ทรัพย์ ๔๐ โกฏิในเรือนของเศรษฐีคนหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี ได้กลายเป็นถ่านหมด. เศรษฐีเห็นเหตุนั้นเกิดความเศร้าโศก จึงอดอาหารเสีย นอนอยู่บนเตียงเล็ก
เมื่อตอนรับน้องใหม่ ผมก็พยายามบอกพวกเขาบ่อยๆ ว่า "วันแรกที่พวกเราเข้ามาเรียน มีอยู่ด้วยกันเท่าไหร่ วันสุดท้ายที่ เรียนจบ ก็ด้องขึ้นไบ่รับบ่รีญญาจำนวนเท่านั้น"
พระเถรีนั้นตั้งความปรารถนาไว้แทบ บาทมูลของพระพุทธเจ้าพระนามว่า ‘ปทุมุตตระ’ กระทำบุญทั้งหลาย สิ้นแสนกัลป์
อากงอายุยืน ๑๐๓ ปี เพราะบุญในอดีต ท่านชอบทำบุญด้วยยารักษาโรค และชอบแจกอาหารให้แก่คนยากจนสม่ำเสมอ
พระนางเขมานั้นตั้งความปรารถนาไว้ แทบบาทมูลของพระปทุมุตตรพุทธเจ้า ได้เป็นผู้มีพระรูปงดงาม น่าดูน่าเลื่อมใสอย่างมาก
"ในทางยุโรป ก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า อาณาจักรที่รุ่งเรืองมาก อย่างยิ่งคือ อาณาจักรกรีก อาณาจักรโรมัน
พระนางเสด็จเข้าไปสู่สำนักภิกษุณีทั้งหลายแล้วทรงผนวช พระนางทรงผนวชเพราะความรักในพระญาติเท่านั้น
ทำอย่างไรเราจึงจะเลือกเรื่องที่ต้องเรียนรู้ หรือเลือกกิจกรรมที่ ควรทำเป็น คำตอบก็คือต้องเลือกครูอาจารย์เป็น
เหตุที่คนขอยืมเงินแล้วไม่ใช้คืน ทั้งๆที่ตัวลูกก็ช่วยเขาขณะที่เห็นเขาเดือดร้อนในกรณีนี้เพราะเขายังไม่พร้อมที่จะใช้คืน
พระนางมหาปชาบดีโคตมี พร้อมกับบริวารรับครุธรม๘ประการ อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแล้วในเรื่องยังไม่เกิดขึ้น
ถ้าคุณอยากจะดูชีวิตต้องของใครสักคนหนึ่ง ผมขอแนะนำว่า คุณไม่จำเป็นต้องไปดูทีไหนไกล เพียงก้าวเข้าไปโนโรงอาหารของมหาวิทยาลัย
เล่ากันว่า มารดาของพระเถระนั้น เป็นธิดาของ เศรษฐีในกรุงราชคฤห์ ขอบรรพชาแล้วตั้งแต่เวลาที่ตนรู้ความแล้ว, แม้อ้อนวอนอยู่บ่อย ๆ ก็ไม่ได้บรรพชาจาก มารดาและบิดา

กลุ่มกัลยาณมิตรเมืองสตุทท์การ์ท ประเทศเยอรมนี ได้รวมตัวกันเพื่อจัดปฏิบัติธรรม
วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์
ศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดพิธีตักบาตรพระประจำเดือนเมษายน
วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญเนื่องในวันคุ้มครองโลก และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงวัด
วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัดพระธรรมกาย
คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายลอนดอน ได้จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านอาหารไทยออร์คิด เมืองเฮสติง (Hastings) ประเทศอังกฤษ

ตารางเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่จะแสดงต่อไปนี้
การเสด็จอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมา เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์
การมาเอเชียของชาวตะวันตกในยุคล่าอาณานิคม แม้โดยมากความตั้งใจเดิมจะมาเพื่อการค้า การเมือง และการเผยแผ่คริสต์ศาสนา
ประเทศออสเตรเลียมีประชากรประมาณ 20,555,300 คน (พ.ศ.2549)ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์
ในช่วงก่อนบวชนี้ ธรรมทายาทจะได้ทำกิจกรรมมากมายหลายประการ
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของลูกศิษย์หลานศิษย์ ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
วันเวลาชีวิตที่เริ่มขึ้นย่อมบอก วันเวลาที่เหลืออยู่และกำลังเริ่มจะหมดไป
พระภิกษุสูงวัยใช้มือหนึ่งจับเหล็กจารปลายแหลม และอีกมือหนึ่งช่วยประคองขณะขีดเขียน
ภาพงานบุญวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒
คนฉลาดย่อมรักษาสิ่งที่ควรรักษา ย่อมละทิ้งสิ่งที่ควรละทิ้ง ชาวโลกมักรักษาทรัพย์ หวงแหนทรัพย์
สร้างปัญญาเป็นทีม ตามแบบฉบับของพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวา ผู้เลิศด้วยปัญญา
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ชัดเจนว่า “บัณฑิตทั้งหลายพึงระแวงภัยที่น่าระแวง แล้วระวังป้องกันภัยนั้นก่อนที่มันจะมาถึง”
ในยุคที่การติดต่อข้อมูลข่าวสารต่าง ๆผ่านเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปมาก การกระทำทางวาจาที่เรียกว่า “วจีกรรม”
จที่เป็นสุข คือ ใจที่บริสุทธิ์ ดวงใดบริสุทธิ์เป็นกลาง ๆ ได้ ใจดวงนั้นก็มีฤทธิ์
“การสร้างโบสถ์พระไตรปิฎก บุญนี้เป็นบุญที่สำคัญ ไม่อยากให้ใครตกบุญ จะได้เชื่อมสายบุญกับโบสถ์
เมื่อวันที่ ๒๓-๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดอบรม Meditation for Dad

สุกรปราบพยัคฆ์ วัฑฒกีสูกรชาดก ว่าด้วยหมูสู้เสือได้ด้วยสามัคคีกัน หน้าจบ
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1
สมบัติมหาภัย เวทัพพชาดก ชาดกว่าด้วยโทษของการไม่รู้จักกาลเทศะ หน้า 1

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร