"ทิพยอำนาจ" เรียบเรียงโดย พระอริยคุณาธาร
...อ่านต่อ
"ปฐมสมโพธิกถา" พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
...อ่านต่อ
จารึกลานทองนี้ จารึกด้วยอักษรขอมเป็นภาษาบาลีและภาษาไทย
...อ่านต่อ
เมื่อกายเป็นสุข จิตต์เป็นสุขแล้ว สนฺตุฏโฐ เป็นผู้สันโดษ
...อ่านต่อ
ข้อความในจารึก มีคำอธิบายเกี่ยวกับ พระธรรมกาย
...อ่านต่อ
"มิลินทปัญหา" จัดเป็นคัมภีร์ที่เก่าแก่และสำคัญ
...อ่านต่อ
"วิสุทธิมรรค" เป็นคัมภีร์ที่รจนาโดย พระพุทธโฆษาจารย์
...อ่านต่อ
ในฎีกาพระวินัยที่ชื่อว่าสารัตถทีปนี ได้มีการกล่าวถึง "ธรรมกาย"
...อ่านต่อ
อรรถกถาโสณสูตร พระสูตรว่าด้วยคนสะอาด ไม่ยินดีในบาป
...อ่านต่อ
"ธรรมกาย" ในพระไตรปิฎก มีปรากฏอยู่ 4 พระสูตร ดังนี้
...อ่านต่อ
"รตฺตนตฺตยํ" นั้น แปลว่า หมวดสามแห่งรัตนะ คือ พุทธรัตนะ ธรรม รัตนะสังฆรัตนะ
...อ่านต่อ
สุปฏิปนฺโน ท่านปฏิบัติดีแล้ว คือปฏิบัติไปตามแนวมัชฌิมาปฏิปทา
...อ่านต่อ
สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ย่อมมี 2 จำพวกคือ ปุถุชนสาวก 1 อริยสาวก 1
...อ่านต่อ
"ธัมมังสะระณัง คัจฉามิ" ซึ่งแปลว่า "ข้าพเจ้าถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่ง"
...อ่านต่อ
พระองค์ทรงเรียกว่า "ธรรม" คือความจริงที่เป็นไปตามธรรมชาติ
...อ่านต่อ
พระสัทธรรมของพระองค์ แบ่งเป็นหมวดใหญ่ ๆ ได้ 3 หมวด คือ ปริยัติธรรม 1 ปฏิบัติธรรม 1 ปฏิเวธธรรม 1
...อ่านต่อ
ระลึกถึงว่าตั้งแต่พระองค์ทรงเริ่มสร้างบารมีในชาติแรก
...อ่านต่อ
บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์โลกท่านหนึ่ง
...อ่านต่อ
ความเป็น "อรหัง" หรือ "ผู้ไกลจากกิเลส" ของพระองค์
...อ่านต่อ
พระองค์หักเสียได้ซึ่งสังสารจักร
...อ่านต่อ
นัยแรกแปลว่า ผู้บานแล้ว บานตั้งแต่วันตรัสรู้เลย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล