กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
พระสาครจักรพรรดิราช เมื่อพระเจ้าอติเทวะสวรรคตแล้วได้ทรงท่องเที่ยวเกิดเป็นมนุษย์บ้าง เป็นเทวดาบ้างนับพระชาติไม่ถ้วน กระทั่งถึงเวลาหนึ่งเป็นสุญญกัป ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ พระโพธิสัตว์ของเรามาเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดา
การกล่าวสัมโมทนียกถาของคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ได้นำธรรมะจากพระไตรปิฎกและคำสอนของครูอาจารย์มาเรียบเรียงเป็นแบบอย่างให้กับพระภิกษุ สามเณรใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ และได้จัดขั้นตอนรวมทั้งข้อปฏิบัติในการกล่าวสัมโมทนียกถาไว้
การกล่าวสัมโมทนียกถา มีหลักต้องกล่าว ๓ ขั้นตอน ดังนี้ ๑. ปรารภเหตุ ได้แก่ เริ่มต้นบอกถึงความรู้สึกของตน
ถ้อยคำที่พระสงฆ์สวดอนุโมทนากถานั้น แยกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ
การกล่าวอนุโมทนาสาหรับพระภิกษุนั้น เป็นพระบรมพุทธานุญาตที่พระพุทธเจ้าตรัสให้ภิกษุสงฆ์ ถือเป็นหลักปฏิบัติ และเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ต้องทำเป็นกิจวัตรประจำ ซึ่งมีปรากฏหลักฐานในพระวินัยปิฎก จุลวรรค วัตตขันธกะ
กฐินทาน คำนี้เกิดขึ้นได้ยากในโลก เพราะจะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งต้องใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีอย่างน้อ ๒๐ อสงไขยเศษแสนมหากัป
(๑๒ สิงหาคม วันแม่, ๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ)
วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชา มีปรากฏการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลอย่างน้อย ๔ ประการ
วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชา เมื่อถึงวันนี้มีบุคคลสำคัญอย่างน้อย ๒ ท่าน ที่ควรระลึกถึงด้วยความยกย่อง เทิดทูน ถือเป็นแบบอย่าง
เกิดขึ้นได้ยาก เพราะเป็นวันที่พระ สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในกัปหนึ่งคือ โลกเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และเสื่อมสลายไป
 "ความอาภัพ ๑๘ ประการ" หมายถึง...ผู้ที่มีฐานะหรืออัตภาพที่เป็น "นิยตโพธิสัตว์" คือ...ผู้ที่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์...พระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่า...จะได้เป็น "พระพุทธเจ้า" องค์หนึ่ง...ในอนาคตแน่นอน...

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระ, และพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่ง
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินธรรมชัย
วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัด
วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินธรรมชัย
คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ได้น้อมถวายกฐินในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด ณ วัดเขาช่องพราน จังหวัดราชบุรี
คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ได้น้อมบูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อธัมมชโย ด้วยการน้อมถวายกฐินสามัคคีทั่วไทย

ธรรมกายที่เกิดด้วยอำนาจบุญที่เราสร้างมาดีแล้ว ด้วยตัวของเราเอง ด้วยความเพียรไม่ย่อหย่อน
คราวนี้ก็มาเจอปัญหาว่า เอ๊ะ!...ตั้งแต่ไฟบรรลัยกัลป์ล้างโลกเรื่อยมาจนกระทั่งมีอาการขึ้นๆ ลงๆ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสต่อไป บอกว่า อายุมนุษย์จะลดลงๆ จนถึงจุดหนึ่ง
พระภิกษุรูปหนึ่ง บังเกิดความพอใจสตรีนางหนึ่ง จิตใจจึงร้อนรุ่มกระวนกระวายเหมือนถูกไฟแผดเผา

เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

คุณธรรมของคุณยายที่จะพาพวกเราทั้งหลาย เคี่ยวเข็ญพวกเราทุกๆ คนไปสู่หนทางพระนิพพาน ไปสู่หนทางที่สุดแห่งธรรม
การทำงานทุกอย่างท่านจะเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัย แม้ท่านเข้มงวดมาก แต่ลูกหลานก็ชอบที่จะเข้าใกล้ท่าน เพื่อจะได้ฟังธรรมะ
คุณยายมาให้ทั้งความรู้ ให้ทั้งธรรมะ แล้วก็มาให้ทั้งบุญกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ความเป็นอยู่ของพวกเราสมัยนั้นจึงอบอุ่น
ในใจลึกๆ คุณยายนึกว่า สักวันหนึ่ง เมื่อทีมงานของเรามาพร้อม เราจะสร้างวัดให้ใหญ่ ให้สวยที่สุด สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ
 สมัยก่อนแม้แต่จานข้าวของคุณยาย ดูเหมือนจะเป็นจานที่เขาแถมมากับผงซักฟอกที่ซี้อมา
ทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย่นี่ เป็นสิ่งที่สุดประเสริฐแล้ว โชคดี แล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.018125800291697 Mins