จุดหมายปลายทางที่หลวงพ่อวัดปากน้ำจะไปนั้น เป็นปลายทางที่ยังไม่เคยมีใครไปถึง มันอาจจะดูห่างไกลอยู่ในตอนนี้
...อ่านต่อ
เป้าหมายที่หลวงพ่อวัดปากน้ำจะไปให้ถึง คือการหลุดพ้นจากการครอบงำของมาร พ้นจากความแก่ ความเจ็บ และความตาย
...อ่านต่อ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ" ท่านมีความปรารถนาที่จะเอาชนะการบังคับของมารให้ได้
...อ่านต่อ
เวลานี้พญามารบังคับใช้สอย ให้เป็นบ่าวเป็นทาสเขา เขาจะใช้ทำอะไรทำได้ ให้ด่า ให้ตี ให้ชก ให้ฆ่าให้ฟันกันได้
...อ่านต่อ
มารเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวแตกต่างจากทุกสิ่ง และมารไม่ใช่ คนสัตว์ เทวดายักษ์ ฯลฯ อีกด้วย
...อ่านต่อ
นิพพานเป็นเป้าหมายชีวิตที่มนุษย์ทุกคนต้องเดินทางไปถึง แม้ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักนิพพานในขณะนี้ก็ตาม
...อ่านต่อ
"กายธรรม" หรือ "ธรรมกาย" เป็นคำอยู่คู่กับหลวงพ่อวัดปากน้ำ เพราะหลวงพ่อเป็นผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
...อ่านต่อ
กายในกาย คือตามเห็นเรื่อยเข้าไปเป็นชั้นๆ เห็นกายมนุษย์แล้วตามเข้าไปเห็นกายทิพย์ ตามเข้าไปเห็นกายรูปพรหม
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า 'ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใด สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิ สมบูรณ์ด้วยปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ
...อ่านต่อ
ดวง ๖ ดวงคือ ดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปัญญา ดวงวิมุตติ และดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
...อ่านต่อ
พอใจหยุด ก็เข้ากลางของใจที่หยุดนั่นแหละ กลางของกลางๆๆ ซ้ายขวา หน้าหลัง ล่างบน นอกใน ไม่ไปกลางของกลางๆๆ อยู่นั่น
...อ่านต่อ
พระสูตรนี้กล่าวถึงทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ว่าประกอบด้วยมรรคมีองค์ ๘
...อ่านต่อ
การตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญ เดือนวิสาขะทำให้พระองค์หลุดพ้นจากการครอบงำของกิเลส
...อ่านต่อ
โลกจะได้รับความสุข ใจต้องหยุดตามส่วนของโลก ธรรมที่จะได้รับความสุข ใจต้องหยุดตามส่วนของธรรม
...อ่านต่อ
ในพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่หลวงพ่อมีต่อพวกเรานั้น อย่างหนึ่งก็คือความเมตตาของท่าน เมื่อท่านได้รู้เห็นธรรมแล้ว ไม่เก็บไว้แต่เพียงผู้เดียว
...อ่านต่อ
หลวงพ่อเกิดปี พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับรัชกาล ที่ ๕ และมรณภาพปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ตรงกับรัชกาลที่ ๙
...อ่านต่อ
งานเบื้องต้น หลวงพ่อวัดปากน้ำได้ประชุม พระภิกษุสามเณร ที่อยู่เดิมและมาใหม่ท่านให้โอวาทปรับความเข้าใจแก่กัน
...อ่านต่อ
คลองบางอีแท่นนี้ มีความหมายต่อหลวงพ่อวัดปากน้ำ ตรงที่เป็นสถานที่ที่ ทำให้ท่านตัดสินใจพลิกชีวิตตนเองออกบวช
...อ่านต่อ
ตามรอย จะขอเสนอหลักฐานจากบันทึกชีวประวัติของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ในที่ต่างๆ อ้างอิง เพื่อเทียบเคียงเหตุการณ์ต่างๆ
...อ่านต่อ
เราคงจะทราบถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระของขวัญของหลวงพ่อวัดปากน้ำและการปฏิบัติธรรมของท่านในการคุมทีม "ทำวิชชา"
...อ่านต่อ
หลังจากหลวงพ่อวัดปากน้ำได้จากวัดสองพี่น้อง ซึ่งเป็นวัดที่ท่านอุปสมบทมาอยู่ที่วัดพระเชตุพน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล