โรคภัยที่กำลังระบาด ความเจ็บป่วยที่หาสาเหตุไม่เจอ เพียงแค่การสวดมนต์ก็พ้นได้ อัศจรรย์


บทสวดนี้ เรามักได้ยินกันเป็นประจำเวลาพระสงฆ์ประพรมน้ำพุทธมนต์ว่า "ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฒฑะโน" เป็นต้นไป
...อ่านต่อ
   พุทธชัยมงคลคาถา หรือ "คาถาพาหุง" เป็นบทสวดที่คนนิยมสวดกันมาก เพราะเป็นบทสวดที่กล่าวถึงชัยชนะอันใหญ่ทั้ง ๘ ครั้งของพระพุทธเจ้า เพราะสวดขึ้นต้นด้วยคำว่า "พาหุง" จึงนิยมเรียกว่า "คาถาพาหุง" และสวดต่อด้วยมหาการุณิโกหรือชยปริตร
...อ่านต่อ
บทสวดอภยปริตร ซึ่งเริ่มด้วยคำว่า "ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ" เป็นบทสวดเพื่อป้องกันความหวาดกลัวจากฝันร้าย คำว่า "อภยะ" แปลว่า "ไม่ต้องกลัว" "ไม่มีภัย"
...อ่านต่อ
  โพชฌังคปริตร ซึ่งเริ่มต้นด้วยคำว่า "โพชฌังโค สะติ สังขาโต ธัมมานัง วิจะโย" เป็นบทกล่าวถึงองค์ธรรมสำหรับความรู้แจ้ง ๗ ประการ คือ สติ ธรรมวิจัย วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิสมาธิ และอุเบกขา
...อ่านต่อ
 บทอังคุลิมาลปริตรที่เริ่มสวดด้วยคำว่า "ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต" ปรากฏในอังคุลิมาลสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ เป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พระองคุลิมาลให้ทำสัจกิริยาแล้วอธิษฐานจิตเพื่อช่วยให้หญิงคนหนึ่งคลอดลูกง่าย
...อ่านต่อ
บทสวดนี้เริ่มต้นด้วยคำว่า "วิปัสสิสสะ นะมัตถุ จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต" เป็นต้นไป มีอานุภาพในการป้องกันเหล่าอมนุษย์ไม่ให้มารบกวน
...อ่านต่อ
ธชัคคะ แปลว่า ''ยอดธง" ธชัคคสูตรคือพระสูตรที่แสดงถึงยอดธงอันเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงเมื่อมีภัย หรือความหวาดกลัว
...อ่านต่อ
วัฏฏกปริตร เป็นเรื่องราวของลูกนกคุ่มที่กำลังตกอยู่ ในภาวะอันตรายเนื่องจากไฟป่ากำลังลุกลามมาใกล้ตัว แต่ไม่สามารถจะบินหนีได้
...อ่านต่อ
โมระปริตร ซึ่งเริ่มด้วยคำว่า "อุเทตะยัญจักขุมา" เป็นต้นไป เป็นบทสวดที่นกยูงทองได้ท่องภาวนาทุกเช้าก่อน บินไปหาอาหารและทุกเย็นก่อนเข้ารังนอนจนปลอดภัยจากนายพราน
...อ่านต่อ
ขันธปริตร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "อหิสูตร" เป็นบทสวดป้องกันงูพิษ ได้ชื่อว่า "ขันธปริตร" เพราะเป็นมนต์สำหรับป้องกันตัวจากอสรพิษร้าย มาจากคำว่า "ขันธ์" แปลว่า "กอง" หรือ "หมวด" ในที่นี้หมายถึง ร่างกาย
...อ่านต่อ
เมตตปริตรหรือกรณียเมตตสูตร เป็นบทสวดว่าด้วยเรื่องอานุภาพของเมตตา เหตุเกิดจากพระโดนผีหลอก จนต้องกลับมาขออาวุธคือเมตตาจากพระพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
รัตนสูตร เป็นพระสูตรที่น้อมเอาคุณพระรัตนตรัย คือ คุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ มากล่าวเป็นสัจจะ
...อ่านต่อ
มงคลสูตร เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเคล็ดกับการดำเนินชีวิต ๓๘ ข้อ มีสาเหตุมาจากปัญหาเรื่องมงคลที่มนุษย์ถกเกียงกันจนหาข้อยุติไม่ได้ จนเทวดาได้เข้าไปถามปัญหานี้กับพระพุทธเจ้าในเวลากลางคืน พระพุทธเจ้าได้ให้คำตอบว่า
...อ่านต่อ
เมื่อจะเริ่มสวดมนต์ หลังจากอาราธนาพระปริตรจบแล้วพระสงฆ์รูปที่ ๓ ก็จะกล่าวบทชุมนุมเทวดา เป็นการบอกกล่าวเพื่ออัญเชิญเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ตั้งใจฟังการสวดมนต์
...อ่านต่อ
ก่อนทำวัตรสวดมนต์ ควรอาบนํ้าชำระกายให้สะอาดบริสุทธิ์ แต่งกายด้วยชุดขาวหรือชุดสุภาพ ทำให้เหมือนกับว่า ขณะนั้น
...อ่านต่อ
ภาษาบาลี หรือ ภาษามคธ เป็นภาษาที่บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
การสวดมนต์หรือสวดพระปริตรเป็นประจำ ย่อมส่งผลดีหลายประการ เมื่อเราได้สวดมนต์อยู่ทุกวัน ย่อมเกิดประโยชน์ ดังต่อไปนี้
...อ่านต่อ
เมื่อเราทำบุญที่บ้านและนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในงานต่างๆ หลังจากที่รับศีล พิธีกรจะกล่าวอาราธนาพระปริตรว่า "วิปัตติปฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา''
...อ่านต่อ
คำว่า "พระพุทธมนต์" หมายถึง พระพุทธพจน์อันเป็นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มีปรากฏในพระไตรปิฏกบ้าง เป็นบทสวดที่แต่งขึ้นมาภายหลังบ้าง เป็นคาถาบ้าง เป็นพระสูตรบ้าง
...อ่านต่อ
เมื่อเราบูชาสิ่งใด ก็มักจะกล่าวคำบูชาด้วย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและเป็นการน้อมกาย วาจา ใจ บูชาสิ่งนั้น ชาวพุทธเมื่อบูชาพระพุทธรูปหรือสิ่งใดก็ตาม
...อ่านต่อ
การสวดมนต์ มีมูลเหตุมาจากการทำวัตร และการทำวัตรก็มีประเพณีความเป็นมาจากธรรมเนียมการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าของพุทธบริษัทในอดีต เมื่อเข้าเฝ้าต้องกราบไหว้และคอยฟังโอวาทเพื่อนำไปปฏิบัติ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร