การมีความเคารพในพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า หมายถึงการศึกษาค้นหาแก่นแท้แห่งคุณความดี คือพระพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ถูกต้อง
...อ่านต่อ
   ในสมัยพุทธกาล ในกรุงราชคฤห์มีเศรษฐีอยู่หลายคน ในบรรดาเศรษฐีเหล่านั้น มีอยู่คนหนึ่ง คือ ชฎิลเศรษฐี มีภูเขาทองสูงประมาณ ๘๐ ศอก
...อ่านต่อ
  อนึ่ง สำหรับบุคคลที่มีโอกาสสร้างบุญกุศลกับพระพุทธเจ้า หรือพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ตาม วิบากแห่งกุศลกรรมนั้นจะยิ่งใหญ่สุดจะนับจะประมาณชนิดที่เรียกว่า “เหลือเชื่อ”
...อ่านต่อ
จากธรรมบรรยายที่ผ่านมา ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า มีอยู่มากมายสุดจะนับจะประมาณ
...อ่านต่อ
เพื่อให้เห็นพระพุทธคุณได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปในอีกแง่มุม จึงขอ นำเสนอความหมายของ “ตถาคต” ให้ได้ศึกษากัน
...อ่านต่อ
ธรรม ๕ ประการ ที่ทำให้พุทธสาวกเคารพพระพุทธองค์อย่างยิ่ง ๕) ทรงสอนวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตผล
...อ่านต่อ
ธรรม ๕ ประการ ที่ทำให้พุทธสาวกเคารพพระพุทธองค์อย่างยิ่ง ๔) ทรงไขปัญหาอริยสัจ ๔
...อ่านต่อ
อธิปัญญา แปลว่า ปัญญายิ่ง หมายถึง สัมมาทิฏฐิในองค์ โลกุตตรมรรค เป็นปัญญาที่พิจารณาเข้าใจสังขารตามความเป็น จริง
...อ่านต่อ
ญาณทัสสนะ หมายถึง การเห็นและรู้อย่างแจ่มแจ้งตรงตามความเป็นจริง เป็นการเห็นด้วยญาณอันเกิดจากจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยสมาธิ มิใช่เห็นด้วยตาธรรมดา (มังสจักษุ)
...อ่านต่อ
สำหรับธรรม ๕ ประการ อันเป็นเหตุให้พุทธสาวกเคารพบูชา  พระพุทธองค์เป็นอย่างยิ่งนั้น อาจจะขยายความโดยย่อได้ดังนี้
...อ่านต่อ
สมัยหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ เวฬุวัน  เช้าวันหนึ่งขณะที่เสด็จออกบิณฑบาต ทรงมีพระดำริว่า ยังเช้ามาก จึงทรงแวะไปเยี่ยมเยียนสกุลุทายิปริพาชก ณ อารามของเหล่าปริพาชก
...อ่านต่อ
สาวกทั้งปวงต่างเคารพพระพุทธองค์อย่างยิ่ง ในสมัยพุทธกาล มีสมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าลัทธิ เป็นคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักดีในสังคมจำนวนมากมาย
...อ่านต่อ
จุดมุ่งหมายสำคัญที่คนเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธทุกคน ต้องมีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพื่อให้เรา
...อ่านต่อ
คำว่า “พระพุทธเจ้า” ในที่นี้หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผู้เป็นพระบรมศาสดา หรือพระบรมครู (ผู้ควรเคารพยิ่ง) ของมนุษย์  และเทวาทั้งหลาย
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเหตุที่ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมและเจริญไว้ในกิมมิลสูตร* ดังนี้
...อ่านต่อ
สมัยหนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ เมืองมาตุลา  แคว้นมคธ ได้ตรัสแสดงธรรมเพื่อให้พระภิกษุพิจารณาเห็นความสำคัญ และประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของความเคารพในธรรมว่า
...อ่านต่อ
วัชชีแคว้นเล็กที่แกร่งด้วยความเคารพ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องความมั่นคงของรัฐผูกอยู่กับความเคารพไว้ในวัสสการสูตร
...อ่านต่อ
เนื่องจากคนแต่ละคนต่างก็มีคุณงามความดีอยู่ในตัวมากน้อย ไม่เท่ากัน และคุณงามความดีที่ตนมีก็ไปเกิดประโยชน์ในแต่ละคนไม่เท่ากัน
...อ่านต่อ
เราคงเคยเห็นบางคนเป็นประเภทหน้าไหว้หลังหลอก เช่น ลูกน้องที่ประจบสอพลอ เมื่อเจอผู้บังคับบัญชา ก็ยกมือไหว้ ก้มกราบอย่างงามกิริยาอ่อนช้อย
...อ่านต่อ
ความเคารพมีความสำคัญมาก เพราะเป็นตัวบ่งชี้ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมของประเทศชาติ
...อ่านต่อ
สิ่งที่หนักหนาสาหัสในชีวิตมนุษย์ก็คือ กิเลส ซึ่งเป็นเสมือนโรคร้าย หรือเชื้อร้ายที่คอยกัดกร่อนใจ จนกระทั่งใจหมดคุณภาพในการคิดสร้างสรรค์
...อ่านต่อ


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล