วัฒนธรรมชาวพุทธ มารยาท การดูแลสุขภาพ พิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
:: วัฒนธรรมชาวพุทธ มารยาท การดูแลสุขภาพ พิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ::

วัฒนธรรมชาวพุทธ "ฉบับทางก้าวหน้า" ลำดับเรื่อง : พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

การอาบน้ำ ขั้นตอนการอาบน้ำ ๑. เตรียมเสื้อผ้า (เปลี่ยน) และ อุปกรณ์การอาบน้ำให้พร้อม ๒. เปิดน้ำใส่ถังประมาณครึ่งถัง...อ่านต่อ
วัฒนธรรมการใช้ปัจจัย ๔ ในชีวิตประจำวัน การใช้อาคารสถานที่ ศาสนพิธี ศาสนพิธีต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา ศาสนพิธีต่าง ๆ...อ่านต่อ
วัฒนธรรมการใช้และการดูแลรักษาปัจจัย ๔ ๑. สัพพาสวสังวรสูตร เล่มที่ ๑๒ หน้า ๑๒-๒๐ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่พระพุทธองค์ตรัสสอนภิกษุให้ใช้ปัจจัย ๔...อ่านต่อ
การไปรดน้ำศพ ๑. แต่งกายไว้ทุกข์ตามความนิยมของสังคมท้องถิ่นนั้น ๆ ๒. การรดน้ำศพถือสืบกันมาว่า ไปขอขมาโทษ เพื่อจะได้ไม่มีเวรภัยต่อกัน...อ่านต่อ
พุทธศาสนิกชนนิยมทำบุญตักบาตรไปวัดฟังพระธรรมเทศนา ส่วนทางวัดก็มีการจัดประทีป ธูป เทียน เป็นเครื่องบูชา บางวัดก็เทศน์ตลอดรุ่ง บางวัดก็จุดมาฆประทีปบูชาพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งใหญ่...อ่านต่อ
วิธีถือด้ามเทียนชนวน (ดังรูป) นิยมถือด้วยมือขวาหรือสองมือ โดยหงายมือ นิ้วทั้ง 4 ของมือทั้งสองรองรับด้ามเทียนชนวน หัวแม่มือจับอยู่เบื้องบนของด้ามเทียน...อ่านต่อ
การทำบุญบำเพ็ญกุศลถือว่าเป็นงานมงคล อันมีองค์พระปฏิมากรหรือพระพุทธรูปองค์แทนของพระพุทธเจ้าเป็นประธาน พระพุทธรูปนั้นจึงควรตั้งประดิษฐานบนโต๊ะบูชาที่มีระดังสูงพอสมควร...อ่านต่อ
มีมาก่อนพุทธกาล การกรวดน้ำในงานบุญ เป็นการอุทิศแผ่ส่วนกุศลที่ตนบำเพ็ญแล้วนั้น ส่งไปให้แก่บุรพชนตลอดจนสรรพสัตว์...อ่านต่อ
การประเคน หมายถึง การมอบให้ด้วยความเคารพ ใช้ปฏิบัติต่อพระสงฆ์...อ่านต่อ
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่กันเป็นกลุ่ม เป็นเผ่า เป็นชนชาติ ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาทั้งทางกาย วาจา และใจ ถ้าหากไม่สามารถจะบริหารความสัมพันธ์กันได้แล้ว...อ่านต่อ
การรับประทานอาหารไม่เพียงแต่เพื่อให้อิ่มท้องเท่านั้น หากแต่ยังเป็นเวลาที่สมาชิกในบ้านในครอบครัว หรือองค์กรเพื่อนสนิทมิตรสหายได้อยู่พร้อมหน้ากัน จึงควรมีข้อควรสนใจ ดังนี้...อ่านต่อ
อุบาสก นิยมนั่งคุกเข่าหรือนั่งพับเพียบ ประนมมือเยื้องด้านใดด้านหนึ่งพอประมาณ สนทนากับพระภิกษุเพื่อแสดงถึงความเคารพ หากกรณีจำเป็นเร่งด่วน เช่น ต้องการรายงานเรื่องต่าง ๆ...อ่านต่อ
ระเบียบปฏิบัติการแสดงความเคารพพระสงฆ์ การลุกขึ้นยืนรับพระสงฆ์ คำพูดกับพระธรรมทั่วไป ไม่รู้จักไม่ทราบสมณศักดิ์ควรใช้คำพูดกลาง ๆ...อ่านต่อ
เป็นการแสดงความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนสูงสุดกว่า กิริยาอาการแสดงความเคารพทั้งหลายทั้งในทางโลก และทางธรรม การกราบพระรัตนตรัย นิยมกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ซึ่งประกอบด้วยองค์ ๕ ครั้ง...อ่านต่อ
การประนมมือ (อัญชลี) นิยมใช้แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ในเวลาฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ สวดพระอภิธรรม ฟังพระธรรมเทศนา เป็นต้น...อ่านต่อ
มารยาทหมายถึง ระเบียบแบบแผน หรือขอบเขตอันเป็นข้อจำกัดที่บุคคลพึงประพฤติปฏิบัติเพื่อความสงบสุขทั้งแก่ตนเอง และส่วนรวมมารยาทนั้นมุ่งการประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดขึ้นทางกาย...อ่านต่อ
คุณลักษณะของคนไข้ที่หมอต้องการ ในทางพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ใน ปฐมอุปัฏฐากสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต...อ่านต่อ
การแปรงฟัน การเลือกใช้อุปกรณ์ แปรงสีฟัน ๑. ขนแปรงควรนิ่ม ปลายมนจะได้ไม่ระคายเคืองต่อเหงือก ๒. แปรงสีฟันไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป จะเกิดอันตรายต่อเหงือก และฟัน ทั้งยังทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึง...อ่านต่อ
๑. รับประทานอาหาร อย่างถูกต้องเหมาะสม อาหารเช้า สำคัญมากเพราะช่วงเช้าร่างกายขาดน้ำตาล ถ้าไม่รับประทานอาหารเช้าจะเกิดภาวะขาดน้ำตาลซึ่งจะมีผลทำให้ความคิดตื้อตันไม่ปลอดโปร่ง...อ่านต่อ
การทำให้สรีระยนต์แข็งแรงถือเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของลูก ๆ ในองค์กร การปล่อยปละละเลยถือว่าไม่ดูแล สมบัติพระศาสนา และการละเว้นกิจสำคัญขององค์กรถือเป็นการหลีกเลี่ยง...อ่านต่อ
ศาสนสมบัติ ศาสนสถาน เช่น โบสถ์ วิหาร เจดีย์ เป็นต้น ศาสนวัตถุ เช่น โต๊ะหมู่ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น ศาสนธรรม เช่น หนังสือ พระไตรปิฎก หนังสือธรรมะ...อ่านต่อ
การล้าจะมีวิธีการล้างจานอย่างไร ? ๑. เตรียมน้ำใส่กะละมัง (อ่างล้าง) โดยเตรียมน้ำตามลำดับนี้ กะละมังที่ ๑ น้ำธรรมดา ที่ ๒ น้ำยาล้างจาน ที่ ๓ น้ำธรรมดา ที่ ๔ น้ำธรรมดางจาน...อ่านต่อ
ห้องน้ำหรือสุขาเป็นห้องที่ทุกระดับ ชนชั้นทุกสาขาอาชีพ ต้องใช้บริการ แม้เป็นห้องที่ใช้เก็บของเสีย และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ก็ตามหากสามารถทำให้สะอาดน่าใช้ได้ย่อมแสดงให้เห็นว่า...อ่านต่อ
จะมีวิธีการซักผ้าอย่างไร ? ๑. การเตรียม -เตรียมร่างกาย โดยแต่งกายให้รัดกุมเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน -เตรียมอุปกรณ์ โดยเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้...อ่านต่อ
จะมีวิธีการใช้อย่างไร ? การเตรียม เตรียมร่างกาย โดยแต่งกายให้รัดกุม สะดวก เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เตรียมอุปกรณ์ เตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้ให้พร้อม...อ่านต่อ
ความสะอาดของสถานที่ตลอดถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในอาคารหรือสำนักงานเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมภายในของผู้เป็นเจ้าของ ว่ามีมากน้อยเพียงไร การรักษาความสะอาด อาคารสถานที่...อ่านต่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวมที่ถูกจัดพับเก็บอย่างดีนั้น จะช่วยลดการกระทบกระทั่งกันได้ ทำให้เกิดความสงบทางใจ รักษา อารมณ์ให้เบิกบานได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน...อ่านต่อ
ปกปิดร่างกาย บรรเทาความร้อนหนาว ปกป้องร่างกายจากลม แดดแมลง และสัตว์เลื้อยคลาน การเลือกเสื้อผ้า ก่อนที่จะเลือกเสื้อ เราต้องมาดูก่อนว่า.......อ่านต่อ
ไฟฟ้าแสงสว่าง หลอดไฟฟ้าที่ช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าได้ -หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดนีออน แม้ราคาสูงกว่าหลอดไส้ แต่ให้ความสว่างมากกว่า ๔-๕ เท่า มีอายุการใช้งานนานกว่า ๗-๘ เท่า...อ่านต่อ
มีระเบียบวิธีการใช้อย่างเหมาะสม ดังนี้ ๑. จัดเตรียมอาสนะหรือโต๊ะเก้าอี้ รวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้ของพระอาจารย์หรือวิทยากรให้เรียบร้อย ๒. ทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย เช่น การเข้าห้องน้ำอุจจาระ/ปัสสาวะ...อ่านต่อ
มีระเบียบวิธีการใช้อย่างเหมะสม ดังนี้ ๑. จัดเตรียมอาสนะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ของพระอาจารย์ให้เรียบร้อย ๒. ทำภาระกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้อง...อ่านต่อ
มีระเบียบวิธีการใช้อย่างเหมาะสม ดังนี้ ๑. ตรวจดูว่าใครอยู่ในห้องหรือเปล่าก่อนเข้าใช้ ๒. ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้อง เพื่อป้องกันเศษดินที่รองเท้าเปื้อนพื้นห้องน้ำ...อ่านต่อ
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนให้รู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัย ๔ ให้รู้จักใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ มีมาตรฐานและความพอดีในการรับมาใช้...อ่านต่อ
มนุษย์มีงานสำคัญที่ต้องทำให้ครบถ้วน ๓ งาน คือ 1. งานอาชีพ ทำเพื่อให้ได้ปัจจัย ๔ เครื่องอุปโภคบริโถคมาเลี้ยงชีพ ในเส้นทางการสร้างบาบารมี...อ่านต่อ

วัฒนธรรมชาวพุทธ มารยาท การดูแลสุขภาพ พิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 วัฒนธรรมชาวพุทธ

           วัฒนธรรมชาวพุทธ เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ซึ่งแฝงวิธีการฝึกฝนคุณธรรมด้วยกิจวัตร และกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดเป็นอุปนิสัยตลอดจนถึงวิธีการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนมานานแสนนาน

           โดยจัดออกเป็น ๔ หมวด คือ วัฒนธรรมการใช้และดูแลรักษาปัจจัย ๔, วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพ, มารยาทชาวพุทธ และศาสนพิธี จึงสะดวกต่อการนำไปเป็นแบบแผนในการปฏิบัติตัว และใช้ฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป เพราะเนื้อหาสาระของแต่ละหมวดจะมีหลักปฏิบัติที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เมื่อใครลงมือปฏิบัติตามแล้ว คุณธรรมพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นทันที คือ 
           ๑. ความรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของตนเองและส่วนรวม มีความสม่ำเสมอในการทำความดี
           ๒. ความกระตือรือร้นในการฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีทั้งความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม
           ๓. ความอดทนและอดกลั้น
           ๔. ความมีน้ำใจต่อหมู่คณะและรู้จักสละอารมณ์ที่ขุ่นมัวออกจากใจ

           คุณธรรมดังกล่าวนี้ตรงกับหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้ คือ ฆราวาสธรรม ๔ อันเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่จะเจริญไปเป็นคุณธรรมเบื้องสูงอีกมากมาย เป้าหมายที่สำคัญในการฝึกปฏิบัติตามวัฒนธรรมชาวพุทธ คือ ฝึกเพื่อละจากความชั่ว แล้วตั้งอยู่ในคุณธรรมความดี ยังจิตของตนให้ผ่องใสอยู่เสมอ

: : วัฒนธรรมชาวพุทธ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม มารยาทชาวพุทธ มารยาทไทย มารยาท

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล