ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำพวกนี้ มีปรากฎอยู่ในโลก
...อ่านต่อ
พระสุภาชีวกัมพวนิกาเถรีกล่าวกับชายเจ้าชู้ที่มาเกี้ยว เพราะชอบดวงตาอันงดงามของท่าน
...อ่านต่อ
ท่านพระอานนท์ย่อมนับถือท่านพระสารีบุตร ในความมีคุณมากของท่าน ว่าเว้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเเล้ว บุคคลอื่นที่มีคุณวิเศษเห็นปานนี้ ไม่มีเลย
...อ่านต่อ
พระสารีบุตรเถระกล่าวกับภิกษุบริษัทของท่าน ก่อนที่จะปรินิพพาน ผู้มีอายุ พวกท่านอยู่กับเรามาถึง ๔๔ ปี
...อ่านต่อ
ตั้งเเต่ข้าพเจ้าบวชมาตลอด ๒๕ ปี ยังไม่ประสบความสงบจิต เเม้ชั่วเวลาเพียงลัดนิ้วมือเลย
...อ่านต่อ
เราไม่เล็งเห็นธรรมอย่างอื่นเเม้ข้อหนึ่ง ซึ่งจะมีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฎฐินี้เลย
...อ่านต่อ
ท้าวสักกะ ถึงความเป็นท้าวสักกะ เพราะได้สมาทานวัตตบท ๗ ประการ คือ
...อ่านต่อ
ถ้าเเม้ภิกษุจับชายสังฆาฎิ เเล้วพึงเป็นผู้ติดตามไปข้างหลังๆ เดินไปตามรอยเท้าของเราอยู่ไซร้
...อ่านต่อ
เเม่น้ำเป็นอันมากที่หมู่ คือ คณะนรชนอาศัยเเล้ว
...อ่านต่อ
มาคันทิยพราหมณ์ปรารถนาจะยกบุตรสาว คือ นางมาคันทิยาใหพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ตรัสกับเขาว่า เพราะได้เห็นนางตัณหา นางอรดี เเละนางราคา
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุ ผู้เป็นศิษย์ของพระอุปเสนวังคันตบุตรรูปหนึ่ง
...อ่านต่อ
ศากยกุมาร (ท่านภัททิยะ, อนุรุทธะ, อานนท์, ภคุ, กิมพิละ เเละเทวทัต) พร้อมอุบาลี ช่างเเต่งผมที่ติดตามมาทูลขอบวช
...อ่านต่อ
เป็นไฉน ฝุ่นประมาณน้อยนี้ ที่เราเอาปลายเล็บช้อนขึ้น กับเเผ่นดินใหญ่นี้ อย่างไหนจะมากกว่ากันหนอ
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบนักรบอาชีพ ที่มาทูลถามพระองค์ถึงคติของนักรบนั้น
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียร ๕ ประการนี้ คือ
...อ่านต่อ
ชีวิตนี้น้อยนัก สัตว์ย่อมตายแม้ภายใน 100 ปี ถ้าแม้สัตว์เป็นอยู่ 100 ปีไซร้
...อ่านต่อ
สิ่งที่ตถาคตไม่ต้องรักษา ๔ ประการ คือ ๑. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ กายทุจริตที่ตถาคตจะพึงรักษา ด้วยคิดว่า ขอคนอื่นอย่าได้ทราบกายทุจริตของเราเลย ดังนี้ ย่อมไม่มีเเก่ตถาคต
...อ่านต่อ
พระนางมาคันทิยาโกรธแค้นพระพุทธองค์ จึงจ้างชาวเมืองมิจฉาทิฏฐิให้คอยตามดาวว่าพระองค์
...อ่านต่อ
เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน อย่างไหนจะทำได้ยากกว่ากัน
...อ่านต่อ
ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๗ ประการ ควรเสพ ควรคบเป็นมิตร ควรเข้าไปนั่งใกล้ เเม้ถูกขับไล่
...อ่านต่อ
ถึงท่านจะติความเเก่อันเลวทราม ถึงท่านจะติความเเก่อันทำให้ผิวพรรณทรามไป
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล