พระภิกษุรูปหนึ่ง บังเกิดความพอใจสตรีนางหนึ่ง จิตใจจึงร้อนรุ่มกระวนกระวายเหมือนถูกไฟแผดเผา
...อ่านต่อ
อุบาสกผู้หนึ่ง ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว บังเกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยยิ่งนัก
...อ่านต่อ
ในสมัยพุทธกาล ขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับ ณ เชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี
...อ่านต่อ
ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระบรมศาสดาประทับ ณ เชตวันมหาวิหาร ได้ทรงทราบว่ามี
...อ่านต่อ
.....ครั้งหนึ่ง เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับ ณ เชตวันมหาวิหาร ทรงทราบว่าพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นคนว่านอนสอนยาก จึงตรัสเรียกพระภิกษุรูปนั้นมาซักถาม ครั้งภิกษุรูปนั้นยอมรับแล้ว พระบรมศาสดาจึงทรงตำหนิแล้วทรงระลึกชาติแต่หนหลังด้วยบุพพเพนิวาสานุสติญาณ ทรงนำ เภริวาทชาดก มาตรัสเล่าดังนี้
...อ่านต่อ
ครึ่งหนึ่งในสมัยพุทธกาล เจ้าของสวยผลไม้ซึ่งมีฐานะดีคนหนึ่ง ได้กราบทูลอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
ในสมัยพุทธกาล ขณะเมื่อพระบรมศาสดาประทับ ณ เชตวันมหาวิหาร ทรงทราบว่า ในเวลานั้นมีภิกษุรูปหนึ่ง
...อ่านต่อ
คหบดีบ้านนอกผู้หนึ่ง ได้ไปสู่ขอหญิงสาวชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งให้บุตรชาย โดยตกลงนัดวันไปรับตัวเจ้าสาวกับทาง
...อ่านต่อ
ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล มีพระภิกษุรูปหนึ่งมีนิสัยดื้อรั้นว่ายากสอนยาก จนกระทั่งเพื่อนพระภิกษุต่างเอือมระอาที่จะว่า
...อ่านต่อ
ในสมัยพุทธกาล ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมีหญิงรับใช้คนหนึ่งชื่อ โรหิณี นางได้ฆ่ามารดาตายด้วยสากตำข้าว
...อ่านต่อ
.เพื่อนคนหนึ่งของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นพ่อค้าเหล้า มีฝีมือเป็นเลิศในการผสมเหล้า
...อ่านต่อ
ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล ณ นครสาวัตถี มีนักเลงขี้เหล้ากลุ่มหนึ่ง นั่งล้อมวงดื่มเหล้าเมาเป็นอาจิณ
...อ่านต่อ
.ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับ ณ เชตวันมหาวิหาร ได้ทรงทราบว่าในเวลานั้น
...อ่านต่อ
.ในสมัยพุทธกาล นับแต่พระบรมศาสดาทรงตรัสรู้ พระพุทธองค์ทรงเสด็จจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังที่ต่างๆ
...อ่านต่อ
ครั้งพุทธกาลชายผู้หนึ่งได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาแล้ว เกิดความเลื่อมจึงทูลขออุปสมบท บวชแล้วมีกิริยางามและ
...อ่านต่อ
ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล ขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับ ณ เวฬุวันมหาวิหาร พระพุทธองค์ได้สดับคำปรารภของ
...อ่านต่อ
นับตั้งแต่วันตรัสรู้เป็นต้นมา พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกประกาศพระศาสนา
...อ่านต่อ
ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล มีพระภิกษุรูปหนึ่งมีนิสัยดื้อรั้นว่ายากสอนยาก จนกระทั่งเพื่อนพระภิกษุต่าง
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ เสด็จจาริกไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในแคว้นโกศล
...อ่านต่อ
ชายผู้หนึ่งได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว บังเกิดความศรัทธาเลื่อมใส จึงขออนุญาตภรรยาบวชในพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
กรุงกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นดินแดนของพระญาติฝ่ายพระราชบิดา และกรุงเทวทหะซึ่งเป็นดินแดนของพระญาติฝ่ายพระราช
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล