ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงเป็นแบบฉบับของผู้เพียบพร้อมด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่


เมื่อได้ศึกษาประวัติของพระสัมมาส้มพุทธเจ้าโดยตลอดแล้ว จะเห็นว่า ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน
...อ่านต่อ
เมื่อได้ศึกษาด้วยเหตุผล ด้วยประจักษ์พยานแน่ชัดแล้วว่า ไม่มีศาสดาใด ๆ
...อ่านต่อ
มรดกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากมาย ทั้งที่เป็นคุณธรรมและวัตถุธรรม
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงเผยแผ่พระธรรมคำสอนขัดเกลากิเลส
...อ่านต่อ
พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ตั้งแต่ประกาศพระศาสนาเมื่อพระชนมายุ ๓๙ พรรษา
...อ่านต่อ
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามีพระอรหันต์จำนวนมากแล้ว จึงทรงเรียกประชุมและมอบหมายให้พระอรหันต์
...อ่านต่อ
เมื่อตรัสรู้แล้วก็ประทับเสวยวิมุติสุขอยู่ ๗ สัปดาห์ ในระหว่างที่พระองค์เสวยวิมุติสุข คือ ความสุขอันเกิดจากการ
...อ่านต่อ
เมื่อพระองค์ได้รู้ได้เห็น มีวิชชาเกิดขึ้น เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ พระองค์ก็อาศัยธรรมกาย
...อ่านต่อ
เมื่อบรรลุวิชชาที่หนึ่ง คือ บุพเพนิวาสานุสติญาณแล้ว ก็ทรง บำเพ็ญเพียรต่อไป
...อ่านต่อ
เมื่อความสว่างมากขึ้นๆ ความเห็นหรือญาณทัสสนะก็ชัดขึ้นๆ ทรงใช้ธรรมกายอรหัตพิจารณาถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัย
...อ่านต่อ
เมื่อทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยามาปฏิบัติตามเส้นทางสายกลาง เริ่ม ฉันภัตตาหาร พระวรกายก็แข็งแรงขึ้น
...อ่านต่อ
สรุปได้ว่า ท่านได้พิจารณาเห็นความทุกข์ ความเดือดร้อน ความไม่แน่นอนในโลก
...อ่านต่อ
เจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารยังทรงพิจารณาต่อโปอีกว่า "ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนที่ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องตาย
...อ่านต่อ
ถึงแม้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารจะได้รับการปรนเปรอให้ได้รับความสุขทางโลก เพียบพร้อมด้วยรูป รส
...อ่านต่อ
ดังที่พวกเราทราบกันแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา
...อ่านต่อ
ด้วยอำนาจบุญที่ทำมาดีแล้ว เมื่อจุติลงสู่ครรภ์พระมารดา ลักษณะของท่านก็ไม่เหมือนคนทั่วไป
...อ่านต่อ
มีธรรมดาอยู่ว่า พระโพธิสัตว์เมื่อบารมีเต็มที่แล้ว เทพเทวดาจะอัญเชิญท่านลงมาเกิดในโลกมนุษย์
...อ่านต่อ
ภาวะความเป็นเทพเป็นเทวดาในสวรรค์นั้น เกิดจากการบำเพ็ญบุญ สะสมความดี ขัดเกลากิเลสตามลำดับขั้น
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงสะสมความดีไว้มาก ทรงระลึกชาติและตรัสเล่าไว้ว่า
...อ่านต่อ
ท่านอุปมาดังไฟฟ้าชาร์จใส่แบตเตอรี่ พลังไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่ได้อย่างไร บุญที่เราสร้างก็เก็บไว้ในใจได้อย่างนั้น
...อ่านต่อ
การสะสมคุณความดีจนเกิดเป็นบุญบารมีนั้นหลวงพ่อขออธิบายสั้น ๆ ในเชิงปฏิบัติ ดังนี้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล