โมกขธรรม แปลว่า ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น ธรรมเป็นเหตุให้พ้น
...อ่านต่อ
เมรุ คือ ที่เผาศพ หลังคาเป็นยอด มีรั้วล้อมรอบ
...อ่านต่อ
มุขปาฐะ ( อ่านว่า มุขะ- มุกขะ) หมายถึงการท่องด้วยปาก
...อ่านต่อ
มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ข้อปฏิบัติอันเป็นกลาง ทางสายกลาง
...อ่านต่อ
มหาภูต แปลว่า สิ่งที่เป็นของใหญ่และมีปรากฎชัดเจน
...อ่านต่อ
มหาภิเนษกรม ณ์ แปลว่า การเสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่
...อ่านต่อ
มรรคนายก แปลว่า ผู้นำทาง คือ ผู้นำบุญ ผู้แนะนำทางบุญ
...อ่านต่อ
มตกภัต แปลว่า ภัตเพื่อผู้ตาย อาหารเพื่อผู้ตาย
...อ่านต่อ
ภูต แปลว่า ผู้เกิดแล้ว ผู้เป็นแล้วผู้สำเร็จแล้ว
...อ่านต่อ
ภัต หรือ ภัตร หมายถึงข้าว อาหารของกิน
...อ่านต่อ
ภัตกิจ หมายถึงการฉันภัต
...อ่านต่อ
ภวตัณหา แปลว่า ความอยากในภพ
...อ่านต่อ
พุทธศาสนิกชน แปลว่า คนที่นับถือพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
พุทธศาสนา แปลว่า ศาสนาของพระพุทธเจ้า คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
พุทธศักราช หมายถึงปีนับตั้งแต่ปีพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานมา
...อ่านต่อ
พุทธภาษิต แปลว่า ภาษิตของพระพุทธเจ้า คำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระนามที่ใช้เรียกพระพุทธเจ้าพระนามหนึ่ง
...อ่านต่อ
พรหมจรรย์ หมายถึง การศึกษาปรมัตถ์ การศึกษาพระเวท
...อ่านต่อ
พรรษา แปลว่า ฤดูฝน ปี คือครบรอบ
...อ่านต่อ
พรหมทัณฑ์ ในความหมายเดิมคือ “ ไม้พระพรหม” เป็นศาสตรากายสิทธิ์ชนิดหนึ่ง
...อ่านต่อ
พยาบาท คือความปองร้ายผู้อื่น ความผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร