วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๓๒ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

ฉบับที่ ๑๓๒ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖
“ภิกษุทั้งหลาย เวลาที่ทรงคุณค่าที่บุคคลให้เป็นไปโดยชอบแล้วย่อมทำให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับ เวลาที่ทรงคุณค่า ๔ อย่าง คือ เวลาฟังธรรมตามกาล เวลาสนทนาธรรมตามกาล เวลาทำความสงบของใจและเวลาพิจารณาธรรมให้เกิดความรู้แจ้ง” (ทุติยกาลสูตร)...อ่านต่อ
การเป็นศิษย์มีครูจึงได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการอบรมสั่งสอนตามแบบฉบับของครูท่านนั้น ๆ การมีครูดี ศิษย์ก็ย่อมได้รับการถ่ายทอดสิ่งดี ๆ จากครูด้วย ซึ่งชาวพุทธถือว่าเป็นบุคคลผู้โชคดีที่มี “ครูผู้เลิศ” ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงส่งว่าเป็น “พระบรมครู” หรือ“พระบรมศาสดา” แห่งชาวโลกทั้งหลาย...อ่านต่อ
เมื่อขบวนอัญเชิญรูปหล่อทองคำเคลื่อนเข้าสู่ภายในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)แล้ว เวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น. พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) นำผู้มีบุญสวดมนต์ นั่งสมาธิ จนกระทั่งใจทุกดวงของมหาชนสงบร่มเย็นดีแล้ว จึงประกอบพิธีกดปุ่มอัญเชิญรูปหล่อทองคำหลวงปู่ขึ้นสู่รัตนบัลลังก์...อ่านต่อ
ในบรรดาประชากรโลกประมาณ ๗,๐๐๐ ล้านคน มีคนที่เป็นเศรษฐีอยู่ไม่มากนัก ทั้ง ๆ ที่ การเป็นเศรษฐีไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็นแต่อย่างใด หากรู้วิธีการ...อ่านต่อ
หมายแห่งสันติสุขอันแท้จริงได้เริ่มต้นขึ้น โดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ส่งหมู่คณะไปบุกเบิกเผยแผ่ธรรมะในทวีปยุโรป เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปรากฏมีศูนย์สาขาต่างประเทศเกิดขึ้น ๒๓ แห่ง ตั้งแต่เหนือจรดใต้ครอบคลุม ๑๐ ประเทศ ในทวีปยุโรป ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ “วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์” ประเทศเบลเยียม...อ่านต่อ
การเจริญพระพุทธมนต์นั้น โบราณาจารย์กล่าวว่าเปรียบเสมือนได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะขณะที่สาธยายมนต์แต่ละบท ผู้สวดย่อมมีกายและวาจาที่บริสุทธิ์ มีจิตใจจดจ่อแน่วแน่อยู่กับบทเจริญพระพุทธมนต์จนจิตมีสมาธิ ใช้สติพิจารณาจนเกิดปัญญา และมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนซาบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยอย่างแนบแน่น...อ่านต่อ
ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาหัวข้อ “วิธีตรวจชำระคัมภีร์ใบลานให้ได้มาตรฐานสากล” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖...อ่านต่อ
การนั่งสมาธินั้นเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมและผลของสมาธิก็เป็นความวิเศษสุดพรรณนา ดังนั้นทุกครั้งที่นั่งสมาธิ นักปฏิบัติเป็นจำนวนมากจึงไม่อาจจะพาตนเองเข้าไปถึงจุดของสมาธิอย่างแท้จริงได้ เพราะติดตรงที่เมื่อเริ่มต้นนั่ง ก็นั่งด้วยความมุ่งหวังหรือความปรารถนาว่า ตนเองจักพบความวิเศษแห่งการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นแสงสว่าง ความเบาสบายหรือองค์พระดวงธรรมผุดซ้อนขยาย...อ่านต่อ
จากผลการวิจัยของโครงการความร่วมมือศึกษาโรคหลอดเลือดหัวใจเอเชีย (InterASIA) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ พบว่า คนไทยมีค่าโคเลสเตอรอลในเลือดเฉลี่ย๒๑๕ มก./ดล. ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงเกินความพอดีและ ๓๙.๘ เปอร์เซ็นต์ ของกลุ่มตัวอย่างมีโคเลสเตอรอลเกิน ๒๔๐ มก./ดล. ทั้งนี้เป็นเพราะการรับประทานอาหารอย่างไม่ระมัดระวังและขาดการออกกำลังกาย...อ่านต่อ
แท้ที่จริงนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิได้ทรงตรัสรู้เฉพาะเรื่องอริยสัจ ๔ เท่านั้น แต่ยังทรงตรัสรู้ธรรมอื่น ๆ อีกมากมายมหาศาล แต่เนื่องด้วยพระองค์ทรงถูกจำกัดด้วยเวลาของอายุสังขารเพียงแค่ ๘๐ ปีเท่านั้น...อ่านต่อ
เมื่อวันแรกที่หลวงพ่อไปพบคุณยาย วันนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวช หลวงพ่อตัดสินใจเลือกคุณยายเป็นครูบาอาจารย์ ก็เพราะการรักษาความสะอาดของท่าน ที่สะท้อนถึงคำว่า “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” อย่างชัดเจน คำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานี้ หลวงพ่อได้ยินมาตั้งแต่เด็ก แต่ว่าไม่เข้าใจลึกซึ้งมากนัก เพราะยังขาดต้นแบบอย่างคุณยาย...อ่านต่อ
ผู้มีบุญทั้งหลาย... พระพุทธมนต์เป็นพระปริตรเครื่องต้านทานให้ปราศจากทุกข์ โศก โรคภัย อัคคีภัย โจรภัย ภัยร้ายทุกชนิดไม่มากล้ำกราย ให้ท่านทั้งหลายตั้งใจเงี่ยโสตสดับฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ด้วยจิตเลื่อมใส และทำใจให้เป็นสมาธิ สิริมงคล โชค ลาภ วาสนา จะได้บังเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายสืบไป...อ่านต่อ
ถ้าทำได้เราจะผ่านวิกฤตไปได้อย่างสบาย ๆ คำว่าลดรายจ่ายนั้น ถ้าจะเปรียบเหมือนต้นไม้ก็คือ เราต้องทำตัวเองให้เป็นต้นไม้ที่กินน้ำน้อย ถ้าทำตัวเป็นต้นไม้ใหญ่ที่กินน้ำมากช่วงฝนฟ้าตกตามฤูดกาลเราก็อยู่ได้ แต่ถ้าไปเจอฝนแล้งบางทก็ตาย แต่ถ้ากินน้ำน้อยแล้ว ป้องกันการระเหยได้ดี ฝนไม่ตกเป็นปีบางทียังอยู่ได้ตัวเราเองเช่นเดียวกัน...อ่านต่อ
คุณพ่อเป็นคนจีนเดินทางมาตั้งรกรากที่จังหวัดสระบุรี ประกอบอาชีพทำโรงฆ่าสัตว์ (หมู-วัว-ควาย) และทำโรงสีข้าวด้ว...อ่านต่อ
เวลาว่างในความต้องการของคนเราว่า แท้จริงแล้วคนเราเกิดมาเพื่อแสวงหาความว่าง เพราะความว่างทำ?ให้เกิดความบริสุทธิ์ และความบริสุทธิ์นี่เองที่ทำให้ใจหยุด เมื่อใจหยุดแล้วเราก็สามารถเดินทางเข้าสู่เส้นทางภายในไปพบที่พึ่งที่แท้จริงได้...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ