โลกวัชชะ แปลว่า มีโทษทางโลก
...อ่านต่อ
สังฆกรรม แปลว่า กรรมอันสงฆ์พึงทำ
...อ่านต่อ
สังเค็ด คือ ทานวัตถุที่จัดถวายพระสงฆ์ในงานปลงศพ
...อ่านต่อ
สมภาร เป็นคำเรียกพระภิกษุที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส
...อ่านต่อ
สมเด็จ หมายความว่ายิ่งใหญ่หรือประเสริฐ
...อ่านต่อ
สมณสัญญา แปลว่า ความสำคัญว่าเป็นสมณะ
...อ่านต่อ
สมณศักดิ์ หมายถึงยศของพระสงฆ์
...อ่านต่อ
สมณะ แปลว่า ผู้สงบ ผู้มีบาปสงบระงับแล้ว
...อ่านต่อ
สกทาคามี แปลว่า ผู้มาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียว
...อ่านต่อ
ศีลจารินี แปลว่า ผู้ประพฤติตนอยู่ในศีล
...อ่านต่อ
ศาสนูปถัมภ์ คือการอุปถัมภ์บำรุงศาสนาการอุดหนุนช่วยเหลือ
...อ่านต่อ
ศาสนา แปลว่า คำสั่งสอน
...อ่านต่อ
ศราทธพรต ( อ่านว่า สาด- ทะ- พรต) คือ พิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
...อ่านต่อ
ศรัทธา แปลว่า ความเชื่อ
...อ่านต่อ
เวไนยสัตว์ แปลว่า สัตว์ผู้ควรแก่การแนะนำสั่งสอน
...อ่านต่อ
วิสาขบูชา หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนวิสาขะหรือวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖
...อ่านต่อ
วินยาธิการ ( อ่านว่า วิ- นะ- ยา- ทิ- กาน)
...อ่านต่อ
โลกวิทู แปลว่า ผู้รู้แจ้งโลก ใช้หมายถึงพระพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
วิจิกิจฉา แปลว่า ความลังเล ความสงสัย ความไม่แน่ใจ
...อ่านต่อ
โลก แปลว่า สภาพหรือสิ่งที่ต้องประลัยย่อยยับ
...อ่านต่อ
อธิษฐาน แปลว่า การตั้งใจมั่น การตัดสินใจ การตั้งความปรารถนา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร