กิเลสบังคับให้ทำกรรม มีผลเป็นวิบาก ถ้ายังไม่หมดกิเลสก็ต้องเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏฏสงสาร


มนุษย์ หมายถึง ใจสูง ใจรุ่งเรือง และกล้าแข็ง หมายถึง คนในโลกของเรานี้แต่โลกมนุษย์อื่นๆ ยังมีอีกสามโลก
...อ่านต่อ
เมื่อถึงคราวที่เทวดาจะจุติ โอกาสที่เทวดาจะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดายากมาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเอาปลายพระนขา (เล็บ) ช้อนฝุ่นขึ้นมาตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า
...อ่านต่อ
เมื่อเหล่าทวยเทพรู้ว่ามีเทวดาจะจุติ จะพากันมาอวยพร 3 ประการคือ 1. เมื่อท่านจากโลกนี้ไปแล้วขอให้ไปสู่สุคติ หมายถึงได้ไปบังเกิดเป็นมนุษย์
...อ่านต่อ
คือ  1. ดอกไม้ที่มีอยู่ในทิพยวิมานเหี่ยวแห้ง 2. เครื่องทรงเครื่องประดับภูษาอาภรณ์เศร้าหมอง.........
...อ่านต่อ
สิ้นอายุขัย อยู่จนหมดอายุขัยของสวรรค์....
...อ่านต่อ
 เป็นสวรรค์ชั้นที่ 4 มีท้าวสันตดุสิตเป็นผู้ปกครองภพ โครงสร้างของสวรรค์ชั้นดุสิต จะกลมแบนราบมีวิมานของท้าวสันตดุสิต
...อ่านต่อ
เป็นสวรรค์ชั้นที่ 2 มีผู้ปกครอง 33 องค์ โดยมีท้าวสักกเทวราช หรือพระอินทร์เป็นประธาน และเป็นที่ตั้งของธาตุจุฬามณีเจดีย์
...อ่านต่อ
เป็นสวรรค์ชั้นที่ 1 มีเทพผู้เป็นใหญ่ 4 องค์ อยู่ประจำทิศทั้ง 4 ณ เชิงเขาสิเนรุ คือ .........
...อ่านต่อ
ชั้นจาตุมหาราชิกา ปกครองโดยท้าวจาตุมหาราชอายุขัย 500 ปี 1 วันทิพย์ ต่อ 50 ปีมนุษย์
...อ่านต่อ
เทวดาใช้ปัจจัย ๓ ประการซึ่งเกิดจากอำนาจบุญ คือ.....
...อ่านต่อ
เกิดบนเตียงในวิมาน เมื่อละจากกายมนุษย์และเกิดใหม่ด้วยทิพยกาย
...อ่านต่อ
  เทวดามีชีวิตอยู่เพื่อเสวยสุข อันเกิดจากบุญกุศลที่เกิดจากบุญที่ตนเองได้ทำไว้เมื่อตอนตนเองยังเป็นมนุษย์ และบุญที่หมู่ญาติอุทิศมาให้
...อ่านต่อ
เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาและดาวดึงส์    ประพฤติเป็นไปทำนองเดียวกับมนุษย์
...อ่านต่อ
เกิดจากชื่อตอนเป็นมนุษย์ เช่น มัฏฐกุฑลีเทพบุตร, อินทกเทพบุตร
...อ่านต่อ
จากการบอกเล่าของเทวดา เพราะเทวดาระลึกชาติได้ ๑ ชาติ
...อ่านต่อ
วิมานเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของวิมานตายแล้ว พวกนี้เป็นพวกนานๆทำบุญที แต่ทำบุญมากพอที่จะมีวิมานเป็นของตัวเอง
...อ่านต่อ
เกิดด้วยอำนาจบุญของเจ้าของวิมาน....
...อ่านต่อ
ตัวอย่างเช่น เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมาน
...อ่านต่อ
ถ้าแบ่งเทวดาตามการดำเนินชีวิต สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท.....
...อ่านต่อ
  เทวดาในที่นี้หมายถึง เทวดาโดยกำเนิด เฉพาะที่อยู่ในกามภพ คือสวรรค์ทั้ง๖ชั้นเท่านั้นโดยความหมายเทวะ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล