กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
ในฐานะที่พ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิด เป็นต้นแบบให้เราได้รูปร่าง เป็นคนอีกทั้งยังได้เลี้ยงดูอุ้มชูเรามา
เราได้ถวายน้ำมันสำหรับทาเท้า ในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐเเล้ว
ที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้น
ปัญญาดับ
เมื่อเรารู้แล้วว่าการเกิดเป็นคนนั้นยาก กว่าจะได้เกิดจะต้องสร้างสมบุญมากพอ เพราะฉะนั้น เมื่อเราได้เกิดมาเป็นคนแล้ว ก็ควร เร่งสร้างสมบุญไว้
อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ผู้ใดพึงทำลายประโยชน์ของเรา ด้วยการกล่าวเท็จ
แห่งความบริสุทธิ์
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังทางที่ยังไม่เกิด ให้เกิด
พ่อแม่ต้องรีบสอนความจริงที่ต้องรีบรู้ และพาลูกปฏิบัติ ตามความจริงนั้น จนลูกเป็นผู้มีนิสัยรักการทำความสะอาด รักการจัดระเบียบ โดยทำอย่างอารมณ์ดี ทำถูกวิธี ทำทันที และ ทำสม่ำเสมอ
จากวารสาร “ความรู้คือประทีป” ฉบับหนึ่ง ปรากฏมีบทความเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ตอนหนึ่งได้ กล่าวถึงพระพรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ (ต้นตระกูล เทวกุล)
พ่อแม่ต้องรีบสอนความจริงที่ต้องรีบรู้ และพาลูกปฏิบัติ ตามความจริงนั้น จนลูกเป็นผู้มีนิสัยรักการทำความสะอาด รัก การจัดระเบียบ โดยทำอย่างอารมณ์ดี ทำถูกวิธี ทำทันที และ ทำสม่ำเสมอ โดยพ่อแม่พาลูกปฏิบัติตามความจริง ดังนี้  
โอกาสแสดงกตัญญูกตเวที และประกาศเกียรติคุณของผู้มีพระคุณ โดยทั่วไปพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่อยู่ในสมณเพศ ท่านจะไม่จัดงานวันเกิดของตัวท่านเอง แต่มักจะมี ผู้อื่นจัดให้ ถ้าลูกจัดงานวันเกิดให้พ่อแม่ หรือลูกศิษย์จัดงานวันเกิดให้ครูบาอาจารย์

ดอกไม้ ถือเป็นหนึ่งในวัตถุทาน ๑๐ ประการ ที่ควรค่าแก่การนำมาบูชาพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หากศึกษาข้อมูลในพระไตรปิฎก ในมหาปรินิพพานสูตร ตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน เหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายต่างเอา ดอกไม้ของหอมมาบูชาพระพุทธองค์
บุญรัตนบุปผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ก็คือ บุญจากการปลูกต้นไม้นานาพรรณที่มีดอกหลากสี หลายชนิด สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อย ๆ เพื่อน้อมนำมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์
คำเต็มของคำว่าสมาธินั้น คือ สัมมาสมาธิ สัมมา แปลว่า ถูกต้อง สัมมาสมาธิหรือสมาธิที่ถูกต้อง หมายถึง การทำให้ใจสงบ ให้หยุด ให้นิ่ง ให้วางอยู่ภายในตัว
พิธีจุดประทีปแปรอักษรภาพที่ใช้ดวงประทีปเป็นจำนวนมากถึง ๒๕๖,๔๗๗ ดวง ในการแปรภาพจำลองแผนที่ทั่วทั้งโลกมาบรรจุรวมลงไว้ในที่แห่งเดียวกัน ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
มีคนถามมาเยอะมาก หลังจากการจุดประทีปแปรอักษรภาพ ณ วัดพระธรรมกาย ถูกบันทึกลงในกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ซึ่งคำถามต่าง ๆ ประเดประดังเข้ามาว่า...คิดอย่างไร..ทำไมถึงจุด ? ทำไมต้องแปรอักษรเป็นรูปแผนที่โลก ?
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี วัดพระธรรมกาย มอบอาหาร ๕,๖๐๐ ชุด ชุดเครื่องนอนสนับสนุนแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด -๑๙ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้นำอาหารปรุงสุกใหม่พร้อมรับประทาน มามอบช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับกองทัพบก บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมมอบอาหารกล่อง
ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบข้าวสารและฟักทอง  เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง จังหวัดระนอง จัดสวดมนต์และนั่งสมาธิออนไลน์ผ่านระบบซูม
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย   ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และ พิธีถวายคิลานเภสัช 
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

ในการสวดเจริญพระพุทธมนต์ มีธรรมเนียมอยู่ว่า ก่อนจะสวดมนต์บทสำคัญๆ จะมีบทขัดก่อน
อสัปปุริสทาน คือ ทานของอสัตบุรุษ (อสัตบุรุษ คือ คนไม่ดี ไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิต)
องค์ของการให้ หรือเรียกว่า ทานสมบัติ ที่จะทำให้ทานนั้นได้บุญมาก ผูไห้จะต้องทำให้ครบด้วยองค์ทั้ง ๓ คือ
ทานแบ่งตามวัตถุ คือ สิ่งของที่จะให้ มี ๒ ประเภทคือ ๓.๑) อามิสทาน การให้อามิส คือ การให้วัตถุสิ่งของต่างๆ เป็นทาน
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.13542340199153 Mins