หาความจริงที่สามารถเอาชนะความจริงน่าตระหนกประจำโลก ๔
...อ่านต่อ
ถ้าทำให้แต่ละคนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ คือ ไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น
...อ่านต่อ
ผู้เรียน เป็นผู้รู้ความจริง ทั้งความจริงที่เกี่ยวกับตนเองและความจริงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ๕
...อ่านต่อ
ใจสงบเป็นสมาธิตั้งมั่น มีสติควบคุมเก็บรักษาใจไว้ในศูนย์กลางกายได้เป็นนิจ มีสัมปชัญญะคิดรู้ตัวอยู่เสมอ
...อ่านต่อ
 กรรม เป็นคำกลางๆ ยังไม่ได้หมายความว่า ดีหรือชั่ว ต่อเมื่อใดเราได้กระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
...อ่านต่อ
ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้จริงอะไรเลย ทุกอย่างต้องเรียนรู้ใหม่หลังจากเกิดแล้วทั้งสิ้น
...อ่านต่อ
ขอเพียงไม่ดูเบา ตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาเพิ่มพูนสติ ไม่ยอมว่างเว้น ด้วยกิจวัตร เก็บใจไว้กลางกาย
...อ่านต่อ
การที่บุคคลใดจะทำงานท่ามกลางความสับสนของโลกกว้าง บุคคลนั้นจึงมีหลักการทำงานเพื่อดำรงชีวิตอย่างชาญฉลาดไม่งมงาย
...อ่านต่อ
งานใดถ้าเป็นงานใหญ่เกิดผลประโยชน์มาก ย่อมส่งผลกระทบทั้งด้านดีและเสียต่อผู้ทำการงานนั้นโดยตรงก่อน
...อ่านต่อ
สัมปชัญญะ แปลว่า ความรู้ตัว หมายถึง ความรู้ตัวขณะที่กำลังทำ พูด คิดการงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่
...อ่านต่อ
สติเป็นคุณธรรมจึงต้องฝึกขึ้นมาไม่สามารถรอให้เกิดขึ้นเอง เหมือนแดด ลม ฝน ที่เกิดเองตามธรรมชาติได้
...อ่านต่อ
คนประมาทคือคนที่ตายแล้ว คือ ตายจากความดีทันทีที่ประมาท
...อ่านต่อ
สติเป็นคุณธรรมกำกับใจ ทำหน้าที่คอยระมัดระวังเหนี่ยวรั้งใจไม่ให้เลื่อนลอย
...อ่านต่อ
สติ เป็นคุณธรรมกำกับใจให้อยู่ในตัวไม่แวบหนีเที่ยวออกนอกกาย
...อ่านต่อ
สติและสัมปชัญญะต่างก็มีแต่ชื่อ มีคุณสมบัติเฉพาะ แต่ไม่มีรูปร่างเช่นเดียวกับใจ
...อ่านต่อ
ใจเป็นนามธรรม เห็นได้ยาก ตามนุษย์มองไม่เห็น แต่เห็นได้ด้วยใจที่ใสสะอาด
...อ่านต่อ
เพียงสูดลมหายใจเข้าลึกๆ แล้วลมหายใจไปสุดที่ตรงไหนตรงนั้น คือ ศูนย์กลางกาย
...อ่านต่อ
การฝึกตนให้รู้จักตนเองอย่างแท้จริง รู้จริงถึงคุณและโทษของสิ่งแวดล้อมทั้ง ๕ ชนิด
...อ่านต่อ
เพราะสิ่งแวดล้อมแต่ละอย่างล้วนมีทั้งส่วนที่เป็นคุณและเป็นโทษต่อมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น
...อ่านต่อ
ความดีมีความสำคัญต่อมนุษยชาติด้วยเหตุผล ๒ ประการ
...อ่านต่อ
บุคคลทำกรรมใดแล้ว ไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลัง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล