่อมถูกไฟไหม้1 ฉันใด
...อ่านต่อ
สรรพสิ่งในโลก ตั้งอยู่ได้ต้องอาศัยแผ่นดิน ขาดแผ่นดินแล้วสรรพสิ่งไม่สามารถทรงอยู่ได้ ฉันใด โภคทรัพย์สมบัติ ยศ บริวาร หรือความเป็นใหญ่
...อ่านต่อ
การทําทานที่มีอานิสงส์มาก มีองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ
...อ่านต่อ
ท่านทานบดีทั้งหลาย แพทย์ย่อมเป็นที่พึ่งของคนไข้ อาหารย่อมเป็นที่พึ่งของคนหิวกระหาย บุญก็ย่อมเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลาย
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “บุคคลพึงนำความตระหนี่ออกไปเสีย พึงงข่มความตระหนี่ซึ่งเป็นมลทิน แล้วจึงให้ทาน เพราะบุญทั้งหลายเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า
...อ่านต่อ
บุคคลให้ทานไม่ได้ด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ ความตระหนี่ และความประมาท
...อ่านต่อ
องค์ประกอบสำคัญ ที่ทำให้การให้ทานได้บุญมาก คือ เจตนาบริสุทธิ์ หมายถึง มีเจตนาที่เปี่ยมล้น ไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธา เชื่อในผลของทาน ทั้งก่อนให้ ขณะให้ และหลังจากให้แล้ว
...อ่านต่อ
การบำเพ็ญทานกุศล ที่จะทำให้มีอานิสงส์อันไพบูลย์ จะต้องกระทำด้วยใจที่ผ่องใสทั้ง ๓ ระยะ
...อ่านต่อ
การบำเพ็ญทานกุศล ย่อมมีอานิสงส์อย่างน้อย ๔ ประการคือ
...อ่านต่อ
   ในสมัยพุทธกาล ในวันฉลองวิหาร มหาอุบาสิกาวิสาขาเปล่งอุทานด้วยเสียงไพเราะ
...อ่านต่อ
ทรัพย์นั้นมีทั้งคุณและโทษ ขึ้นอยู่ว่าเกิดขึ้นกับใคร
...อ่านต่อ
ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาต ณ ที่อยู่ของอุทัยพราหมณ์ พราหมณ์นั้นไม่มีศรัทธา แต่ก็ใส่บาตร
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล