วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บวชเพื่อฝึกตนและอุทิศเพื่อบุคคลที่ตนบูชา

สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนทฺสีโล

 

บวชเพื่อฝึกตนและอุทิศเพื่อบุคคลที่ตนบูชา

บวชเพื่อฝึกตนและอุทิศเพื่อบุคคลที่ตนบูชา,เนื้อนาใน,อยู่ในบุญ

     การบวชในพระพุทธศาสนาเป็นการเข้าสู่กระบวนการฝึกฝนอบรมตนเอง เพื่อความสมบูรณ์และถึงพร้อมในที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์ พร้อมกันนี้อานิสงส์แห่งการบวชย่อมบังเกิดขึ้นทั้งแก่ผู้บวชและบุคคลที่ตนเคารพบูชา อันมีบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ เป็นต้นบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายต่างก็ยกย่อง การบวช เพราะเป็นเส้นทางของผู้มุ่งกระทำตนให้สงบ ไม่เบียดเบียน เพ่งพิจารณาตนเอง ไม่เพ่งโทษแต่คนอื่น และได้ศึกษาแก่นแท้ของการมีชีวิต รู้จักดำเนินชีวิตอย่างมีสติ ถูกต้อง อีกทั้งยังได้เรียนรู้เข้าใจในชีวิตที่จะต้องจากโลกไปสักวันใดวันหนึ่ง โดยมีบุญบารมีเป็นเสบียงติดตัวไปหาใช่แบกไปแต่บาปกรรม

 

ปีนี้ กุลบุตรหลากหลายวัยสมัครบวชในหลายโครงการ

        การอบรมศีลธรรมทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติตลอดจนการจัดบรรพชาอุปสมบท เป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับวัดพระธรรมกาย ซึ่งในภาคฤดูร้อนปีนี้มีกุลบุตรวัยต่าง ๆ สมัครใจเข้าบวชหลายโครงการ ดังนี้

 

๑.โครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๖

     เป็นโครงการอบรมเยาวชนวัยเรียนรุ่นเยาว์ อบรมระหว่างวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม -วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย

       เริ่มเข้ารายงานตัวในวันศุกร์ที่ ๓๑มีนาคม ปลงผมวันเสาร์ที่ ๘ เมษายน และเข้าพิธีบรรพชาวันเสาร์ที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

๒.โครงการบรรพชาสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๒

          เป็นโครงการอบรมเยาวชนวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่๑ เมษายน - วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย

     เริ่มเข้ารายงานตัวในวันเสาร์ที่ ๑เมษายน ปลงผมวันเสาร์ที่ ๘ เมษายน และเข้าพิธีบรรพชาวันเสาร์ที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐


๓. โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๕

     โครงการนี้รับสมัครเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๑-๑๓ ปี เข้าบวชเรียนพุทธศาสตร์พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมีการอบรมระหว่างวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม - วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหารัตนวิหารคดทั้งนี้ผู้สมัครบวชจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ก่อนที่จะบรรพชาเพื่อศึกษาเล่าเรียน  ในหลักสูตรที่เหมือนกับโรงเรียนมัธยมทั่วไปแต่มีการเรียนภาษาบาลีตามหลักสูตรของการคณะสงฆ์ไทยด้วย


๔. โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ ๖

    เป็นโครงการอบรมเยาวชนเพื่อเตรียมเข้าศึกษาพระปริยัติธรรม ระยะเวลาอบรมตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน - วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๒๒ วันโดยมีการปฐมนิเทศและพิธีตัดปอยผมในวันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน พิธีบรรพชาวันเสาร์ที่ ๑๕ เมษายน ตักบาตรฉลองสามเณรใหม่วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน และปัจฉิมนิเทศปิดการอบรมวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
 

๕.โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนพ.ศ. ๒๕๖๐

      เป็นโครงการอบรมเยาวชนวัยเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่รอบ ๆ วัดพระธรรมกาย โดยมีพิธีตัดปอยผมและปลงผมในวันอาทิตย์ที่ ๙เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เข้าพิธีบรรพชาวันเสาร์ที่ ๑๕ เมษายน ณ วัดพะยอม อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูวิสิฐพัฒนพิธาน เป็นพระอุปัชฌาย์ ปิดการอบรมวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 

๖.โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ผู้ที่เคยผ่านการอบรมมาแล้วหรือผู้นำบุญ (บูชาธรรม ๗๓ ปี หลวงพ่อธัมมชโย)

       เป็นการอบรมกุลบุตรผู้ตั้งใจบวชเพื่อบูชาธรรมในวาระพิเศษสำหรับผู้ที่เคยบวชมาแล้วและผู้นำบุญ จัดขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ที่๒ เมษายน - วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย

  พิธีบรรพชาจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๕ เมษายน ณ วัดพะยอม พิธีอุปสมบทจัดที่วัดราชโอรสารามฯ กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ ๑๗ และวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน โดยมีพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์
 

๗.โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๕

       เป็นโครงการอบรมเยาวชนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องจนปัจจุบันเป็นรุ่นที่ ๔๕ แล้ว การอบรมเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เข้าพิธีบรรพชาวันเสาร์ที่ ๑๕ เมษายน ณ วัดพะยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุปสมบทวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ที่วัดราชโอรสารามฯกรุงเทพมหานคร โดยมีพระมหาโพธิวงศาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์ สิ้นสุดโครงการในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


๘.โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๖๐

    เป็นโครงการอบรมผู้ที่ต้องการอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยเฉพาะ พิธีอุปสมบทจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ณ วัดมงคลพุการาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระครูมงคลกิจจารักษ์เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์สิ้นสุดการอบรมวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม


๙.โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นพิเศษ

     เป็นโครงการอบรมรุ่นพิเศษสำหรับลูกพระธัมฯ ระยะเวลาในการอบรมเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ ๒๖ เมษายน - วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์อบรมพระมงคลเทพมุนี (สดจนฺทสโร) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีพิธีตัดปอยผมจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่๒๓ เมษายน ณ ลานมยุระ อาคาร ๑๐๐ ปีคุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย

     พิธีบรรพชาจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๕เมษายน ที่อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

    พิธีอุปสมบทจัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๖เมษายน ณ วัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระครูสิริวัฒนวิสุทธิ์เจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง และพระครูอนุกูลปัญญากร รองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง เป็นพระอุปัชฌาย์

      โครงการบรรพชาอุปสมบททุกโครงการนอกจากเป็นบุญกุศลแล้ว ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยพุทธวิธี รวมถึงเป็นการพัฒนาวิถีชีวิตให้ดำเนินไปบนเส้นทางแห่งสัมมาทิฐิ อันจะทำให้เกิดคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นการน้อมนำจิตใจให้สุขสงบ ใสสว่าง บริสุทธิ์ผ่องใส และที่สำคัญ บุญที่เกิดจากการบวชยังจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกแก่ผู้บวชทั้งในภพชาตินี้และภพชาติเบื้องหน้า ขออนุโมทนาสาธุการ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล