หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระสาวกได้รวบรวมคำสอนของพระองค์ไว้เป็นหมวดหมู่
...อ่านต่อ
http://www.kalyanamitra.org/th/images/dailydhamma/2557/article_a03/570428_40001s.jpg
...อ่านต่อ
กุลุปกะ แปลว่า ผู้เข้าถึงสกุล
...อ่านต่อ
กาสาวพัสตร์ แปลว่า ผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาดเป็นคำเรียกผ้าที่พระสงฆ์ใช้นุ่งห่ม
...อ่านต่อ
กาลิก แปลว่า ประกอบด้วยกาลเวลาขึ้นอยู่กับกาลเวลา
...อ่านต่อ
กัลปนา แปลว่า เจาะจงให้ ใช้ในความหมาย ๒
...อ่านต่อ
กัปปิยะ หมายถึง สิ่งของเครื่องใช้ที่สมควรแก่สมณะคือพระภิกษุสามเณร เป็นสิ่งของที่พระภิกษุสามเณรบริโภคใช้สอยได้ ไม่ผิดพระวินัย เรียกชื่อเต็มว่า กัปปิยภัณฑ์ ได้แก่ ปัจจัย ๔ คือ ผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค
...อ่านต่อ
กัณฑ์เทศน์ คือ สิ่งของหรือไทยธรรมสำหรับถวายพระเทศน์
...อ่านต่อ
กัณฑ์ หมายถึง เรื่องหนึ่ง ตอนหนึ่ง หมวดหนึ่ง ปกติใช้กับการเทศน์
...อ่านต่อ
กสิณ เป็นชื่อของวัตถุหรือเครื่องหมายสำหรับเพ่งหรือยึดหน่วงใจไว้เวลาทำกรรมฐาน
...อ่านต่อ
กลด คือร่มขนาดใหญ่ มีด้ามยาวถอดเก็บได้ ที่ชายร่มมีผ้ามุ้งเย็บติดโดยรอบ
...อ่านต่อ
กฐินหลวง คือกฐินที่ทอดถวายแก่สงฆ์ผู้จำพรรษาในวัดหลวง แบ่งเป็น 2 ประเภท
...อ่านต่อ
กรรม แปลว่า การกระทำ เป็นคำกลางๆ ยังไม่บ่งว่าเป็นการกระทำที่ดีหรือชั่ว
...อ่านต่อ
ตักบาตร หมายความว่า เอาของใส่บาตรพระ วางของลงในบาตรพระ
...อ่านต่อ
กัลปนา แปลว่า เจาะจงให้ ใช้ในความหมาย ๒ อย่าง
...อ่านต่อ
อภัพบุคคล แปลว่า คนไม่สมควร คนไม่เหมาะสม
...อ่านต่อ
วิบาก แปลว่า ผล , ผลิตผล ผลที่เกิดขึ้น
...อ่านต่อ
ศูทร เป็นชื่อของวรรณะหรือชนชั้นที่ 4
...อ่านต่อ
กฐินราษฎร์ คือกฐินที่ราษฎร์หรือชาวบ้านทั่วไปจัดการทอดกันเองที่วัดราษฎร์
...อ่านต่อ
กฐินต้น คือกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปถวาย
...อ่านต่อ
ศูทร เป็นชื่อของวรรณะหรือชนชั้นที่ 4
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร