กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ พึงทราบว่าเป็นสัตบุรุษ คือ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ พึงทราบว่าเป็นอสัตบุรุษ คือ
 การเข้าถึงหรือรู้ความจริงของทุกสรรพสิ่ง มนุษย์ไม่อาจทำได้ ด้วยตนเองทันทีตั้งแต่เกิด ต่อเมื่อได้กัลยาณมิตรเมตตาช่วยชี้ทางถูก ให้แต่ละเรื่อง แต่ละสิ่ง และตนเองก็ตั้งใจฝึกตัวให้ใจใสตามท่าน
สิ่งแวดล้อม คือ สิ่งภายนอกตัวเราที่มีผลต่อการดำรงชีวิต ทั้งโลกมีสิ่งแวดล้อม ๕ ที่ทุกคนต้องร่วมมือดูแลรักษาให้สะอาด และเป็นระเบียบ เพื่อเป็นที่อยู่ที่พึ่งให้ชีวิตดำรงอยู่เป็นสุข ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดง ดังภาพที่ ๘
ก็ต่อเมื่อท่านตายไปเเล้ว
เราไม่ห่างจากธรรมะ
most economical, and most beneficial way
พระพุทธองค์ตรัสตอบนายเกสี สารถีฝึกม้า ถึงวิธีการฝึก
สัตว์ทั้งหลายผู้ยืนยันว่าไม่มีโรคทางกาย ตลอดเวลา ๑ ปี ก็มี
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เเล บุคคลเปรียบด้วยวลาหก (เมฆฝน) ๔ จำพวก
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับนายบ้านนามว่าอสิพันธกบุตร

การสร้างเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์นั้น สร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และที่สำคัญเจดีย์นี้สร้างขึ้นในวาระ ๔๘ ปี หรือครบ ๔ รอบ แห่งการสร้างวัดพระธรรมกาย
เจดีย์นี้ถือเป็นเจดีย์ถาวรทรงดอกบัวแห่งแรกของวัดพระธรรมกายที่สร้างขึ้นกลางน้ำ ซึ่งการสร้างกลางน้ำนี้เป็นโจทย์ยากข้อหนึ่งที่ทีมงานจะต้องใช้เทคนิคหลายอย่างมาใช้ในการก่อสร้างองค์เจดีย์แห่งนี้ให้สําเร็จตามเวลาที่กําหนด
ในอดีตชาติ พระพากุลเถระเคยสร้างบุญใหญ่ โดยการปฏิสังขรณ์บำรุงวัดในสมัยพระกัสสปพุทธเจ้า ด้วยอานิสงส์ผลบุญส่งผลให้ท่านมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัย ๔ โดยไม่ขัดสนขาดแคลนเลย
เดิมทีเดียวก่อนบวชสามเณรไม่ได้เป็นเด็กดีอย่างที่คิดหรอกครับ เพราะสามเณรติดเกมมาก เล่นเกมวันละ ๕-๑๕ ชม. เลยทีเดียว แต่หลังจากที่สามเณรเข้ามาบวชแล้ว ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมาก ต้องขยันกว่าเดิมมาก ต้องตื่นแต่เช้า เล่นเกมก็ไม่ได้ ต้องตั้งใจท่องบาลีเพื่อให้สอบได้
ช่วงวิกฤตโควิด หลายคนบ่นว่าไม่ค่อยได้ไปวัดเลย รู้สึกคิดถึงวัดบ้างไม่ได้ไปทำบุญบ้าง แต่ปัญหานี้จะหมดไป เมื่อทุกท่านร่วมกิจกรรมบุญทุกบุญผ่านทาง Online โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom
ในชีวิตประจำวัน กฎแห่งกรรมมีผลกระทำกับเราตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ว่าดีชั่วเป็นอย่างไร ทันทีที่ทำกรรม ผลหรือวิบากกรรมก็ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีผลต่อชีวิตของเราในอนาคตทันที การประกอบอาชีพของเราทำให้ต้องทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งบ่อยครั้งจนกลายเป็นนิสัยเกิดเป็นบุญเป็นบาปขึ้นมา

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3,290,000,000 จบเนื่องในวันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน 5 ออนไลน์
วัดพระธรรมกายนางาโน่  ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และพิธีบุพเปตพลี
วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายกองบุญยารักษาโรค ผ่านระบบซูม
คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายโตเกียว ได้เมตตาไปเป็นเนื้อนาบุญรับบิณฑบาตบริเวณหน้าหมู่บ้านชาวญี่ปุ่นท้องถิ่น จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนส่วนบุญกุศลแด่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันพระ

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

ปฐมเทศนาที่ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ นี้ มีชื่อปรากฏในพระไตรปิฎกว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร'' การที่พระสัทธรรมเทศนาสูตรนี้
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกโดยลำดับ ถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี แล้วได้เสด็จไปทางที่ภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่
เรื่องอาฬารดาบสกาลามโคตร ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริว่า “เราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอ ใครจักรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลัน”
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงรับคำทูลอาราธนาของพรหม เเละเพราะอาศัยพระกรุณา
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.031099617481232 Mins