.....กาลกิริยา (อ่านว่า กาละ-กิริยา หรือ กาน – กิริยา) แปลว่า การกระทำกาละ
...อ่านต่อ
.....กามฉันทะ แปลว่า ความยินดีในกาม ความพอใจในกาม
...อ่านต่อ
.....กาลทาน แปลว่า ทานที่ถวายตามกาลทานที่ทรงอนุญาติให้รับได้ตามกาล
...อ่านต่อ
.....กัลยาณจิต แปลว่า จิตที่ดี จิตที่งดงาม
...อ่านต่อ
.....อกุศล หมายถึง ความชั่ว สิ่งที่ไม่ดี
...อ่านต่อ
.....กัณหปักษ์ แปลว่า ฝ่ายดำ . ส่วนข้างมืด คือ ข้างแรม
...อ่านต่อ
.....อัญเชิญ หมายถึงเชิญด้วยด้วยความเคารพนับถือ
...อ่านต่อ
.....อนุโมทนา หมายถึง การแสดงความชื่นชมยินดี
...อ่านต่อ
.....อบายภูมิ หมายถึง ภูมิหรือดินแดนที่เกิดปราศจากความเจริญ
...อ่านต่อ
...อกุศล หมายถึง ความชั่ว สิ่งที่ไม่ดี
...อ่านต่อ
.....ห่มดอง คือ การห่มผ้าของพระสงฆ์แบบหนึ่ง
...อ่านต่อ
.....อุตริมนุสธรรม หมายถึง ธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์ ธรรมของมนุษย์ผู้ยวดยิ่ง
...อ่านต่อ
....อุบาสก แปลว่า ชายผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย
...อ่านต่อ
.....สาธารณูปการ ในคำวัดหมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัด
...อ่านต่อ
.....สิกขา หมายถึง ข้อที่จะต้องศึกษา
...อ่านต่อ
.....สำรับ โดยปกติใช้เรียกภาชนะสำหรับใส่กับข้าวคาวหวาน
...อ่านต่อ
.....สายสิญจน์ เป็นคำใช้เรียกเส้นด้ายสีขาวยาวๆ
...อ่านต่อ
.....สามหาบ หมายถึง อาหารคาวหวาน ๓ คู่ ถวายพระสงฆ์เมื่อเวลาเก็บอัฐิ
...อ่านต่อ
.....สามเณร แปลว่า เหล่ากอหรือหน่อเนื้อของสมณะ
...อ่านต่อ
.....โลกบาล แปลว่า ผู้รักษาโลกทั้งสี่ทิศ
...อ่านต่อ
.....สัมโมทนียกถา แปลว่า ถ้อยคำอันเป็นที่บันเทิงใจ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร