.....อุปสัมปทาเปกข์ แปลว่า ผู้เพ่งจะอุปสมบท,ผู้มุ่งจะบวช
...อ่านต่อ
.....อุปนิสินนกถา แปลว่า การพูดกับคนที่อยู่ใกล้ๆ
...อ่านต่อ
.....อุทธัจจกุกกุจจะ แยกเป็นสองคำคือ อุทธัจจะ กับ กุกกุจจะ
...อ่านต่อ
.....อานิสงส์ แปลว่า คุณเป็นที่ไหลออกเนืองๆ แห่งผล คือให้ผลที่น่าชื่นใจโดยยิ่ง
...อ่านต่อ
.....อาตมา แปลว่า ตัว, ตัวตน
...อ่านต่อ
......อันเตวาสิก แปลว่า ผู้อยู่ภายในสำนัก คือ ศิษย์มาขออยู่ภายในสำนักด้วย หรือศิษย์ผู้อยู่ในปกครอง
...อ่านต่อ
.....อัตตาธิปไตย แปลว่า ความมีตนเป็นใหญ่
...อ่านต่อ
.....อัฐมีบูชา หมายถึงการบูชาในวันแรม ๘ ค่ำเตือน ๖
...อ่านต่อ
.....อังสะ คือผ้าที่พระภิกษุสามเณรสวมเฉวียงบ่า เรียกว่า ผ้าอังสะ
...อ่านต่อ
.....อังคาส หมายถึงการเลี้ยงพระ การหยิบส่งอาหารถวายพระ
...อ่านต่อ
.....อเสขะ แปลว่า ผู้ไม่ต้องศึกษาอีก
...อ่านต่อ
.....อรรถกถา คือ คัมภีร์ที่อธิบายความพระบาลี คัมภีร์ที่ไขความพระไตรปิฏก
...อ่านต่อ
.....อภิชาตบุตร หมายถึง บุตรธิดาที่มีคุณสมบัติสูงกว่าบิดามารดา
...อ่านต่อ
.....อปโลกน์ (อ่านว่า อะปะโหลก) แปลว่า การแจ้งให้ทราบ การขออนุญาต
...อ่านต่อ
.....อนุสัย แปลว่า กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน
...อ่านต่อ
.....อนาคามี แปลว่า ผู้ไม่มาสู่กามธาตุอีก
...อ่านต่อ
.....หัตถบาส แปลว่า บ่วงมือ
...อ่านต่อ
.....สมาทาน แปลว่า การถือเอา การรับเอา การถือปฏิบัติ
...อ่านต่อ
.....สุจริต แปลว่า การประพฤติดี การประพฤติงาม
...อ่านต่อ
.....คำพระ หมายถึง คำที่ใช้กับพระสงฆ์โดยเฉพาะ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร