พระรัตนตรัย เป็นทั้งที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย


รัตนสูตร เป็นพระสูตรที่พระอานนท์เถระเรียนจากพระพุทธองค์โดยตรง เพื่อใช้สวดขจัดปัดเป่าภัยพิบัติร้ายแรงทั้งหลาย
...อ่านต่อ
พระดำรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย (คนผู้เจริญเมตตาภาวนาเป็นประจำ) หวังได้แน่นอน (ที่จะรับ) อานิสงส์ ๑๑ ประการ
...อ่านต่อ
กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมาฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ
...อ่านต่อ
พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง,ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 
...อ่านต่อ
อะนุตตะรัง อะภิสัมโพธิง สัมพุชฌิตวา ตะถาคะโต ปะฐะมัง ยัง อะเทเสสิ ธัมมะจักกัง อะนุตตะรัง
...อ่านต่อ
เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง  วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเย ฯ ตัตระ โข
...อ่านต่อ
คาถาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
...อ่านต่อ
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
...อ่านต่อ
ยะถาปิ เสลา วิปุลา นะภัง อาหัจจะ ปัพพะตา, สะมันตา อะนุปะริเยยยุง นิปโปเถนตา จะตุททิสา
...อ่านต่อ
ยันทานิ เม กะตัง ปุญญัง เตนาเนนุททิเสนะ จะ, ขิปปัง สัจฉิกะเรยยาหัง ธัมเม โลกุตตะเร นะวะ
...อ่านต่อ
กะตะโม จะ ภิกขะเว ปะฏิจจะสะมุปปาโท ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ก็ปฏิจจสมุปบาท, เป็นอย่างไรเล่า
...อ่านต่อ
เอวัง สวากขาโต ภิกขะเว มะยา ธัมโม  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ธรรม, เป็นธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว, อย่างนี้
...อ่านต่อ
อานาปานะสะติ ภิกขะเว ภาวิตา พะหุลีกะตา  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อานาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้ว
...อ่านต่อ
หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, บัดนี้, เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า
...อ่านต่อ
อะเนกะชาติสังสารัง สันธาวิสสัง อะนิพพิสัง  เมื่อเรายังไม่พบญาณ, ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติ
...อ่านต่อ
สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง  การไม่ทำบาปทั้งปวง
...อ่านต่อ
เย จะ อะตีตา สัมพุทธา เย จะ พุทธา อะนาคะตา
...อ่านต่อ
อะตีตัง นานวาคะเมยยะ นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง  บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัย
...อ่านต่อ
โย ทัณเฑนะ อทัณเฑสุ  อัปปะทุฏเฐสุ ทุสสะติ ทะสันนะมัญญะตะรัง ฐานัง
...อ่านต่อ
ภารา หะเว ปัญจักขันธา, ภาระหาโร จะ ปุคคะโล,
...อ่านต่อ
สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล