พึงน้อมนึกถึงเรื่องสําคัญที่จะตัดสินใจนั้น นํามาพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งทางได้และทางเสีย
...อ่านต่อ
ชาวพุทธนิยมเข้าห้องพระ หรือไปที่บูชาพระจุดเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย ทําจิตใจให้สงบ
...อ่านต่อ
ท่านบุรพาจารย์ได้สอนไว้ว่า ก่อนนอนเวลาค่ำคืนทุกครั้ง ให้เสกหมอนด้วยคาถา
...อ่านต่อ
พึงตั้งใจน้อมระถึกถึงพระคุณของบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าของตนกล่าวคือ ท่านเป็นผู้ได้ให้กําเนิดแก่ตนมา
...อ่านต่อ
ชาวพุทธก่อนที่จะพักผ่อนหลับนอนประจําวัน นิยมสวดมนต์ก่อนนอน เป็นภารกิจสุดท้ายประจําวัน
...อ่านต่อ
ทุกวันชาวพุทธทั้งหลายผู้เคร่งต่อศาสนาย่อมนิยมเช้าห้องพระ หรือไปที่บูชาพระนั่งคุกเข่า จุดเครื่องสักการบูชาพระ
...อ่านต่อ
ชาวพุทธนิยมเคารพสักการบูชาพระรัตนตรัยเป็นประจํา วันละ ๒ ครั้ง เป็นอย่างน้อย
...อ่านต่อ
ที่บูชาพระนั้น นิยมตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพราะเป็นทิศที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ
...อ่านต่อ
เครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัยนั่น ชาวพุทธไทยเรานิยมนํามาบูชาเป็นประจําเสมอ ในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
พระพุทธรูปปางมารวิชัย คือ พระพุทธรูปแบบทรงชนะพญามาร นิยมกันว่า เป็นพระพุทธรูปที่ป้องกันภยันตราย
...อ่านต่อ
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ผู้นับถือพระพุทธศาสนานิยมจัดที่บูชาพระรัตนตรัยไว้ประจําบ้านเรือน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร