ดูก่อนสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ เข้าไปหาสมณะก็ดี พราหมณ์ก็ดี ปวารณากับสมณะหรือพราหมณ์นั้น ให้บอก
...อ่านต่อ
พระสาฏิมัตติกเถระถูกมารเเกล้ง โดยปลอมตัวเป็นท่าน ไปจับมือหญิงคนหนึ่ง คนในตระกูลที่ท่านไปบิณฑบาตเห็น
...อ่านต่อ
เราได้ถวายเข็ม ในพระสุคตเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว
...อ่านต่อ
เราได้ถวายผ้า ในพระสุคตเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
...อ่านต่อ
(เทวดาทูลถาม) อะไรหนอเป็นมิตรของคนเดินทาง
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย รอยนิ้วมือ หรือรอยหัวเเม่มือของช่างไม้
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อจินไตย ๔ อย่างนี้ไม่ควรคิด ผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนเเห่งความเป็นบ้า
...อ่านต่อ
ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ เราได้ถวายที่นอน ในพระสุคตเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว
...อ่านต่อ
เราได้ถวายตั่งในพระสุคตเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับวัสสการพราหมณ์ ข้อที่อสัตบุรุษจะพึงรู้อสัตบุรุษด้วยกัน ว่าท่านผู้นี้เป็น
...อ่านต่อ
ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ เราได้ถวายข้าวเเละน้ำ
...อ่านต่อ
ภาษิตของพระโสมมิตตเถระ เต่าตาบอดเกาะขอนไม้เล็กๆ
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลคนเดียวเมื่อเกิดขึ้นในโลก
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนเหล่าอื่นพึงกล่าวชมเรา ชมพระธรรม หรือชมพระสงฆ์ก็ตาม เธอทั้งหลายไม่ควร
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนเหล่าอื่นจะพึงกล่าวติเรา ติพระธรรม ติพระสงฆ์ก็ตาม เธอทั้งหลายไม่ควรทำความ
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็การตั้งอยู่ในอรหัตผล ย่อมมีได้ ด้วยการศึกษาโดยลำดับ ด้วยการทำโดยลำดับ
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ลาเดินตามฝูงโคไป เเม้จะร้องว่า ข้าเป็นโค ข้าเป็นโค
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ลมเเรงย่อมยังมหาเมฆอันเกิดขึ้นเเล้ว
...อ่านต่อ
โสมนัสสกุมารโพธิสัตว์ เเสดงธรรมเเก่พระบิดา
...อ่านต่อ
(พระอานนท์) ข้าเเต่พระองค์ผู้เจริญ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล